En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan,

Jag har försökt söka efter redan befintliga svar på min fråga och förstått så mycket att om man bedriver egen firma och gör uppdrag åt en komunal skola (i mitt fall på gymnasienivå) så får man inte lägga på moms på fakturan då skolans verksamhet är momsbefriad. Så långt klart.

Mitt uppdrag gäller undervisning inom ramen för läroplanen för det aktuella programet. Det handlar alltså inte om något utöver den vanliga undervisningen, som ex workshops. Jag gör kort och gott ett tidsbegränsat vikariat och eftersom undervisningen gäller ämnet design där jag har specialkompetens har jag valt att fakturera skolan för mina åtaganden.

Det kvarstående frågetecknet gäller hur jag skall bokför denna inkomst av tjänst. Skall jag som momsskyldig redovisa utgående moms trots att jag inte får lägga på moms på tjänsten?

 tack på förhand och tack för ett otroligt bra forum!

mvh 

Sofia 

6 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 11, 2009

  Utför man en momsbefriad tjänst har man normalt inte heller rätt att dra av någon ing. moms på omkostnaderna. Har man en blandad verksamhet får man proportionera den betalda ing. momsen.

  Klipp ur momsbroschyren:

  Avdragsrätt trots att jag inte tar ut moms

  Du har vanligtvis inte avdragsrätt för moms om du
  inte själv ska ta ut moms när du säljer varor eller
  tjänster. Vid försäljning av vissa varor och tjänster
  har du dock rätt att dra av moms på dina inköp för
  försäljningen trots att du inte tar ut moms av dina
  kunder.
  Om du säljer nedanstående varor och tjänster i Sverige
  får du dra av ingående moms trots att du inte ska ta ut
  moms på försäljningen:
  • Framställning (t.ex. tryckning), distribution eller
  andra tjänster som har naturligt samband med
  framställningen av periodiska medlemsblad,
  per sonaltidningar eller organisationstidskrifter.
  Se sidan 29.
  • Skepp för yrkesmässig sjöfart eller fi ske, fartyg
  för bogsering eller bärgning samt fl ygplan för
  person- eller godsbefordran samt vissa tjänster och
  delar för sådana skepp och fl ygplan. Se sidan 29.
  • Fartyg för livräddning. Se sidan 29.
  • Läkemedel som utlämnas enligt recept eller säljs
  till sjukhus.
  • Flygbensin och fl ygfotogen.
  Om du säljer varor eller tjänster som är momspliktiga
  vid försäljning i Sverige till andra länder får du i nedanstående
  fall dra av in gående moms trots att du inte tar
  ut moms av dina kunder:
  • Du säljer varorna och tjänsterna till ett land utanför
  EG, dvs. exporterar varor och tjänster.
  • Du säljer varor eller tjänster som ska momsbeskattas
  i ett annat EG-land.

 1. anon
  sofy
  jan 13, 2009

  Tack Ulf! 

  jag förstår av ditt svar så mkt som att de som normalt bedriver momsbefriad verksamhet inte heller får dra av ingående moms på sina omkotnader, med ovan nämnda undantag.

  En tveksamhet kvarstår dock för mej, försöker förklara det så gott det går;

  Jag som normalt sett gör momsbelagda uppdrag, men nu har gjort ett enstaka uppdrag för någon som är momsbefriad, skall jag trots allt redovisa 25% av intäkterna från uppdraget 'som utgående moms' i min bokföring? Eller som min kollega sa;' du måste baka in 25% extra i ditt pris för att du måste redovisa utgående moms även om skolan är momsbefriad'.

  Jag tycker detta låter konstigt, och  det är det här som min förvirring gäller. Är det begripligt vad det är jag inte förstår? 

   

  mvh o återigen tack för hjälpen!

   nybörjare Sofia

  mvh o tack för hjälpen

   Sofia

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 13, 2009

  Då du utför en momsbefriad tjänst lägger du inte på någon moms på din faktura till beställaren. Själva bokföringen av inkomsten kan du lägga på ett försäljningskonto för momsbefriade inkomster, exempelvis 3014.

  När det gäller de utgifter som är specifika för uppdraget så ska du inte dra av någon ing .moms på dessa utan drar av bruttosumman (inkl. moms) i bokföringen.

  Momsen på övriga rörelsekostnader ska proportionernas så att den andel som de momsfria intäkter utgör av det hela reducerar avdraget för ing moms lika mycket. Där finns en del beloppsgränser.

  Ur momsbroschyren
  Säljer du både momspliktiga och momsfria varor
  eller tjänster, s.k. blandad verksamhet, gäller vissa
  begränsningar för avdragsrätten:
  Du får dra av hela momsen
  • För inköp till den del av verksamheten som är
  momspliktig.
  • För gemensamma inköp till den momspliktiga och
  momsfria verksamheten som till mer än 95 procent
  avser den momspliktiga verksamheten.
  • För inköp till båda verksamheterna som inte överstiger
  1 000 kr om mer än 95 procent av den totala
  verksamheten är momspliktig.
  Du får inte dra av någon moms
  För inköp till den del av verksamheten som är momsfri
  När det gäller löpande driftkostnader används ofta
  relationen mellan momspliktig och momsfri omsättning
  som grund för att bestämma vad som är skäligt.
  Om du har en total omsättning som till 60 procent är
  momspliktig, får du inte dra av mer än 60 procent av momsen. Tanken är dock att du ska försöka hitta en
  rimlig fördelningsgrund. Omsättningen kan vara
  missvisande och då kan en annan fördelningsgrund
  vara lämpligare.

  Ur momsbroschyren om utbildning:

  Den momsfria utbildningen omfattar:
  • Grund-, gymnasie- och högskole utbildning
  som anordnas av staten, kommun eller landsting
  eller av erkänd utbildningsanordnare.
  • Annan utbildning som berättigar till studiestöd
  enligt studiestödslagen eller sådant bidrag för korttidsstudier
  som får fördelas av LO, TCO, Socialstyrelsens
  institut för särskilt utbildningsstöd eller av
  Sametinget.
  • Varor och tjänster som tillhandahålls som ett led
  i utbildningen.
  Erkända utbildningsanordnare är t.ex. fristående skolor
  eller kompletterande skolor som erbjuder utbildning
  som ett led i det allmännas utbildningsinsatser.
  En utbildningsanordnare som är ansvarig för en
  momsfri utbildning kan ge en underentreprenör i
  uppdrag att hålla viss del av utbildningen. I så fall är
  även underentreprenörens utbildning momsfri.

 1. anon
  sofy
  feb 18, 2009

  Ett stort tack!! Helt begripligt även för mej!

  Sofia

  mvh o tack för hjälpen

   Sofia

 1. anon
  Bojert
  nov 25, 2010

  Hej!

  Som utbildningsanordnare inom momsfri utbildning kan man alltså be konsulter/underentreprenörer att skicka fakturor utan moms. Finns det någon tydlig information att tillgå och hänvisa till? Man kan nämligen få varierande svar från SKV om vad som gäller och det gör att underentreprenörerna ofta är motvilliga att fakturera utan moms.

  Undrar även lite kring "Varor och tjänster som tillhandahålls som ett led
  i utbildningen." Det känns något diffust... Finns det mao ytterligare varor/tjänster utöver underentreprenörers utbildningstjänster (inom icke momsfri utbildning) som man kan be att få fakturerat utan moms?

  Tack på förhand!

 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 25, 2010

  Det finns mer att läsa i Skatteverkets handledning för mervärdesskatt del 2 kap 25 om utbildning.

  http://www.skatteverket.se/download/18.6efe6285127ab4f1d2580002122/55405.pdf

  25.4 Led i utbildningen
  Även varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en
  skattefri utbildning omfattas av skattefriheten. Tillämpningen
  bör vara restriktiv enligt prop. 1996/97:10 s. 52. Där hänvisas,
  beträffande avgränsningen gentemot skattepliktig verksamhet,
  till prop. 1989/90:111 s. 110 där följande sägs: ”Skattefriheten
  bör inte ges en sådan omfattning att den blir en konkurrensfördel
  gentemot sådana subjekt som enbart bedriver skattepliktig
  verksamhet.” Försäljning av läroböcker eller skrivmaterial omfattas normalt inte av skattefriheten. Kursmaterial som ingår i kursavgiften och är en obligatorisk kostnad för deltagande, utgör ett led i utbildningen eller informationen och ska beskattas med samma skattesats som kursen.
  Kompendier, som framställts inom skolan eller institutionen,
  och säljs till elever vid den aktuella utbildningen ses som ett led i utbildningen.

  Skollunch i skolans matsal eller husrum vid internatskolor
  betraktas som ett led i utbildningen. En förutsättning för
  skattefriheten är att varorna och tjänsterna tillhandahålls av den som bedriver den skattebefriade utbildningen.
  Skatteverket anser att måltider och logi kan anses omsatta som ett led i en från mervärdesskatt undantagen utbildningstjänst endast i följande fall:
  − när logi och dagliga måltider tillhandahålls boende vid ett
  elevhem som endast är avsett som logi åt elever vid
  deltagande i undervisning, eller
  − när måltid tillhandahålls studerande i direkt anslutning till
  undervisningen (Skatteverket 2006-05-05, dnr 131 606095-
  05/111).