En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Personalstiftelser har på något sätt glömts bort som skatteplaneringsinstrument. Jag tror de var vanligare före 1990 års skattereform. Ett år med särskilt hög vinst kan det dock vara mycket förmånligt att sätta av medel till en personalstiftelse. Överföringen av medel till stiftelsen - som måste senast måste ske före deklarationens avlämnande - är avdragsgill. Senare kan medlen i stiftelsen förbrukas för att främja personalens välfärd mindre gynnsamma år. Att främja personalens välfärd kanske ändå måste ske i någon form. En personalstiftelse får dock inte främja sådan välfärd som avser pension, avlöning eller annan förmån som arbetsgivaren är formellt sett är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

I Handledning för beskattning 2006 del 3 sidan 379 säger Skatteverket:

"Av prop. 1967:83 framgår att typiska ändamål för en personalstiftelse är att;

Ändamål

- anskaffa tomtmark för kommande stiftelseändamål (SOU 1954:19),

- bidrag till simhall (bad- och tvättinrättningar) för personalens fromma (RÅ 1945 not. 236),

- anlägga idrottsplats (RÅ 1949 not. 575),

- inrätta semesterhem, samlings- och fritidslokaler (fritidsfastigheter,

- daghem, m.m., RÅ 1946 not. 135, RÅ 1949 not. 925),

- lämna studie- och utbildningsstipendier,

- lämna resestipendier,

- lämna understöd till olika fritidsaktiviteter som t.ex. tennis, bandy, skytte, samt musik.

En personalstiftelse som kan betecknas som en understödsstiftelse kan lämna;

- understöd vid sjukdom,

- arbetslöshetsunderstöd,

- hjälp vid olycksfall,

- kontantunderstöd vid anställds inträde i pensionsåldern,

- begravningshjälp och

- anskaffning av bostäder."

Hälften av styrelseledamöterna i en personalstiftelse skall utses av personalen. Om styrelsen inte kan komma överens, får länsstyrelsen tillsätta ordförande.

För att undvika konflikter är det viktigt att lägga stor kraft på utformningen av stiftelsens stadgar. Eftersom det är arbetsgivaren som är stiftare av en personalstiftelse, bestämmer han helt och hållet själv hur stadgarna skall utformas.

De förmåner som personalstiftelsen utger är skattpliktiga respektive skattefria efter samma grundsatser som om förmånerna getts ut direkt av arbetsgivaren. Det innebär t.ex. att förmån av motion vanligtvis är skattefri medan t.ex. en vecka i en fjällstuga blir beskattad hos den anställde, om vederbörande inte betalt marknadsmässig hyra för tiden i stugan. När det gäller stugor har Skatteverket vissa schabloner man kan följa.

Genom att föra över medel till en personalstiftelse får arbetsgivaren som sagt avdrag direkt. Det finns ingen övre gräns för hur stort avdraget får vara. Det gäller även om personalstiftelsen använder pengarna för förvärv av t.ex. fastigheter. På detta sätt kan alltså fastigheter från ett arbetgivarperspektiv sägas bli avskrivna på ett år i stället för normala 25 till 50 år för byggnader eller för tomt ingen avskrivning alls

Ett problem är att om personalstiftelsen förvärvar egendom i eget namn, erhålles inget avdrag för ingående moms.

När det gäller rena kostnader uppkommer emellertid inget momsproblem. Då skall arbetsgivaren först betala kostnaderna och samtidigt dra av ingående moms enligt vanliga regler. Därefter får arbetsgivaren gottgörelse från personalstiftelsen för kostnaden exklusive moms.

Själv tycker jag att ett av de bästa användningsområdena för personalstiftelser är utbildning. Utbildningarna bör helst vara så utformade att personalen inte behöver betala inkomstskatt och att arbetsgivaren inte behöver betala arbetsgivaravgifter. Så bör det bli om utbildningen avser att förbättra den anställdes förmåga att utföra sitt arbete. Å andra sidan måste naturligtvis utbildningen "främja den anställdes välfärd". I annat fall rör det sig inte om en personalstiftelse enligt tryggandelagen. Moms dras av enligt vanliga regler och arbetsgivaren får gottgörelse för nettot från personalstiftelsen.

1 Kommentarer
 1. anon
  hoppibbe
  mar 12, 2011

  Hej,

   

  1. Jag undrar om det har stiftats nya lagar kring personalstiftelser sedan ovanstående skrevs (2006).  

   

  2. Om en personalstiftelse köper en fjällstuga som även hyrs ut till allmänheten för marknadsmässig hyra, kommer den då att kunna lyfta moms och kostnader för förvärvet, underhåll, och andra kostnader förknippade med stiftelsen såsom bokföring, bokslut, årsredovisning och revision?

   

  Tack

   Ibbe