En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 20 juni 2022

Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att motverka alla former av fusk och arbetslivskriminalitet. För att ytterligare stärka arbetet har regeringen beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att titta närmare på flera delar av skatteförfarandet, bland annat vissa frågor inom regelverket för rot- och rutavdraget.

Reglerna om rot- och rutavdrag har funnits i många år och stora skattefinansierade reformer som rot och rut bör ses över med jämna mellanrum. En oro finns också för att det har skett en ökning av rot- och rutarbeten som på ytan ser ut att utföras enligt gällande regelverk, och därmed möjliggör avdrag, men där oegentligheter förekommer, t.ex. i form av fusk med löner, sociala avgifter och anställning av illegal arbetskraft

Fusk och fel minskar den konkurrensutjämnande effekten av reduktionerna och gör det svårt för konsumenter att välja företag som följer reglerna. Det finns därför ett behov av en genomgång av regelverket. En utredare får därför i uppdrag att göra en bedömning om ytterligare krav bör ställas på företag som vill utföra rot- och rutarbeten. Det finns även behov av en bedömning om företag som missköter sig, t.ex. genom att bryta mot regler och lagar, ska kunna uteslutas från möjligheten att utföra rot- och rutarbeten.

– Oseriösa eller direkt kriminella aktörer ska inte kunna utnyttja våra gemensamma system och förstöra för alla de seriösa aktörer som vill göra rätt för sig. Nu tar vi nya initiativ för att pressa tillbaka arbetslivskriminaliteten och fusk med skattemedel, säger finansminister Mikael Damberg.

– Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas med samhällets fulla styrka. Stora skattesubventioner måste också följas av tydliga krav på att företag sköter sig, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Uppgifter på individnivå ska sedan 2019 lämnas i arbetsgivardeklarationen och utredaren får även i uppdrag att göra en översyn av regelverket, bland annat för att bedöma om uppgifterna som lämnas är tillräckliga för att uppfylla syftet att bekämpa skatte­undan­dragande och skatte­fusk. Utredaren ska även överväga om det är lämpligt att ytterligare uppgifter ska lämnas i arbetgivardeklarationen, som inte har betydelse för beskattningen, men som är betydelsefulla för att effektivt motverka arbets­livskriminalitet samt skydda välfärdssystemen från fusk och fel.

Utredaren ska dessutom se över regelverket för personalliggare. Regelverket har funnits en lång tid och fler branscher har tillkommit sedan det lanserades. Därför behövs en översyn för att identifiera eventuella förbättringar. Utredaren ska även ta ställning till om reglerna bör omfatta fler eller färre branscher än i dag och om regelverket kan anpassas för att bli ett effektivare verktyg i arbetet mot fusk och arbetslivskriminalitet.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 augusti 2023 och slutredovisas senast den 30 augusti 2024.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0935083
e-post till Tora Heckscher