En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
4 april 2011
Finansdepartementet

Förslag om ändrade skatteregler för investeringsfonder till Lagrådet

Regeringen överlämnar idag till Lagrådet förslaget om att investeringsfonder ska befrias från skattskyldighet. Istället för att beskatta fonder föreslås att ägare av andelar i investeringsfonder schablonbeskattas. Förslagen ger svenska fonder bättre möjligheter att konkurrera med utländska fonder och gör det skattemässigt likvärdigt
för fondsparare att investera i svenska och utländska fonder. Förslagen innebär totalt sett ingen skattehöjning. Dessutom föreslås att investeringsfonder kan fusioneras över gränserna utan skattekonsekvenser för den överlåtande fonden eller för delägarna i fonden.

Ett nytt EU-direktiv som kommer att genomföras i svensk rätt från och med den 1 augusti 2011 gör det bland annat möjligt för svenska fonder att flytta ut från Sverige genom gränsöverskridande fusioner. I många andra EU-länder beskattas inte investeringsfonder. Om de svenska reglerna lämnas oförändrade finns därför en risk för att svenska fonder kommer att lämna Sverige av skatteskäl. För att svenska investeringsfonder ska få bättre möjligheter att konkurrera med utländska fonder föreslår regeringen att de inte längre ska beskattas.

Regeringen föreslår i stället att delägarna ska schablonbeskattas. Den
schablonintäkt som ska beskattas är 0,4 procent av värdet på fondandelarna vid årets ingång. Eftersom schablonbeskattningen av delägare ersätter den nuvarande beskattningen av investeringsfonder innebär förslaget totalt sett ingen skattehöjning. Fondandelsägare ska schablonbeskattas för fondandelar i såväl svenska som utländska investeringsfonder. Det innebär att det ur ett investerarperspektiv blir skattemässigt likvärdigt att spara i svenska och utländska fonder.

För att undvika att hundratusentals barn som sparar i fonder ska bli skyldiga att deklarera till följd av förslagen föreslås att man inte ska behöva deklarera för schablonintäkten om andra intäkter saknas. Dessutom föreslås att gränsbeloppet för när statlig inkomstskatt ska beräknas höjs från dagens 100 till 200 kronor. Statlig inkomstskatt tas ut på bland annat kapitalinkomster. Höjningen medför att en schablonintäkt på fondinnehav som är mindre än 200 kronor inte kommer att beskattas. Detta innebär att barn med mindre fondinnehav slipper både att deklarera och att betala skatt.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna I en separat remiss till Lagrådet lämnar regeringen förslag om att gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. Gränsöverskridande fusioner föreslås inte heller leda till beskattning av andelsägarna, utom när fusionsvederlag
lämnas i pengar.

Det nya EU-direktivet kommer att även att möjliggöra för utländska förvaltningsbolag att förvalta svenska investeringsfonder. Med anledning av det lämnas dessutom i lagrådsremissen förslag om ansvaret för kupongskatt samt skyldigheten att deklarera och lämna kontrolluppgifter.

Dessa förslag föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Förslagen har tidigare remitterats i fyra olika promemorior; Ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare, Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare, Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna samt Ansvar för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Sofi Nyström, kammarrättsassessor
(ändrad beskattning av investeringsfonder)
08-405 14 02

Niklas Ekstrand, departementssekreterare
(fondverksamhet över gränserna)
08-405 56 87

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare (http://www.regeringen.se/sb/d/14248/a/165583)
Lagrådsremiss: Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
(http://www.regeringen.se/sb/d/14248/a/165585)

Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg