En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Privatpersoner som i skatterättsligt hänseende anses vara bosatta i Sverige[1], men som på grund av anställning vistas utomlands och därmed erhåller utländsk arbetsinkomst, kan yrka skattefrihet för denna inkomst i Sverige med stöd av antingen sexmånaders- och ettårsregeln[2]. Med tanke på att det blivit allt vanligare att privatpersoner (i fortsättningen benämnd ”den skattskyldige”) rör sig över landsgränserna är reglerna ur beskattningssynpunkt av mycket stor betydelse för en enskild. Genom att förstå reglerna kan Du som privatperson undgå dels hårda skatteeffekter till följd av att samma inkomst blir beskattad två gånger, dels undgå att betala skatt för en inkomst som Sverige inte ens har rätt att beskatta. Här nedan kommer jag att beskriva reglerna för att underlätta för just Dig.   

Sexmånadersregeln lyder: "en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal".

För att sexmånadersregeln skall kunna tillämpas krävs att det är frågan om anställning. Det uppställs inget krav på att den skattskyldige måste arbeta i ett och samma land. Det spelar inte heller någon roll om det är en eller flera anställningar eller om det är en svensk eller utländsk arbetsgivare. Arbetsgivaren får också vara den svenska staten eller en svensk kommun. Vad gäller löneutbetalningen så finns det inget som hindrar att lönen utbetalas direkt från Sverige eller om den utbetalas före eller efter sexmånadersperioden. En anställd som erhåller en lön antingen före eller efter sin sexmånadersvistelse kan således fortfarande yrka skattefrihet i Sverige enligt denna bestämmelse om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Ytterligare krav är att vistelsen i utlandet varat minst sex månader och att inkomsten också har beskattats i arbetslandet, det vill säga där arbetet har bedrivits.  

Det finns inget krav på att den skattskyldige skall ha betalat skatt av en viss storlek i arbetslandet. Det avgörande är att inkomstskatt har betalats på lönen i arbetslandet enligt landets lagstiftning och gällande skatteavtal. Även en obetydlig skatt är således tillräcklig för skattefrihet. Det krävs dock att den skattskyldige genom underlag (t.ex. kvitto eller intyg) kan visa att inkomsten verkligen har beskattats i arbetslandet.

Har den skattskyldige vistats i två länder och betalat skatt i det ena landet men inte i det andra, så blir endast den beskattade inkomsten skattefri i Sverige. Skulle det även vara så att en viss del av inkomsten lämnats obeskattad i arbetslandet, så blir den delen inte skattefri i Sverige. Jag vill passa på att understryka att skattefriheten gäller oberoende av om den skattskyldige haft en eller flera arbetsgivare eller om vistelsen avsett en eller flera länder. Har den skattskyldige vistats i flera länder på grund av exempelvis tjänsteresor så kan, enligt min bedömning, detta rimligen inte diskvalificera den skattskyldige från att åtnjuta skattefrihet enligt sexmånadersregeln.   

Ettårsregeln lyder: "Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsregeln gäller inte heller för uppdrag som ledamot av Europaparlamentet. Lag (2009:583)".

Att den skattskyldige kan yrka skattefrihet i Sverige även i det fall inkomsten inte har beskattats i arbetslandet är framförallt ett utmärkande drag som skiljer ettårsregeln från sexmånadersregeln. Emellertid måste en del andra krav också vara uppfyllda för att kunna använda sig av ettårsregeln.

Det skall även här vara fråga om inkomst av anställning. I detta fall får arbetsgivaren inte vara den svenska staten, svensk kommun, svensk landstingskommun eller församlingar inom Svenska kyrkan.

Ytterligare ett krav som skiljer ettårsregeln från sexmånadersregeln följer dels av namnet. För att kunna yrka skattefrihet enligt ettårsregeln krävs således att den skattskyldige arbetat i ett och samma land under minst ett år. Slutligen krävs att skattebefrielsen i arbetslandet beror på att det saknas en bestämmelse om beskattning i arbetslandet, att inkomsten är undantagen enligt arbetslandets interna skattelagstiftning, praxis eller annat avtal än skatteavtal[3].

Gemensamt för reglerna är att båda blir tillämpliga omedelbart från det att den skattskyldige lämnat Sverige, om avsikten är att vistelsen och anställningen utomlands ska vara minst den föreskrivna tiden. Följaktligen vill jag understryka att det finns detaljerade regler om när ett avbrott av utlandsvistelsen anses vara för handen. Av 3 kap. 10 § Inkomstskattelagen följer: ”Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.

I fall där förutsättningarna är sådana att avbrott således anses föreligga enligt ovan, kan en utländsk inkomst behöva tas upp till beskattning i Sverige, såvida inget annat framgår av ett tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. Jag kommer inte här närmare redogöra för dessa regler, utan rekommenderar att Ni vid behov av konkret skatterådgivning vänder er till någon av våra erfarna skattekonsulter hos Skattepunkten AB. Vi kan hjälpa till att utreda vad som gäller i just Ditt fall.

[1] Som bosatt i Sverige räknas normalt alla som är folkbokförda eller som annars tillbringar dygnsvilan i Sverige. Den som är bosatt i Sverige räknas alltid som obegränsat skattskyldig även om personen vistas utomlands eller är utländsk medborgare.

[2] Se 3 kap. 9 § 1 st och 2 st. Inkomstskattelag (1999:1229).

[3] Observera att ettårsregeln inte gäller om skattebefrielsen i arbetslandet beror på bestämmelser i ett dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med det aktuella landet.

1 Kommentarer
  1. anon
    HK
    mar 19, 2019

    hej! Tänker utvandra från sverige men har AB här. Tänkte jobba då och då men ej mer än 4 månader per år. När jag tar ut lön från företaget behöver jag betala arbetsgivar avgiften fast jag är utvandrar och ej mera skriven i sverige? Stämmer det att jag behöver betala 25% skatt på lön jag tar ut i sverige. kan jag göra avdrag för resor och boende?

    mvh