En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

När flera personer tillsammans driver verksamhet i ett eller flera bolag uppkommer inte sällan önskemål om att dela upp verksamheten mellan ägarna. Detta kunde tidigare göras på ett rätt okomplicerat sätt. Rättsfall från senare tid har skapat osäkerhet om vad som egentligen gäller. Ett något förenklat exempel illusterar.
De fysiska personerna A och B äger aktierna i X AB. I bolaget finns två verksamhetsgrenar. A bildar ett NyAB som förvärvar en verksamhetsgren till skattemässigt värde dvs. underpris. Samtidigt överlåter A sina aktier i X AB till B till anskaffningsvärdet som är ett underpris.
Detta har tidigare gått för sig utan skattekonsekvenser (jfr RÅ 2004 not. 197 och RÅ 2006 ref. 74). Men i några senare fall har HFD ansett att den egentliga innebörden av viss typ av korsvisa överlåtelser utgjort byte och vid byte anses marknadsvärdet på det tillbytta vara ersättning för det bortbytta (RÅ 1982 1:84). Därmed har beskattning utlösts (jfr RÅ 2009 ref. 85 och HFD 2012 not. 74).   
I ett förhandsbesked den 24 juni 2015 var omständigheterna bl.a. följande.
De fysiska personerna A och B ägde hälften var av aktierna i Y AB med dotterbolag. A och B bildade var sitt nytt aktiebolag, NyAB 1 respektive NyAB 2 och överlät därefter sina aktier i Y AB till sina respektive NyAB. Sedan förde NyAB 2 över sina aktier i Y AB till Ny AB 1. Samtidigt förde Y AB över vissa dotterbolag till NyAB 2. Alla överlåtelser skedde till underpris. Majoriteten i Skatterättsnämnden fann likheter med RÅ 2009 ref. 85 (där beskattning skulle ske) men en avgörande skillnad var att ”här ska ingen kompenserande värdeöverföring ske mellan ägarna som motiverar att transaktionerna ska bedömas i ett sammanhang”. Förhandsbeskedet överklagades till HFD av Skatteverket.
En grundförutsättning vid beskattningen anses vara att transaktioner bör bedömas i enlighet med deras verkliga innebörd. Gåvor och underprisöverlåtelser kan därför ibland omklassificeras till beskattningsbara byten.
I HFD 2014 ref. 54 anmärktes att bedömningen vid korsvisa överlåtelser ska grundas på om transaktionerna sker samtidigt och är beroende av varandra samt om syftet är att genom värdeöverföringar vidmakthålla en viss förmögenhetsfördelning.
Dessa kriterier kanske kan förtydligas när HFD nu ska ta sig an det överklagade förhandsbeskedet. Till dess att rättsläget klarnat är det bäst att iaktta försiktighet vid omstruktureringar genom delning av företag.