En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyhetsbrev Maj-Juni 2022

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

* Nya regler för arbetsresor
* Förslag på höjda skatter på tobak och alkohol
* Sommarjobbare behöver i vissa fall inte betala inkomstskatt

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Sverige har från och med 1 juni ett avtal om social trygghet med Japan som kan komma att påverka just Dig

Sverige har sedan länge slutit avtal om social trygghet (konventioner) med ett antal länder. Dessa konventioner är normalt överordnade den svenska lagstiftningen. För att nämna en betydelsefull konvention som figurerat i svensk lagstiftning och rättstillämpning sedan 1985 är konventionen mellan USA och Sverige gällande pensionsförmåner. Efter flera års förhandling så har nu Sverige även slutit ett avtal med Japan om social trygghet likt den konvention som finns med USA.

Redovisningsekonom och Administratör (tillsvidareanställning)

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning som start för ömsesidig trygghet. Tjänsten erbjuder ett spännande och varierande arbete. Vi har vårt huvudkontor i Göteborg. Det dagliga arbetet kommer att bestå i att lösa administrativa problem. Det arbetet ska utföras med support av interna redovisnings- och skatteexperter samt en extern, senior IT-konsult. Ditt arbete kommer utgöras av diskussioner med kunder och potentiella kunder, IT-frågor, löpande redovisning, bokslut samt rapportering till Skatteverket med mera. Andra interna och externa administrativa uppgifter kan också ingå i ditt arbete. Vi har möjlighet att i någon mån anpassa tjänsten efter just Din utbildning och Dina intressen. Din tjänst kommer successivt att bli mer och mer avancerad. Tillträde enligt överenskommelse. Bra förmåner såsom tjänstepension (4,5% av bruttolön), flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag (5000 kr), med mera.

Läs mer om tjänsten >>

Blog om: 

Vill du arbeta hemifrån som redovisningskonsult?

Skattepunkten Office Services AB söker med jämna mellanrum efter redovisningskonsulter för att kunna fortsätta sin tillväxtsresa.

Med den teknik vi har idag är det fullt möjligt att arbeta på distans. Våra medarbetare finns på olika orter och arbetar i sina hem med några få undantag. Företagets kontor finns i Göteborg och där arbetar undertecknad.

Vi har en gemensam telefonväxel. Vi har daglig kontakt med varandra via telefon, mejl och videosamtal. Kontakterna med klienterna sköts också mest via telefon,mejl och videosamtal.

Blog om: 

Vill Du jobba som IT ansvarig och Redovisningsekonom?

Om tjänsten

Blog om: 

Du missar väl inte våra nyhetsbrev? Här är en efterpublicering av nyhetsbrevet för januari 2022

Vi skickade nyligen ut ett nyhetsbrev till våra medlemmar gällande skattenyheter från Finansdepartementet, Skatteverket och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet. Men lägg hellre upp dig som medlem på skatter.se, så får du nyhetsbrevet i din inkorg omedelbart.

Blog om: 

Nyhetsbrev September - Oktober 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort
 • Förslag på avskaffad reklamskatt till riksdagen
 • Skattereduktion för företag som köper inventarier under 2021

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

 

Nyhetsbrev augusti 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Avdragsrätt för kontorsutrustning som placeras i de anställdas hem
 • Skattekonsekvenser i samband med återbetalning av boandelslån
 • Momsfri eller momspliktig sjukvård?

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

 

Nyhetsbrev 18 juni 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om tillfälligt lägre arbetsgivareavgift för unga under sommaren
 • Förbättrade regler för personaloptioner
 • Nya regler kring samordningsnummer

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 7 maj 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om nya skattelättnader för förmånscyklar
 • Nu kan företag ansöka om omställningsstöd för april 2021
 • Tjänster som tillhandhålls inom trossamfundet Svenska kyrkan ska inte inkomstbeskattas

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 5 maj 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om ny skattereduktion vid reperation/underhåll​​
 • Förslag om ändring av 3:12-reglerna
 • Stöd för korttidsarbete förlängs

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 23 december 2020

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Omställningsstödet förlängs för enskilda näringsidkare och handelsbolag​​
 • Förslag till skattereduktion för investeringar  i inventarier
 • Skattereduktion för grön teknik – hyra och leasing utgör inte materialkostnad

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 2 december 2020

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Regeringen presenterar förlängda krisåtgärder för företag med anledning av Coronapandemin​​
 • Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
 • Utvidgad skyldighet för företag att göra skatteavdrag vid årsskiftet​

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 27 oktober 2020

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förlängt omställningsstöd
 • Avdragsförbud föreslås för ränteutgifter på skulder till företag upptagna på EU:s svarta lista
 • Kortare redovisningsperiod av mervärdesskatt vid särskilda skäl

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 25 september 2020

Detta nyhetsbrev tar upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om skattefrihet för donerade måltider till anställda
 • Budgetproposition för 2021 lämnad till riksdagen
 • Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med miljöinvesteringar godkänns i vissa fall.

