En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansdepartementet har idag skickat en promemoria på remiss med förslag som ska förbättra neutraliteten mellan finansiering med eget och lånat kapital samt motverka skatteplanering med ränteavdrag. Promemorian innehåller bland annat förslag som innebär att en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs.

Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat är grunden för tillväxt och jobbskapande. Villkoren för företagande ska vara inter-nationellt konkurrenskraftiga, främja investeringar, innehålla förutsebara regelverk och stödja en sund konkurrens. Skattesystemet bör motverka att vinster förs ut från Sverige via ränteavdrag. Mot denna bakgrund föreslås en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten. Avdragsbegränsningen är utformad med Företagsskattekommitténs alternativförslag som förebild. Det förordas att begränsningen införs i form av en EBIT-regel (avdragsutrymme om 35 procent). I andra hand kan den införas i form av en EBITDA-regel (avdragsutrymme om 25 procent).

Vidare föreslås ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler). Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån föreslås få ett snävare tillämpningsområde och det föreslås skatteregler om finansiella leasingavtal. Därutöver föreslås ett primäravdrag som innebär att reglerna om värdeminskningsavdrag avseende hyreshus ändras.

Förändringarna förväntas leda till att Sverige blir starkare. Förslagen innebär att aggressiv skatteplanering med ränteavdrag blir svårare, vilket ökar skattesystemets legitimitet. Vidare minskar incitamenten till skuldsättning och därmed ökar motståndskraften i ekonomin.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Bo Lindén
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 15 43   
e-post till Bo Lindén, via registrator

Genvägar
Promemoria: Nya skatteregler för företagssektorn

Publicerad 20 juni 2017 · Uppdaterad 20 juni 2017