En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Situationen är som följer.

 

Bor sedan några år
tillbaka i Linköping, där jag studerat. Nu har min flickvän fått jobb i
Linköping, medan jag sedan 1 september fått arbete  i Stockholm
och varit provanställd.

Jag har förstått att man kan få avdrag
för dubbel bosättning. Min första fråga är om jag ska se min situation
i form av provanställningen som tillfälligt arbete eller som dubbel
bosättning.

 Eftersom arbetet är en helttidsanställning
med plats i Stockholm har jag varit tvungen att fixa ett andra boende,
och nu undrar jag vilka avdrag som gäller, för jag har hört så många
skilda versioner över vad man ska göra.

 Jag har kvitton på alla resor jag gjort fram och tillbaka ( 1ggr / vecka).

 Eftersom
bostadsituationen ser ut som den gör i stockholm har jag varit tvungen
att dela andrahandsbostad med kompisar och har haft ett utlägg på
2700:- ca per månad.. men har inget jag kan visa upp i det fallet mer
än utskrift av mitt lönekonto.

Vet att min framförhållning suger men vore tacksam för snabbt svar :)

 

Stoffe 

9 Kommentarer
 1. anon
  Stoffe
  apr 24, 2006

  Morr.. Pratade precis med Skatteverket, och dom sade till mig att
  man INTE får göra avdrag för dubbel bosättning om man självmant
  flyttade till den nya orten. Detta låter ju väldigt konstigt, eftersom
  jag inte någonstans kan läsa detta i mina hemskickade papper eller på
  nätet.

   Frågan är nu.. Ljög dom för mig?

  "Om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort så kan du dra av dina ökade levnadskostnader om du behållit den tidigare bostaden på grund av"
  http://www.skatteverket.se/svarpavanligafragor/privatavdrag/privattillfalligtarbetefaq/5.10010ec103545f243e80001831.html

   

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 24, 2006

  Hmm, jag är också frågande. Jag tar och citerar lagtexten, så får Du läsa själv:

  "Ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning m.m.
  Tillfälligt arbete på annan ort
  18 § Ökade levnadskostnader på grund av att den skattskyldige har sitt arbete på en annan ort än den där han har sin bostad skall dras av bara om
  1. arbetet avser en kortare tid,
  2. arbetet inte är kortvarigt men ändå är tidsbegränsat till sin natur eller sådant att det kräver en fast anknytning till bostadsorten,
  3. arbetet skall bedrivas på flera olika platser, eller
  4. det av någon annan anledning inte skäligen kan ifrågasättas att den skattskyldige bör flytta till arbetsorten.
   
  Dubbel bosättning
  19 § Ökade levnadskostnader skall dras av om den skattskyldige på grund av sitt arbete flyttat till en ny bostadsort, om en bostad för den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj behållits på den tidigare bostadsorten och sådan dubbel bosättning är skälig på grund av
  1. makens eller sambons förvärvsverksamhet,
  2. svårigheter att skaffa en fast bostad på arbetsorten, eller
  3. någon annan särskild omständighet.
  Ytterligare förutsättningar för avdrag
  20 § Ökade levnadskostnader enligt 18 och 19 §§ skall dras av bara om den skattskyldige övernattar på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer.
  Ökade levnadskostnader enligt 19 § får dras av under längst tre år för gifta och sambor och längst ett år för övriga skattskyldiga. Ökade levnadskostnader skall dock dras av för längre tid om anställningens natur eller andra särskilda skäl talar för det.
  Beräkningen av avdragen
  21 §  Ökade utgifter för logi skall dras av med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften. Vid tillfälligt arbete på annan ort gäller dock bestämmelserna i 13 §, om logiutgiften inte kan visas.
  Ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten skall dras av antingen med den faktiska utgiftsökningen eller med ett belopp som beräknas enligt schablon. Den schablonmässiga utgiftsökningen beräknas för
  1. skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen gjort avdrag enligt 6-17 §§ och som fortfarande får ersättning från arbetsgivaren, till ett belopp som motsvarar denna ersättning,
  - för tiden fram till två års bortovaro, dock högst 70 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och 70 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands, och
  - för tiden därefter, dock högst 50 procent av helt maximibelopp per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och 50 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands,
  2. skattskyldiga med arbetsorten i Sverige som gör avdrag enligt 18 §, till 50 procent av maximibeloppet per hel dag under de tre första månaderna av vistelsen och till 30 procent av maximibeloppet per hel dag för tiden därefter,
  3. skattskyldiga med arbetsorten utomlands som gör avdrag enligt 18 §, till 50 procent av normalbeloppet per hel dag under de tre första månaderna av vistelsen och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag för tiden därefter, och
  4. skattskyldiga som gör avdrag enligt 19 §, till 30 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands.
  Vid tillämpning av bestämmelserna i andra stycket 1-3 skall i den angivna tiden räknas in sådan tid under vilken ökade levnadskostnader dragits av enligt bestämmelserna i 6-17 §§.  2000:1341

  Minskat avdrag på grund av kostförmåner
  22 § Avdrag för ökade levnadskostnader enligt 18 - 21 §§ skall minskas med värdet av kostförmåner som den skattskyldige fått. Detta gäller dock inte sådana kostförmåner på allmänna transportmedel som enligt 11 kap. 2 § inte skall tas upp.
  Utgifter för barns skolgång
  23 §  upphävd genom  2001:908
   
  Hemresor
  24 §  När en skattskyldig på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor, skall utgifter för hemresor dras av, om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka och bara för utgifter för resor mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  Avdraget skall beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Skäliga utgifter för flygresa och utgifter för tågresa skall dock dras av.
  Om det saknas godtagbara allmänna kommunikationer, skall utgifter för resa med egen bil eller med den skattskyldiges förmånsbil dras av med det belopp som gäller för resor mellan bostaden och arbetsplatsen enligt 27 och 29 §§. Detta gäller också den som använt en förmånsbil som en närstående till honom eller hans sambo men inte han själv är skattskyldig för."

  Blev Du något klokare?

  Hälsn/Clas
   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Stoffe
  apr 24, 2006

  Hej 

  Jag skulle säga att enligt lagtexten framgår det
  inte att jag inte får göra avdrag ifall jag självmant flyttat. Så jag
  skulle påstå att tanten jag pratade med på Skatteverket ljög för mig.
  Detta eftersom jag givetvis flyttat till stockholm pga mitt arbete samt
  att min sambo är kvar i Linköping. (Jag glömde att påpeka att vi är
  skrivna på samma address i Linköping men det kanske var underförstått)
  Mitt jobb medger inte för tillfället att jag jobbar i Linköping
  eftersom vi inte har ett kontor där.

  Gällande dubbelt boende
  eller tillfälligt arbete... Skulle jag påstå att min situation handlar
  om ett tillfälligt arbete. Detta eftersom jag skrivit på ett kontrakt
  som är begränsat i tiden över perioden 200509-200602, varvid ett nytt
  kontrakt upprättats. Jag kan inte skäligen begäras flytta permanent
  till stockholm för ett 6-månaders jobb.

  Min slutsats är att jag bör dra av enligt $13 för logi, vad det nu innebär? Samt för mina hemresor med det faktiska beloppet.

  Tack för det snabba svaret!

  /Christofer

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 30, 2006

  Hej Stoffe!

  Jag tycker det låter som att Du har rätt. Yrka avdraget öppet, dvs. redovisa utförligt under särskilda upplysningar eller i särskild bilaga all relevant information kring avdrget. Om all relevant information finns redovisad i dekarationen eller i bilaga till den kan Du inte få skattetillägg.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  oden21
  jun 18, 2006

   

  Alla förutsättningar för dubbelt boende tycks inte stå redovisade på ett ställe.
  I broschyen "Skatteregler för privatpersoner" som skatteverket säger  -
  är främst avsedd för dem som vill veta lite mer om de skatteregler som gäller för privatpersoner -
  innehåller inte fullständig information. Mer info kan man hitta skatteverkets meddelanden SKV:M. Men vad jag förstår så är det bara information och inga regler. Vart kan man hitta de regler som
  de enskilda taxeringskontrollanterna använder i just detta fall?

  Vad det gäller de korkade reglerna om att man måste vara tvingad att flytta för att få rätt
  till dubbel bosättning, så skjuter politkerna sig själva i foten, då nästan alla partier är
  för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Vidare har det gjorts en utredning om dubbelt
  boende. Det enda stora som tas upp i utredningen är att låta gifta/sambo göra avdrag
  till högst 5 år. Man har inte för avskikt att förenkla reglerna så att fler har kan göra
  avdrag.

  Vad det gäller frivilighet så  jag tolkar detta så som så att om man har a-kassa och har passerat 100-dagars gränsen så är man tvingad att söka och ta jobb utanför dagspendlingsavståndet i hela landet. Om man inte gör detta blir man avstängd från a-kassan, därav ett tvång!