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 23 september 2020

Detta nyhetsbrev tar upp dessa intressanta händelser:

 • Förslag om slopad uppskovsränta vid bostadsförsäljning
 • Förslag om förlängd tidsgräns för expertskattelättnad
 • Förstärkt FoU-avdrag
 • Höjd pension och sänkt skatt för pensionärer
 • Ny skattereduktion för privatpersoner som gör klimatsmarta investeringar

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Är kammarrätten skyldig att sakpröva en redan verkställd förvaltningsrättsdom vid bevissäkring som tvångsåtgärd?

Bevissäkring är en åtgärd som Skatteverket kan vidta för att med tvång eftersöka och omhänderta handlingar i den skattskyldiges verksamhetslokaler, t.ex. i en bostad om verksamheten bedrivs därifrån. Säkringen av bevis på detta sätt får inte genomföras utan att förvaltningsrätten gett sitt tillstånd. Frågan i målet gäller i vad mån den skattskyldige kan överklaga ett sådant beslut. När det är dags att överklaga har ju bevissäkringen ofta redan ägt rum.

Blog om: 

Senaste nytt om förmånsbeskattning

I vårt senaste nyhetsbrev kan ni läsa om följande två högaktuella nyheter:

 • Tillfällig slopad förmånsbeskattning av fri parkering
 • Tillfällig slopad förmånsbeskattning av gåvor från arbetsgivare

 

Ni kan läsa hela nyhetsbrevet via denna länk >>

 

Skillnaden mellan sexmånadersregeln och ettårsregeln?

Privatpersoner som i skatterättsligt hänseende anses vara bosatta i Sverige[1], men som på grund av anställning vistas utomlands och därmed erhåller utländsk arbetsinkomst, kan yrka skattefrihet för denna inkomst i Sverige med stöd av antingen sexmånaders- och ettårsregeln[2]. Med tanke på att det blivit allt vanligare att privatpersoner (i fortsättningen benämnd ”den skattskyldige”) rör sig över landsgränserna är reglerna ur beskattningssynpunkt av mycket stor betydelse för en enskild.

Blog om: 

Hjälp! Jag har inget företagskonto! Hur bokför jag mina inkomster och utgifter?

Har du precis startat en enskild näringsverksamhet? Hyser du inga tankar om att öppna ett separat konto kopplat till din näringsverksamhet? Är tanken att du skall använda dina personliga bankkonton även i din verksamhet, men orolig för att detta inte är genomförbart? Oroa dig inte! Vi ska reda ut hur du redovisningsmässigt hanterar en sådan situation.

Blog om: 

Hur ska företag hantera kundfakturor som företaget självt upprättar?

Tidigare skrev jag ett blogginlägg som avhandlade frågan hur företag ska hantera räkenskapsinformation som mottagits utifrån, exempelvis en leverantörsfaktura eller ett kvitto i samband med ett inköp till företaget. Men vad gäller när företag själva upprättar sin räkenskapsinformation? Vanligtvis är det frågan om upprättade kundfakturor vid försäljning av varor och/eller tjänster. I vilket skick ska dessa kundfakturor bevaras? I det följande ska jag översiktligt redogöra för vad en företagare ska tänka på.   

Blog om: 

Utdelning på kvalificerade andelar – en översiktlig redogörelse för beräkning av gränsbeloppet: inkomståret 2017

En delägare som även är verksam i ett bolag kan välja mellan att ta ut lön eller utdelning från bolaget. Lön beskattas i inkomstslaget tjänst, där inkomstbeskattningen är progressiv, medan utdelning beskattas i inkomstslaget kapital med en proportionell skattesats om 30 %. Vid en kommunalskattesats på 32 % kan marginalskatten på förvärvsinkomster uppgå till 57 %. Denna skillnad i skattebelastning har motiverat införandet av särskilda regler som förhindrar att delägare i fåmansföretag omvandlar arbetsinkomst (lön) till lågbeskattad kapitalinkomst.

Blog om: 

Hur ska företag hantera räkenskapsinformation som inkommer både elektroniskt och i pappersform?

Det har nog inte förbigått någon att vi lever i en alltmer digitaliserad värld. Företag tar i större utsträckning än tidigare emot räkenskapsinformation[1] i olika form. Ett företag kan exempelvis erhålla en faktura som en pdf-fil i ett E-postmeddelande och några dagar senare erhålla samma faktura i pappersform. Hur ska ett företag hantera detta i praktiken för att inte hanteringen av räkenskapsinformationen ska anses strida mot lagstiftning och god redovisningssed?

Blog om: