En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Skatteverket ska varje taxeringsår fatta taxeringsbeslut före utgången av november. Normalt grundas taxeringsbeslutet på de uppgifter som har lämnats i en under taxeringsåret avlämnad självdeklaration och på de kontrolluppgifter på inkomster som finns. Men beslutet kan också grundas på vad som har framkommit vid Skatteverkets utredningar av olika slag. Beslut som avses här är s.k. grundläggande beslut om årlig taxering. Det finns ytterligare två typer av taxeringsbeslut, nämligen omprövningsbeslut eller beslut om taxeringsåtgärder efter domstolsbeslut.

Den skattskyldige, dvs. den person som har avlämnat självdeklarationen, ska utan dröjsmål underrättas om innehållet i ett taxeringsbeslut, om det inte är uppenbart obehövligt. Om beslutet är till den skattskyldiges nackdel ska han underrättas om hur han kan begära omprövning av eller överklaga beslutet.

Om en skattskyldige inte är nöjd med Skatteverkets beslut kan han begära omprövning av beslutet eller överklaga det till länsrätten. Det är inte säkert att han därigenom inleder en skatteprocess i egentlig mening. Både vid en begäran om omprövning och vid ett överklagande är Skatteverket skyldigt att ompröva det beslut som den skattskyldige inte är nöjd med. Skulle Skatteverket vid sin omprövning ändra sitt grundläggande beslut på det sätt den skattskyldige begärt så stannar ärendet hos Skatteverket även om den skattskyldige har överklagat beslutet till länsrätten. Det är naturligtvis helt onödigt att vidaresända ärendet till länsrätten om den skattskyldige fått rätt redan hos Skatteverket.

Om den skattskyldige har begärt omprövning av Skatteverkets grundläggande beslut men inte har fått den ändring han har yrkat ska den skattskyldige underrättas om Skatteverkets beslut och om att han har möjlighet att begära en förnyad omprövning eller att överklaga beslutet till länsrätten. Om den skattskyldige begär omprövning av omprövningsbeslutet ska Skatteverket ompröva sitt omprövningsbeslut och ytterligare en gång upplysa den skattskyldige om att han antingen kan begära ytterligare en omprövning eller överklaga omprövningsbeslutet hos länsrätten. Den skattskyldige har rätt att begära omprövning av Skatteverkets beslut hur många gånger som helst.

Om den skattskyldige har överklagat Skatteverkets grundläggande beslut och Skatteverket vid sin omprövning inte har ändrat beslutet på det sätt den skattskyldige har yrkat ska den skattskyldige underrättas om detta beslut och om att handlingarna i ärendet har överlämnats till länsrätten samt att Skatteverkets beslut är att betrakta som Skatteverkets första yttrande till länsrätten och att han fortsättningsvis ska vända sig till länsrätten i ärendet. Därmed har den skattskyldige inlett en skatteprocess i vilket ärendet nu blivit ett mål hos länsrätten med Skatteverket som hans motpart.

En skattskyldigs begäran om omprövning av Skatteverkets beslut eller överklagande till länsrätten av beslutet ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

Skatteverket är numera en enda myndighet och en skattskyldigs självdeklaration kan därför i princip granskas på ett skattekontor i en helt annan ände av landet än den där den skattskyldige bor. Det kan då vara svårt för den skattskyldige att veta hos vilken länsrätt han ska överklaga. Den skattskyldige behöver dock inte bekymra sig om detta. Överklagandet ska visserligen ställas till länsrätten men det ska ges in till Skatteverket som i förekommande fall överlämnar det till rätt länsrätt och underrättar den skattskyldige om vilken länsrätt detta är. Rätt länsrätt är den länsrätt inom vars domkrets (i regel länet) den skattskyldige har sin hemortskommun det år då det överklagade beslutet fattades. Med hemortskommun avses den kommun där den skattskyldige var folkbokförd den 1 november året före det år då beslutet fattades.

Det dröjer ofta ganska lång tid innan länsrätten genom en dom fattar beslut i den eller de frågor som den skattskyldige har överklagat. Den skattskyldige kan naturligtvis begära att länsrätten behandlar hans överklagande med förtur men för att få gehör för detta krävs mycket speciella skäl.

Innan länsrätten har meddelat sin dom står det i princip parterna fritt att komma in med nya uppgifter eller ny bevisning i målet. Det kan också vara så att länsrätten begär att få in utredning från någon av parterna. En part har alltid rätt att få ta del av det som tillförs målet av någon annan än han själv och att få yttra sig över detta. Det åligger länsrätten att se till att detta sker.

En skattskyldig kan överklaga länsrättens dom till kammarrätten om domen har gått honom emot, dvs. han har inte fått helt bifall till sitt yrkande. Enligt huvudregeln ska ett överklagande av en länsrätts beslut ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. I skatteprocessen har emellertid den skattskyldige två månader på sig att överklaga länsrättens beslut. Prövningstillstånd behövs inte i skatteprocessen.

Även Skatteverket kan överklaga länsrättens dom och får då också föra talan till den skattskyldiges förmån.

En länsrättsdom som innebär en ändring av Skatteverkets beslut ska länsrätten överlämna till Skatteverket för beslut om taxeringsåtgärder. I ett sådant beslut ska Skatteverket ändra åsatt taxering och räkna ut ny skatt.

Den skattskyldige och Skatteverket kan överklaga kammarrättens dom till Regeringsrätten. Även här gäller en tvåmånadersfrist och att Skatteverket får föra talan även till den skattskyldiges förmån. Men för både den skattskyldige och Skatteverket gäller att överklagandet prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. Prövningstillstånd ska meddelas endast om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Ove Grip                                                                                         Skattekonsult                                                                       www.skattepunkten.se

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 11, 2009

  Ove Grip har nästan 40 års erfarenhet av skatteprocesser. Vi på Skattepunkten är tacksamma för att hans djupa kunskaper nu kommer oss och våra klienter tillgodo.

  Många är de människor som har svårt att se den röda tråden i alla papper som kommer från Skatteverket. Förhoppningsvis kommer Oves fina översikt av skatteprocessen att ge den insikt som behövs för att hålla ordning på papperen och för att agera där så behövs!

  Behöver Du hjälp med att driva en skatteprocess? Eller behöver Du kanske bara få en bedömning av om det finns någon chans att vinna en eventuell skatteprocess? Vänd Dig då med förtroende till Ove. Han nås genom vår växel 031 711 20 70.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 20, 2009

  Hej Ove!

  Nu skall jag fråga Dig en sak, som jag tror kan ha ett visst allmänt intresse. Är det någon skillnad mellan uttrycken "skatteprocess" och "taxeringsprocess"? När det gäller t.ex. moms och punktskatter kan det väl inte heta taxeringsprocess men är det någon skillnad när man processar beträfffande inkomstskattefrågor?

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Ove Grip
  feb 23, 2009

  Hej Clas!

  Enligt min mening har det som tidigare kallades taxeringsprocess blivit en skatteprocess.

  För inte alltför länge sedan kandlade processerna om skatter på länsrätterna i princip bara om inkomstskatt. Skattskyldiga personer överklagade taxeringsnämnderna beslut om storleken av taxerad och beskattningsbar inkomst till länsrätten och skattemyndigheten företräddes av en taxeringsintendent. Det vara fråga om en beloppsprocess som handlade just om storleken av taxerad och beskattningsbar inkomst. Processen kallades taxeringsprocess.

  Numera är det Skatteverkets grundläggande beslut om inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter m.m. som skatt- och avgiftsskyldiga överklagar till länsrätterna och Skatteverket företräds av en skatteintendent. Processen, som är en sakprocess, kallas nu skatteprocess.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB