En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 24 november 2022

Brottsbekämpande myndig­heter ska få bättre tillgång till aktuella inkomst­uppgifter hos Skatte­verket. Syftet är bland annat att effekti­vare kartlägga miss­tänkta personers ekonomi och hitta till­gångar att förverka.

Regeringen har beslutat att Eko­brotts­myndig­heten, Kust­bevak­ningen, Polis­myndig­heten, Säker­hets­polisen, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten ska få tillgång till vissa inkomst­uppgifter i Skatte­verkets beskatt­nings­databas.

Uppgifterna ska kunna lämnas för att före­bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk­samhet eller utreda eller lagföra brott. Det kan handla om att kart­lägga en miss­tänkts ekonomi för att hitta tillgångar att förverka eller för att bestämma storlek på dagsböter när ett straff utfärdas.

– Att de brotts­bekämpande myndig­heterna får tillgång till inkomst­upp­gifterna kommer vara till stor nytta för deras arbete och bidra till en mer effektiv brotts­bekämp­ning, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

De inkomst­uppgifter som ska kunna lämnas ut är uppgifter per betal­nings­mottagare i en arbets­givar­­deklaration, aktuell redo­visnings­period samt identifika­tions­uppgifter för den upp­gifts­skyldige (arbets­givaren) och betal­nings­mottagaren (arbets­tagaren).

– En av regeringens mest priori­terade frågor är att stoppa den grova kriminali­teten. Det arbetar vi med på flera olika områden. En viktig pusselbit är att de brotts­bekäm­pande myndig­heterna nu får tillgång till upp­gifter i Skatte­verkets beskatt­nings­databas, säger finans­minister Elisabeth Svantesson.

Redan i dag kan brotts­bekäm­pande myndig­heter i regel få tillgång till de aktuella upp­gifterna, något som dock kräver en manuell begäran till Skatte­verket i varje ärende. Pro­cessen är både tids- och resurs­krävande. I och med ändringen ska myndig­heterna få tillgång till upp­gifterna genom en elektro­nisk fråga-svarstjänst som innebär att svaret kommer omedel­bart.

Förord­nings­ändringen planeras att träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Hanna Strömberg
Presskontakt
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg