En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Förslag om en ny svensk tullagstiftning till Lagrådet

Regeringen har idag överlämnat en remiss till Lagrådet, med förslag om bl.a. en ny svensk tullag och en lag om vissa tullbestämmelser. Eftersom EU har fått en ny tullkodex har det varit nödvändigt att se över den svenska tullagstiftningen och de nya föreslagna lagarna kompletterar unionstullkodexen.

EU är en tullunion med gemensam tullagstiftning. Kärnan i denna tullagstiftning har sedan 1992 varit gemenskapstullkodexen. Kompletterande bestämmelser i svensk rätt finns bl.a. i tullagen. För att modernisera tullhanteringen har det gjorts en översyn som resulterat i en ny unionstullkodex som ska börja tillämpas den 1 maj 2016. En viktig del i moderniseringen är att unionstullkodexen bygger på att all tullhantering ska vara elektronisk.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Lagrådsremiss: En ny svensk tullagstiftning

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Publicerad 12 november 2015 · Uppdaterad 12 november 2015