  Jag sitter själv i denna situation och jag räknar med att få "bråka" med skattemyndigheten
  för 2005 års taxering.

   

   

   

   

   

   

  främst är till

 1. anon
  Clas Ramert
  jun 22, 2006

  Hej Oden 21!

  Tidigare har jag citerat lagtexten, inkomstskattelagen 12 kap. 18-24 §§. Se denna länk http://www.skatter.se/index.php?q=node/356#comment-725

  Lagtexten är det centrala. Man kan säga att all annan information är tolkningar av lagtexten.

  I skatteverkets handledning för beskattning 2006 del 1 avsnitt 19.3.2 ges en ganska utförlig beskrivning av dubbel bosättning. Klicka på följande länk: http://skatteverket.se/download/18.3a2a542410ab40a421c80002027/30124.pdf

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  ronjar
  apr 05, 2010

  Hej! Min situation är ungefär som Stoffes och jag undrar nu om jag förstår det hela rätt?

   Jag bode och jobbade på annan ort än den jag är folkbokförd på i 6mån.

  Kan jag då göra avdrag med 6mån¤30dagar¤105kr=18900kr

  Och sen multiplidera 18900kr med 30% enligt paragraf 13?

   

  tack på förhand!

  Ronja

 1. anon
  Björn Svedberg
  apr 06, 2010

  Hej!

   

  Provanställning räknas som tillälligt arbete. Så då har du lite att gå på-

 1. anon
  Ove Grip
  feb 16, 2012

  Från och med den 1 januari 2008 har nya regler om avdrag för ökade levnadskostnader för dubbel bosättning trätt i kraft. Förändringen innebär främst att avdrag får göras under längre tid och att villkoren för avdrag förenklats. Kraven har slopats att på att den dubbla bosättningen ska vara skälig på grund av makens/sambons förvärvsverksamhet, svårighet att skaffa fast bostad på arbetsorten eller någon annan särskild omständighet.

  Tidsgränserna i 20 § har ändrats.

  Bestämmelserna har nu följande lydelse.

  19 § Ökade levnadskostnader ska dras av om den skattskyldige på grund av sitt arbete flyttat till en ny bostadsort, och en bostad för den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj har behållits på den tidigare bostadsorten.

  20 § Ökade levnadskostnader enligt 18 och 19 §§ ska dras av bara om den skattskyldige övernattar på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer.

  Ökade levnadskostnader enligt 18 och 19 §§ i form av ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten får dras av bara för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. Detta gäller dock inte för skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen på arbetsorten gjort avdrag (för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor) enligt 6–17 §§.
  Övriga ökade levnadskostnader enligt 19 § får dras av under längst två år. Om den dubbla bosättningen föranleds av makens eller sambons förvärvsverksamhet, får avdrag göras under sammanlagt fem år. Andra ökade levnadskostnader än ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten ska dock dras av för längre tid om synnerliga skäl talar för det.

  21 § Ökade utgifter för logi ska dras av med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften. Vid tillfälligt arbete på annan ort gäller dock bestämmelserna i 13 §, om logiutgiften inte kan visas.
     Ökade utgifter för måltider och småutgifter på arbetsorten ska dras av antingen med den faktiska utgiftsökningen eller med ett belopp som beräknas enligt schablon. Den schablonmässiga utgiftsökningen beräknas för
  1. skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen gjort avdrag enligt 6-17 §§ och som fortfarande får ersättning från arbetsgivaren, till ett belopp som motsvarar denna ersättning,
  - för tiden fram till två års bortovaro, dock högst 70 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och 70 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands, och
  - för tiden därefter, dock högst 50 procent av helt maximibelopp per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och 50 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands,
  2. skattskyldiga som under de tre första månaderna av vistelsen gjort avdrag enligt 6-17 §§ och som inte får ersättning från arbetsgivaren, till 30 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands,
  3. skattskyldiga som gör avdrag enligt 18 §, till 50 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och till 50 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands, och
  4. skattskyldiga som gör avdrag enligt 19 §, till 30 procent av maximibeloppet per hel dag om arbetsorten ligger i Sverige och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag om arbetsorten ligger utomlands.
     Vid tillämpning av bestämmelserna i andra stycket 1 ska i den angivna tiden räknas in sådan tid under vilken ökade levnadskostnader dragits av enligt bestämmelserna i 6-17 §§. Lag (2007:1249).

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB