En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
18 september 2013
Finansdepartementet


Budget för 2014: En politik för tillväxt och jobb


I budgetpropositionen för 2014 presenterar regeringen förslag för tillväxt och jobb. Det handlar om åtgärder som ökar sysselsättningen, elevernas kunskaper och företagens konkurrenskraft samtidigt som välfärden och sammanhållningen stärks och miljön och klimatet skyddas. De starka svenska offentliga finanserna gör det möjligt för regeringen att föreslå åtgärder för sammanlagt drygt 24 miljarder kronor 2014.


- Sverige har en styrkeposition som gör att finanspolitiken kan ge stöd med åtgärder för tillväxt och jobb för att motverka att arbetslösheten biter sig fast, säger finansminister Anders Borg.


Budgetutrymme på drygt 24 miljarder kronor 2014


Svensk ekonomi har tydligt påverkats av det senaste årets konjunkturnedgång i omvärlden. Tillväxten har mattats av igen och förväntas bli låg i år, för att sedan gradvis ta fart. Arbetslösheten bedöms inte minska tydligt förrän mot slutet av 2015. Men det råder fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas och risken finns fortfarande att utvecklingen blir svagare än prognosen visar.


Den utdragna lågkonjunkturen medför att de offentliga finanserna väntas visa underskott både 2013 och 2014. Den starkare ekonomiska utvecklingen åren därefter gör att det finansiella sparandet bedöms gradvis stärkas till ett överskott på drygt 1,2 procent 2017. Mot bakgrund av hur konjunkturen och de offentliga finanserna utvecklas bedömer regeringen att det finns ett budgetutrymme på drygt 24 miljarder kronor för 2014.


Åtgärder för tillväxt och jobb


I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen åtgärder som stödjer tillväxten och varaktigt ökar sysselsättningen, stärker elevernas kunskaper och företagens konkurrenskraft, ökar välfärden och sammanhållningen i Sverige samt skyddar miljön och klimatet.


Stödja tillväxt och varaktigt öka sysselsättningen • Stärkt ekonomi för hushållen genom en förstärkning av jobbskatteavdraget, höjd gräns för statlig inkomstskatt och sänkt skatt för pensionärer

 • Nya och bredare vägar in i arbetslivet för unga genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar, satsning på lärlingsutbildningar och yrkesprogram samt minskade socialavgifter för de yngsta och effektivare arbetsmarknadspolitiska åtgärder

 • Bättre förutsättningar för långtidsarbetslösa att få jobb genom bland annat ytterligare satsningar på det särskilda anställningsstödet

 • Bättre integration genom fler insatser för att underlätta etableringen för nyanlända, fler undervisningstimmar i svenska för nyanlända elever i årskurs 1-5, bättre möjlighet till kompletterande utbildning för akademiker och införandet av nystartszoner

 • En mer flexibel och trygg arbetsmarknad genom statligt stöd vid korttidsarbete och åtgärder för stärkt omställningsförmåga på arbetsmarknaden

 • Bättre möjligheter till uppföljning av jobbsökande och tydligare krav, bl.a. för de som deltar i arbetsmarknadspolitiska program

Öka kunskap och stärka konkurrenskraften • Kunskapsfokus i skolan med bland annat mer undervisning i matematik, läxhjälp och åtgärder för att utveckla lärarnas kompetens och karriärmöjligheter

 • Stimulans till forskning, innovation och entreprenörskap genom bland annat skatteincitament för FoU, likvärdiga skattevillkor för företagande och entreprenörskap samt minskad administrativ börda

 • Bättre fungerande bostadsmarknad genom förenklingar av planprocessen och regelverket för nyproduktion av hyresrätter

Förbättra välfärden och sammanhållningen • Ökat stöd till de ekonomiskt mest utsatta genom en höjning av det särskilda bidraget i bostadsbidraget, höjd inkomstgräns för bostadstillägg för ålderspensionärer samt införandet av en fritidspeng för barn

 • Höjd kvalitet och effektivitet i sjukvård och omsorg genom en flerårig satsning på vård av personer med kroniska sjukdomar, fler platser på hälso- och sjukvårdsutbildningar samt bättre tillnyktringsverksamhet

 • Utvecklad prismodell för läkemedel för att säkerställa att Sverige inte betalar mer för läkemedel än andra jämförbara länder

 • Höjd alkoholskatt

Skydda miljön och klimatet • Insatser för miljö och klimat genom bland annat ökat fokus på kemikaliefrågor, fortsatt minskat förmånsvärde för vissa miljöbilar samt sänkt energiskatt på blyfri flygbensin

 • Kvotpliktssystem för ökad användning av biodrivmedel

Kontakt

Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Petter Larsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
072-231 52 50