En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17426/a/215084


Pressmeddelande
18 april 2013
Finansdepartementet

Regeringen stoppar möjlighet till skattedrivna upplägg

För att motverka skattedrivna upplägg har regeringen i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen i vilken regeringen aviserar kommande förslag om begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag.

Från och med den 1 januari 2013 begränsades möjligheten till skattedrivna upplägg med s.k. räntesnurror och bolagsskatten sänktes från 26,3 till 22 procent. Det har visat sig att skillnaden i bolagsskatt mellan 2012 och 2013 under vissa omständigheter kan utnyttjas för skattedrivna upplägg inom koncerner. Regeringen vidtar nu nödvändiga åtgärder för att förhindra detta.

Förslaget innebär att företag med beskattningsår som börjar före den 1 januari 2013 och som avslutas efter den 18 april 2013 bara får dra av 83,66 procent av koncernbidrag som har lämnats till företag med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012 och som avslutas efter den 18 april 2013. Det företag som tar emot bidraget ska däremot ta upp hela detta till beskattning. Effekten blir att givaren och mottagaren sammantaget betalar en bolagsskatt som motsvarar 26,3 procent.

I skrivelsen gör regeringen bedömningen att om det inte omedelbart vidtas åtgärder så finns det en betydande risk för skatteplanering med ett avsevärt skattebortfall som följd.

Det finns särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget på koncernbidrag som lämnas under beskattningsår som avslutas efter det att skrivelsen överlämnades till riksdagen, det vill säga som avslutas efter den 18 april 2013.

En promemoria med det nu aviserade förslaget har utarbetats inom Regeringskansliet och kommer att sändas ut på remiss inom kort. Regeringen avser att senare under året återkomma till riksdagen med det nu aviserade förslaget.

Kontakt:
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Karl Henrik Bucht
Kansliråd
08-405 20 58
070-394 10 47
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Skr.2012/13:149 Meddelande om kommande förslag om begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag (http://www.regeringen.se/sb/d/16895/a/215075)
--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg