En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 09 december 2021

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att införa en särskild begränsningsregel för att stoppa handel med så kallade underskottsföretag i skatteplaneringssyfte.

Bakgrunden till förslaget är att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom från den 3 juni i år konstaterade att skatteflyktslagen inte kan tillämpas när ett underskottsföretag överlåts genom en viss serie transaktioner. Regeringen har gjort bedömningen att avgörandet visar att det nuvarande regelverket är för snävt avgränsat för att uppnå syftet att förhindra handel med underskott och att åtgärder måste vidtas omedelbart för att inte riskera ett omfattande skattebortfall.

Förslaget i lagrådsremissen är att införa en särskild begränsningsregel så att det inte längre går att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring, om underskotten med hänsyn till omständigheterna har utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om förvärvaren genom ägarförändringen har erhållit andra tillgångar eller rättigheter än kontanter och fordringar på företag som ingick i samma koncern som underskottsföretaget före ägarförändringen, eller ett företag som bedriver rörelse.

I en så kallad stoppskrivelse till riksdagen den 10 juni 2021 aviserades att lagstiftningen skulle ändras (skr. 2020/21:212) från och med den 11 juni 2021. Regeringen anser att det finns särskilda skäl att med stöd av undantagsbestämmelsen i regeringsformen tillämpa den föreslagna bestämmelsen vid ägarförändringar som sker efter den 10 juni 2021. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Handel med underskottsföretag

Ett så kallat underskottsföretag är ett företag som har underskott från det föregående året eller kvarstående underskott från tidigare år, som inte har kunnat dras av ännu. Underskotten kan enligt huvudregeln dras av mot framtida överskott och på så sätt minska den beskattningsbara vinsten. Efter en ägarförändring regleras möjligheten att dra av tidigare års underskott av en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr. Syftet med spärrarna är att motverka handel med underskott. I och med förslaget i lagrådsremissen införs en särskild begränsningsregel som ytterligare begränsar möjligheterna att dra av kvarstående underskott från tidigare år efter en ägarförändring.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio