En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/194704

Pressmeddelande
8 juni 2012
Finansdepartementet

Regeringen går vidare med lagrådsremiss med effektiva begränsningar av aggressiv
skatteplanering

Regeringen överlämnar i dag en lagrådsremiss med åtgärder mot skatteplanering med så
kallade räntesnurror. Förslaget innebär att möjligheten att undslippa beskattning
genom att räntevägen föra ut vinster till skatteparadis upphör. Förslaget som har
justerats efter synpunkter från remissinstanser innebär att Skatteverkets möjlighet
att i efterhand pröva ett ränteavdrag begränsas och att bevisbördan blir densamma
som i andra skattetvister.

- Efter Skatteverkets granskning och andra avslöjanden om aggressiv skatteplanering
har det varit angeläget att snabbt få nya regler på plats. Förslaget mot aggressiv
skatteplanering i bland annat välfärdsföretag har justerats för att bättre möta upp
mot krav på förutsebar och effektiv hantering av skatteärenden, säger finansminister
Anders Borg.

I arbetet med lagrådsremissen har kritik inkommit rörande brist på rättssäkerhet i
hanteringen av ränteavdrag. För att öka förutsebarheten kommer företag nu att kunna
göra öppna yrkanden i frågor om ränteavdrag. Förslaget ändras också så att
Skatteverkets befogenhet att ompröva ett bolags beskattning efter två år begränsas
till de fall där oriktiga uppgifter har lämnats. Justeringarna bevarar
effektiviteten i förslaget samtidigt som hanteringen blir mer förutsebar för
företagen.

De nya reglerna förväntas träda i kraft den första januari 2013. Införandet
förväntas ha en positiv offentligfinansiell effekt på drygt 6 miljarder.

- De intäktsökningar som förslaget medför ska återföras till entreprenörskap och
jobb. Sänkt bolagsskatt är viktigt för att locka investeringar till Sverige och för
att stimulera framväxten av nya jobb. Regeringen kommer därför återkomma med en
sänkning av bolagsskatten, säger finansminister Anders Borg.

Fakta om det reviderade förslaget:
- De regler som gäller sedan 2009 utvidgas till att gälla ränteutgifter avseende
alla skulder inom en koncern.
- Räntebetalningar till mottagare som beskattas över en viss nivå (10 procent)
kommer även i fortsättningen att få dras av. Den omvända ventilen ersätts med ett
undantag som innebär att avdrag inte får göras för ränteutgifter som uppkommit
främst för att undvika skatt.
- Den s.k. tioprocentsregeln kompletteras även med en bestämmelse för företag som
beskattas schablonmässigt med avkastningsskatt eller på ett likartat sätt.
- Det blir inte längre tillåtet att göra avdrag för ränteutbetalningar till
mottagare i lågskatteländer utanför EES (EU plus Island, Norge och Lichtenstein) som
Sverige inte har skatteavtal med. Det gäller även om lånen görs av affärsmässiga
skäl. Ränteutbetalningar till de länder som brukar beskrivas som skatteparadis får
därmed inte längre dras av.
- Regeringen går inte vidare med förslaget att ge Skatteverket befogenhet att under
lång tid i efterhand ompröva beskattningen utan att oriktig uppgift har lämnats. I
stället föreslås att vanliga omprövningsregler ska gälla med t.ex. det förhöjda
beviskravet vid efterbeskattning.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Elisabeth Sheikh, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 36 49

Annika Åsbrink, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 26 97

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Lagrådsremiss: Effektivare ränteavdragsbegränsningar
(http://www.regeringen.se/sb/d/15678/a/194706)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg