En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej. Jag pluggar skattejuridik och vi fick en läxa som vi ska ha
genomgång på om några dagar. Jag tänkte kolla med er om ni har några
synpunkter. 

---------- 

AB Hyreshöjningen (nedan Bolaget)
är ett marknadsnoterat företag som äger och förvaltar flera
kontorsfastigheter i Stockholm. En av fastigheterna skall överlåtas
till ett externt fastighetsbolag. Fastigheten har ett marknadsvärde som
kraftigt överstiger skattemässigt värde. Köparen vill köpa fastigheten
"förpackad" i ett handelsbolag och är då beredd att betala ett högre
pris.

Efter ett besök av företrädarna för Bolaget får du i uppdrag att ge
förslag på hur överlåtelsen på ett skatteförmånligt sätt ska kunna
genomföras såsom köparna önskar. Efter ett tags diskussion enas Ni om
följande handlingsplan:

Bolaget bildar ett holdingbolag i Holland. Bolagsskatten i Holland är
35%. Bolaget omfattas dock av s.k. "participation exemption", vilket
innebär att bolaget inte behöver betala skatt på utdelningar och
kapitalvinster.

Tillsammans med holdingbolaget bildas sedan ett svenskt handelsbolag.
Holdingbolaget förvärvar 99,9% av andelarna och Bolaget 0,1%. Enligt
bolagsavtalet ska vinst och förlust i handelsbolaget fördelas mellan
bolagsmännen i enlighet med andelsinnehavet. Därefter överlåter Bolaget
den aktuella kontorsfastigheten till handelsbolaget till ett pris som
motsvarar fastighetens skattemässiga värde. I nästa steg överlåter
delägarna sina andelar i handelsbolaget till det köpande
fastighetsbolaget. Ersättningen vid försäljningen av handelsbolaget
fördelas enligt bolagsavtalet. Slutligen skall den vinst som uppkommer
i holdingbolaget delas ut till Bolaget.

Om det inte stöter på några skattemässiga problem vill företrädarna för
bolagen att de planerade transaktionerna skall genomföras snarast och i
nära anslutning till varandra.

Du informerar dem om att transaktionerna kan innefatta en del oklara
skattefrågor. För säkerhets skull bör ett förhandsbesked från
Skatterättsnämden inhämtas. Ni skall överväga vilka frågor som bör
ställas och lovar återkomma när besked erhållits.

-----------------

Det är fyra frågor jag fastnat/funderat på:
1. Uttagsbeskattning?
2. Finns det någon fallgrop med andelsförhållandet, 99,9% och 0,01%?
3. CFC-beskattning. Är den framtida utdelningen från det holländska
holdingbolaget att anses som en utdelning från annan finansiell
verksamhet?
4. I frågan står att företrädarna vill att de planerade transaktionerna
skall genomföras snarast och i nära anslutning till varandra. Finns det
något hinder med tidsperspektiven?

Uttagsbeskattning:
 I detta fall överlåter Bolaget fastigheten till ett pris som
understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat,
och skall därmed anses vara ett uttag enligt 22 kap 3 § IL. Detta uttag
skall enligt 22 kap 7 § resultera i uttagsbeskattning. Undantag för
uttagsbeskattning kan emellertid bli aktuellt enligt 11 § ifall
reglerna om underprisöverlåtelse i 23 kap. IL är tillämpliga.

23 kap 14 § anger villkoren för en underprisöverlåtelse. I detta fall
är både överlåtaren (Bolaget) och förvärvaren (svenskt handelsbolag)
företag och villkoret enligt 14 § är därmed uppfyllt.
16 § stipulerar att förvärvaren skall omedelbart efter förvärvet vara
skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet. Eftersom både
bolagsmännen är aktiebolag är handelsbolaget omedelbart skattskyldig
för inkomst av näringsverksamhet och kravet är därmed uppfyllt. Att en
av bolagsmännen är hemmahörande i Holland har här ingen betydelse
enligt 4 § p 7.
17 § anger att ifall koncernbidragsrätt saknas mellan parterna (vilket
det gör i detta fall enl. 35 kap. IL) måste överlåtelsen avse
överlåtarens hela näringsverksamhet eller en verksamhetsgren. I detta
fall överlåter Bolaget en fastighet. Begreppet verksamgetsgren
preciseras i 2 kap. 25 § IL. Där anges att verksamhetsgren skall anses
utgöra en rörelse som lämpar sig att avskiljas. Enligt förarbeten
(prop. 1998/99:15 s. 138) framgår det att en enstaka tillgång, ett
fartyg eller fastighet, kan utgöra en verksamhetsgren om verksamheten
har en sådan omfattning att det framstår som ändamålsenligt att bedriva
den självständigt. Villkoret är därmed uppfyllt.
 
Underskott får i detta fall inte föreligga hos någon av delägarna i
handelsbolaget, vilket det ej gör. Villkoret är därmed uppfyllt.
Mot bakgrund av ovan anser jag att någon uttagsbeskattning inte blir tillämplig.

Är det klart eller oklart rättsligt? Gör jag någon tankevurpa?

Andelsförhållandet:
Regeringsrätten underkände i RÅ 2002 ref 115 andelsfördelningen med
motiveringen att verksamhetens uppdelning endast kunde grundas på
bolagsmännens arbetsinsatser.
I detta fall kan andelsfördelningen endast grundas på kapitalinsatsen och den risk som detta medför.

Är det klart eller oklart rättsligt? Gör jag någon tankevurpa?

CFC-beskattningen:
Filialregeln i 39a kap 9 § IL är i detta fall inte tillämplig eftersom
förvaltningen av det svenska handelsbolaget kommet att göras från
Holland, enligt 2 kap 29 § IL e.c. Detta medför att inkomster från
handelsbolaget som härrör det holländska bolaget skall således
beskattas i Holland.
39a kap. 9 § IL (kompletteringsregeln) anger att en utländsk juridisk
persons inkomst inte skall anses lågbeskattad enligt 39a kap. 5 §
(huvudregeln) om den utländska juridiska personen hör hemma och är
skattskyldig i ett område som anges i bilaga 39 a. Holland är en stat
som omfattas i denna bilaga och skall således inte anses lågbeskattad.
CFC-beskattning kan dock inträda vid finansiell verksamhet.
Definitionen av detta anges i 39a kap 7 § st 2 som att finansiera
företag med vilken den utländska juridiska personen befinner i sådan
intressegemenskap som i 14 kap 20 § IL. Intressegemenskap föreligger
visserligen i detta fall, däremot ingen finansiell verksamhet.
Att det holländska bolaget saknar fast driftställe i Sverige medför
inte att dess verksamhet kommer att vara av sådan finansiell verksamhet
som menas i 39 a kap 7 § 2 st.

Är det klart eller oklart rättsligt? Gör jag någon tankevurpa?

 

/MacLight

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  mar 29, 2008

  Hej MacLight!

  I ett gratissvar kan jag inte gå in i alla detaljer men jag tycker Du har fått det mesta rätt. Skatteverket har dock på sin hemsida publicerat sådana "skatteupplägg" som de anser det särskilt angeläget att angripa. Så här skriver Skatteverket:


  "Handelsbolagslösningen

  Skatteverket har uppmärksammat förfaranden som innebär att de som säljer tillgångar (främst fastigheter) försöker göra försäljningarna skattefria med olika koncerninterna transaktioner och med hjälp av handelsbolag och utländska koncernbolag.

  Anledningen till det är att om tillgångar säljs paketerade i handelsbolag kan det öppna upp för köpare att erhålla direktavdrag för större delen av sin anskaffningsutgift.

  Om köparen finns i samma koncern som säljaren förmodas det kunna möjliggöra en ökning av det skattemässiga värdet på tillgångar upp till marknadsvärdet inför intern eller extern försäljning. Förfarandet kan bestå av följande steg:

  1. Tillgången överlåts för skattemässigt värde (underpris) till ett svenskt handelsbolag med ett utländskt koncernföretag som delägare.
  2. Handelsbolagsandelarna säljs för marknadspris och kapitalvinsten hänförs till det utländska koncernföretaget. I den stat där det utländska koncernföretaget är hemmahörande beskattas inte kapitalvinster vid försäljning av andelar i svenska handelsbolag. 
  3. Vinsten delas ut skattefritt till det svenska moderbolaget.

   
  Skatteverket har för avsikt att låta domstolarna pröva om denna typ av koncerninterna förfaranden kan underkännas, dels med stöd av praxis för fördelning av inkomst/vinst mellan delägare i svenska handelsbolag, dels med stöd av viss praxis för uttagsbeskattning vid värdeöverföring och dels med stöd av lagen mot skatteflykt. "

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB