En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Krav på personalliggare ska även gälla i kropps- och skönhetsvårdsverk-samhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till Riksdagen idag. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande och att främja en sundare konkurrens.

Ett krav på att föra personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och bedöms vara ett effektivt sätt att förebygga svartarbete.

- Att utöka personalliggare till fler branscher är ett viktigt led i att komma åt svartarbete men också för att strypa finansiering till organiserad brottslighet. Det är viktigt att de seriösa företagen som gör rätt för sig inte konkurreras ut av företag som inte betalar skatt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Den här åtgärden är en del av regeringens 12-punktsprogram mot skatteflykt och aviseras också i budgetpropositionen för 2018.

Ett nytt system med månadsvis rapportering på individnivå av löner och skatteavdrag införs stegvis i arbetsgivardeklarationen från och med den 1 juli 2018. Utvidgningen av antalet verksamheter som ska föra personalliggare och de nya reglerna om månadsvisa uppgifter på individnivå till Skatteverket kommer vara ett kraftfullt verktyg i Skatteverkets kontroller mot svartarbete.

Förslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Bakgrund

Krav på personalliggare finns idag redan för restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggverksamhet. I en personalliggare ska bl.a. nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och för de personer som är verksamma i näringsverksamheten dokumenteras.

Det föreslås även en utvidgning av vad som ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare vid s.k. blandad verksamhet. Om en näringsidkare bedriver både verksamhet som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och annan verksamhet i samma verksamhetslokal, ska nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras i personalliggaren för de personer som är verksamma i den andra verksamheten.

Dessutom föreslås en generell utvidgning i reglerna om personalliggare att nödvändiga identifikationsuppgifter för enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag och dessa personers familjemedlemmar löpande ska dokumenteras i personalliggaren i de fall det finns en skyldighet att föra en sådan.

De nya verksamheterna som ska föra personalliggare kommer att omfattas av det nya systemet med uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen från den 1 januari 2019

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Katrin Fahlgren
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 94 33   
e-post till Katrin Fahlgren, via registrator

Genvägar
Prop. 2017/18:82 Personalliggare i fler verksamheter

Publicerad 30 januari 2018 · Uppdaterad 30 januari 2018