En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Under 2018 har regeringen föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019. Ett urval av dem presenteras här.

Ändrade mediegrundlagar samt följdändringar

Ändringarna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen innebär bland annat att en utgivare av en databas under vissa förutsättningar inte ska kunna hållas ansvarig för material som funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det blir också möjligt att under vissa förhållanden förbjuda offentliggörande av vissa särskilt integritetskänsliga personuppgifter. Det görs även följdändringar i ett antal lagar och förordningar.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ändringar i mediegrundlagarna
Prop. 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar
Prop. 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

SFS 2018:1801 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen
SFS 2018:1802 Lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
SFS 2018:1803 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
SFS 2018:1908–1930

Stärkt skydd för valhemligheten

Den plats i eller i anslutning till en val- eller röstningslokal där valsedlar läggs ut ska vara avskärmad från insyn från andra väljare. Genom detta stärks skyddet för valhemligheten och risken minskar att väljarna utsätts för otillbörlig påverkan i samband med röstningen. Väljare ska också kunna personrösta på en kandidat för ett parti som har registrerat sin partibeteckning och anmält samtliga kandidater, genom att skriva till namnet på en partimarkerad eller blank valsedel. Kandidaten måste vara anmäld av partiet för att detta ska kunna göras.

Pressmeddelande: Regeringen stärker skyddet för valhemligheten och ökar möjligheterna att personrösta
Prop. 2017/18:286 Stärkt skydd för valhemligheten

SFS 2018:1969 Lag om ändring i vallagen (2005:837) 

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

Det blir bland annat möjligt för par och ensamstående kvinnor att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Vidare blir reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning i utlandet desamma för olikkönade och samkönade par. Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

Pressmeddelande: Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
Prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

SFS 2018:1279 Lag om ändring i föräldrabalken
SFS 2018:1280 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor
SFS 2018:1282 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 
SFS 2018:1283 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
SFS 2018:1284 Förordning om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

Nya regler om förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Genom lagändringen införs skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap. Enligt en ny huvudregel ska inga utländska barnäktenskap erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna fortfarande är under 18 år.

Prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

SFS 2018:1973 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

Arbetskooperativa ekonomiska föreningar ska kunna betala tillbaka en medlemsinsats med ett högre belopp än insatsens nominella värde. En medlem kan därmed få del av den värdeökning som har skett när han eller hon lämnar föreningen. Skattemässigt ses beloppet som huvudregel som lön. De nya reglerna gäller för alla ekonomiska föreningar där medlemmarna är anställda av föreningen eller på något liknande sätt arbetar i föreningens verksamhet, till exempel personalkooperativ och konsultbyråer.

Prop. 2017/18:253 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

SFS 2018:1160 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
SFS 2018:1161 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
SFS 2018:1162 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 2018:1163 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
SFS 2018:1164 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS 2018:1165 Lag om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Modernare regler om varumärken

Ändringarna innebär att den svenska varumärkeslagen och varumärkesförordningen anpassas till nya EU-regler. Det förenklar för företagen som bedriver verksamhet inom EU och skapar förutsättningar för ökad export. De svenska bestämmelserna blir också mer teknikneutrala, vilket underlättar registreringen av nya märkestyper, till exempel animerade varumärken. Ändringarna innebär också att varumärkesskyddet stärks så att det blir möjligt för tullen att stoppa varor som passerar landet även om de inte ska säljas på den svenska marknaden, så kallad transit. Det ökar möjligheterna att bekämpa olaglig handel med varumärkesförfalskningar.

Pressmeddelande: Regeringen moderniserar reglerna för varumärken och företagsnamn
Prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

SFS 2018:1652 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)
SFS 2018:1840 Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)

En ny lag om företagsnamn

Den nya lagen om företagsnamn ersätter den nuvarande firmalagen, som är mer än 40 år gammal. I sak motsvarar den nya lagen till stora delar den nuvarande, men är mer överskådlig och lättare att tillämpa. Moderniseringen av lagstiftningen förväntas leda till kostnadsbesparingar för många av de företag som i stället för varumärken använder sitt företagsnamn som kännetecken. Besparingarna förväntas ske både för verksamheten och för de varor och tjänster som företaget erbjuder.

Pressmeddelande: Regeringen moderniserar reglerna för varumärken och företagsnamn
Prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

SFS 2018:1653 Lag om företagsnamn
SFS 2018:1655–1692
SFS 2018:1754 Förordning om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
SFS 2018:1805–1853

Skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Den nya lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samlar samtliga bestämmelser om skadestånd och andra sanktioner vid intrång i rätten till vissa beteckningar som är skyddade inom EU. Lagen innebär att befintliga regler förs över från varumärkeslagen när det gäller beteckningar som skyddas enligt EU-förordningar och att motsvarande regler införs när det gäller beteckningar som är skyddade enligt internationella avtal. Patent- och marknadsdomstolen är behörig domstol för mål och ärenden enligt den nya lagen. 

Pressmeddelande: Regeringen moderniserar reglerna för varumärken och företagsnamn
Prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

SFS 2018:1654 Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Skyldighet att lämna uppgift om mottagande av kemikalier vid sjötransport

Som en förberedelse för Sveriges tillträde till 2010 års HNS-konvention (Hazardous and Noxious Substances) införs en skyldighet för företag inom kemikalieindustrin att i vissa fall lämna uppgift om kemikalier som företagen tar emot. HNS-konventionen reglerar ansvaret att ersätta skador i samband med olyckor vid sjötransport av kemikalier. Genom konventionen inrättas en internationell fond, finansierad av kemikalieindustrin, som kan betala ut ersättning vid olyckor.

Prop. 2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

SFS 2018:1854 Lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen

Myndigheter i rättskedjan får nya registerförfattningar

EU:s nya dataskyddsdirektiv har i huvudsak genomförts genom brottsdatalagen, som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Brottsdatalagen är generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar men subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning. För myndigheterna i rättskedjan (kustbevakningen, polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården) krävs viss särreglering. De nya lagarna ersätter helt eller delvis nuvarande registerförfattningar och gäller utöver brottsdatalagen. Lagarna kompletteras av förordningar med mer detaljerade bestämmelser.

Prop. 2017/18:269 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

SFS 2018:1693 Lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1695 Lag om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1697 Lag om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1698 Lag om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1699 Lag om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1738 Förordning om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1741 Förordning om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1746 Förordning om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1747 Förordning om viss underrättelseskyldighet för Kriminalvården
SFS 2018:1942 Förordning om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS 2018:1943 Förordning om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Skyddet för den personliga integriteten stärks

Lagändringarna innebär att straffbestämmelserna om olaga hot och förolämpning förtydligas, bland annat genom att beskrivningarna av de tillvägagångssätt som ett hot eller en förolämpning kan uttryckas moderniseras. För olaga hot utvidgas dessutom det straffbara området så att även hot som är ägnade att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans frihet eller frid omfattas.

Pressmeddelande: Regeringen stärker skyddet mot näthat
Prop. 2016/17:222 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

SFS 2018:1745 Lag om ändring i brottsbalken

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Lagändringen innebär att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i brottet hets mot folkgrupp.

Pressmeddelande: Skyddet för transpersoner utökas
Prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

SFS 2018:1744 Lag om ändring i brottsbalken

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Tf pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08-405 42 02   
Mobil 072-543 84 89  
e-post till Joanna Abrahamsson

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon 08-405 42 02   
Mobil 072-543 84 89  
e-post till Joanna Abrahamsson

Genvägar
Informationsmaterial: Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2018/2019
Svensk författningssamling (SFS)

Publicerad 28 december 2018