En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Ibland saknas fritt eget kapital i balansräkningen för mer eller mindre nödvändig utdelning. Då kan det vara intressant att känna till att överavskrivningar på inventarier kan lösas upp utan omedelbar beskattning.

De flesta företag använder räkenskapenlig avskrivning. Företaget får då tillämpa antingen 30 % avskrivning på det skattemässiga restvärdet eller 20 % årlig avskrivning på anskaffningsvärdet. Företaget kan växla metod från år till år så att den mest gynnsamma metoden alltid används.

Vanligtvis gör åtminstone de lite större företagen dels planenligaavskrivning och dels överavskrivningar. De planenliga avskrivningarna görs med utgångspunkt i antaganden om den verkliga ekonomiska livslängden för varje tillgång eller grupp av tillgångar. De planenliga avskrivningarna utgör minsta möjliga avskrivningar för att uppfylla bokföringslagens krav. Därutöver görs överavskrivningar för att maximalt utnyttja skattereglerna. Summan av de planenliga avskrivningarna och överavskrivningarna brukar vara lika med maximala skattemässiga avskrivningar.

Genom att göra maximala skattemässiga avskrivningar skjuts skattebetalningarn framåt i tiden, vilket utgör en stor fördel för de flesta företag dels därför att det är ett sätt att finansiera verksamheten och dels för att minska räntekostnaderna.

Överavskrivningarna brukar ackumuleras varje år på balansräkningens skuldsida under rubriken "Obeskattade reserver". I en koncernbalansräkning förekommer normalt sett inte denna rubrik. I stället redovisas 28 % (26,3 % fr.o.m. 2009) av de obeskattade reserverna som "Uppskjuten skatt" och resten som eget kapital.

Om företaget inte tillämpar samma avskrivningar i räkenskaperna som i deklarationen försvinner rätten till avskrivning enligt "20- och 30-reglerna". I stället återstår då för företaget att göra s.k. restvärdesavskrivningar med 25 % av det skattemässiga restvärdet årligen. Avskrivningen blir lägre än den maximala enligt 20- och 30-reglerna och med denna metod kommer aldrig restvärdet ned till noll. Det kan därför vara en nackdel att använda restvärdesavskrivningar.

Vad händer då om företaget helt sonika löser upp de ackumulerade överavskrivningarna till den del de avser inventarier på balansräkningens skuldsida och således ökar årets resultat? Denna fråga ställdes i en ansökan om förhandsbesked som slutligt avgjordes av Regeringsrätten (RÅ 2001 ref. 8). Svaret blev att ökningen av årets resultat i det här fallet är skattefri!

Svaret innebär att fritt eget kapital genom åtgärden ökar och därmed möjligheten att lämna utdelning. Visserligen måste enligt god redovisningssed avsättning göras för "latent" eller "Uppskjuten skatt" med 28 % (26,3 fr.o.m. 2009) men denna skatt behöver inte betalas förrän om längre fram i tiden, om ens då.

Finns det då inga nackdelar med att göra på detta sätt? Jo, nackdelen är att rätten till räkenskapsenlig avskrivning försvinner. Avskrivning får i stället göras enligt reglerna för restvärdesavskrivning, dvs. med 25 % av restvärdet. Detta kan få olika effekter för olika företag. Här får ekonomichefen och revisorn sätta sig ned och räkna!

 

Clas Ramert

Skattekonsult hos Skattepunkten AB