En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har beslutat om tre ytterligare åtgärder för att försvåra aggressiv skatteplanering, skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Förslagen innebär skärpta regler mot lågbeskattade utländska bolag som kontrolleras från Sverige, nya möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott och utökat internationellt automatiskt informationsutbyte.

- När samhället behöver bli starkare ska alla vara med och betala skatt. Där tar vanligt folk redan sitt ansvar. Steg för steg gör vi det svårare för de som lägger mycket tid och kraft på att undvika skatt. Vi skärper nu reglerna ytterligare och det är för att skattesystemet ska vara legitimt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Sedan regeringen tillträdde har flera viktiga lagförändringar och initiativ genomförts för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt - många inom ramen för det 12-punktsprogram som finansminister Magdalena Andersson presenterade i april 2016.

Regeringens 12-punktsprogram för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Vid torsdagens regeringssammanträde fattades tre nya beslut på området.

Proposition om skärpta regler mot lågbeskattade utländska bolag

De skärpta så kallade CFC-reglerna innebär att fler länder tas bort från den vita listan för utländska bolag som kontrolleras från Sverige, bland annat Malta. Det innebär att inkomster hos svenskägda bolag i dessa länder kan beskattas löpande hos ägaren i Sverige om de är lågbeskattade. Syftet med de nya reglerna är att försvåra aggressiv skatteplanering med bolag i andra länder. Propositionen innehåller även andra ändringar i CFC-reglerna som ska säkerställa att de svenska reglerna lever upp till EU:s direktiv mot skatteundandragande. Förslaget föreslås träda ikraft 1 januari 2019.
•Pressmeddelande i samband med lagrådsremiss: Skärpta CFC-regler för att motverka skatteundandragande

Lagrådsremiss om utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet föreslås utökas med ett stort antal brott. Till exempel olovlig identitetsanvändning och urkunds­förfals­kning om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet samt penningtvätt. Syftet med förslaget är att ge Skatteverket utökade befogenheter att arbeta mot brott som ofta är starten på en lång kedja av ekonomisk brottslighet såsom bedrägerier, skattebrott och bokföringsbrott. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
•Pressmeddelande i samband med remittering av promemoria: Förslag om utökade möjligheter för Skatteverket att bedriva viss brottsbekämpande verksamhet

Utökning av det automatiska informationsutbytet om finansiella konton

Sedan 2014 ingår Sverige i ett multilateralt avtal som innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har hemvist. Avtalet syftar till att göra det svårare att gömma pengar utomlands och därigenom undvika skatt. Förordningsändringen innebär att Sverige nu utbyter information om finansiella konton med fler länder som har undertecknat det multilaterala avtalet.
•Pressmeddelande i samband med att regeringen införde den globala standarden: Förslag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
•Om förordningen (2015:922) om utbyte av upplysningar om finansiella konton på riksdagens webbplats

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Genvägar
Prop. 2017/18:296 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
Lagrådsremiss: Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

Publicerad 04 september 2018