En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan i vissa fall erhålla skattefrielse för inkomst av anställning. Det krävs vistelse i utlandet under anställningen i minst ett år i samma land. Inkomsten behöver inte ha beskattats i verksamhetslandet. Orsaken till att den inte beskattats ska vara lagstiftning, administrativ praxis eller annat avtal än skatteavtal. 

Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands räknas in i vistelsetiden utomlands. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får dock inte uppgå till mer än sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.

I lagtexten preciseras alltså tillåten vistelse i Sverige men inte vistelse i tredjeland.

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande. Där anser man att avbrott i utlandsvistelsen på grund av tjänsteresa etc. till tredjeland inte får överstiga två dagar per månad eller 24 dagar på ett år om övriga sex dagar per månad eller 72 dagar på ett anställningsår tillbringas i Sverige.

I förarbetena till ettårsregeln sägs att vistelser i andra länder än Sverige inte får vara så omfattande i antal eller längd att ettårsregeln kringgås. Som exempel anges att man inte ska kunna vistas och arbeta i flera länder under en ettårsperiod men så kort tid i varje land att man inte blir skattskyldig i något land på grund av respektive lands interna lagstiftning.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde 2011 ett förhandsbesked i vilket det gick bra att bo i Bahrain och dagpendla till Saudiarabien utan att skattefriheten enligt ettårsregeln sattes ur spel. Skatteverket hävdade att ettårsregeln inte var tillämplig eftersom personen inte bodde och arbetade i samma land. Skatterättsnämnden konstaterade att av ettårsregeln kan inte utläsas något krav på att vistelsen utomlands under anställningen måste äga rum i verksamhetslandet. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden (HFD 2011 ref. 40).

Då kan man kanske tycka att saken borde vara klar. Om man kan bo i land A och arbeta i land B borde man kunna bo och arbeta i land A samt åka på tjänsteresor till land B. Detta så länge man inte på ett obehörigt sätt undgår beskattning genom flytta mellan de olika länderna.

Ett annat förhandsbesked undanröjdes emellertid nyligen av Högsta förvaltningsdomstolen (beslut 2013-05-21, mål nr. 173-13). A hade fått anställning som pilot vid ett flygbolag i Dubai. Vistelsen och anställningen i Dubai skulle vara längre än ett år. A:s flygningar skulle göras tur och retur Dubai och andra länder, dock inte Sverige. Skatterättsnämnden hade begärt uppgifter om vistelser i tredjeland. Dessa kunde dock inte preciseras. Bara en beskrivning av hur en pilot i flygbolaget typiskt sett tjänstgjorde under en månad hade lämnats. Skatterättsnämnden ansåg ändå att vistelsen i Dubai inte skulle anses avbruten och att ettårsregeln var tillämplig. Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket. Högsta förvaltningsdomstolen avvisade förhandsbeskedet med motiveringen att underlaget inte var så klart och entydigt att den ställda frågan kunde besvaras.

Därmed är det oklart vad som gäller. Skatteverket anser uppenbarligen fortfarande att skattefriheten enligt ettårsregeln kan brytas vid vistelse i tredje land för tjänsteuppdrag etc.

Skatterättsnämndens uppfattning förefaller vara att om de i lagtexten angivna villkoren för ettårsregeln är uppfyllda bryts inte tillämpningen av uppehåll i tredje land utom vid fall av kringgående.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det går bra att vistas/bo i ett land och dagpendla till arbete i ett annat land utan att skattefriheten enligt ettårsregeln förloras. Vad Högsta förvaltningsdomstolen i övrigt anser är höljt i dunkel. Förhoppningsvis kommer fler förhandsbesked att skapa klarhet.

 

 

4 Kommentarer
 1. anon
  lospilotos
  jun 04, 2013

  Hej Kaj!

  Jag är piloten du nämner i ditt blogginlägg. Jag håller på att jobba på en ny ansökan till SRN i samma ärende, där jag utifrån lärdomarna från den tidigare processen försöker tydliggöra det som HFD tyckte saknades.

   

 1. anon
  Kaj Rask
  jun 13, 2013

  Bra piloten. Hoppas det går vägen.

  Hälsningar/ Kaj

 1. anon
  Tony_Singapore
  jun 28, 2013

  Hej,

  Jag ska flytta till vårt Singapore och arbeta på vårt Singaporekontor under två års tid. Jag försöker förstå mig på hur jag kommer bli beskattad, inkomstbeskattad dvs, då jag kommer resa mycket i regionen och därmed vara utanför Singapore i fler än de 96 dagar per år som omnämns ovan.

  Jag har fått två alternativ, ej detaljerade ännu, av mitt företag:

  1. Jag flyttar till Singapore dvs skriver ut mig ur Sverige och blir lokalanställd av kontoret i Singapore

  2. Jag arbetar kvar som anställd på vårt Sverigekontor men blir "utsänd" under 2 år till Singapore.

  Kommer ettårsregeln vara applicerbar för båda alternativen eller endats ett av dem? Eftersom jag sannolikt kommer befinna mig i andra länder, i Asien, i över 180 dagar per år så undrar jag hur hög min inkomstskatt kommer bli, detta för båda ovan alternativ.

  Tacksam för svar.

  Mvh/Tony

   

   

 1. anon
  foulinvestor
  aug 15, 2013

  Hejsan,

  Finns inte skatteavtal mellan Singapore och Sverige som gäller eller blir applicerabart i detta fallet som kan göra att man kan stanna mer än 96 dagar utanför Singapore? Dock enligt skatteavtal kan man fortfarande anses vara skatteskyldig i Sverige då kritierar är hus, jobb och familj m.m.

  Kan vara i motsvarande situtation som dig men då i fallet med utflytt till samma ställa på obegränsad tid.

  Fick du någon mer information ifrån företaget, jurister eller skattemynidhgeterna på dina spörssmål?

  Mvh

  Lars