En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Här kommer många "korta" skattenyheter. Detta är skrivet för Dig som är jäktad och ändå vill hålla Dig ajour men bara med sådant som är intressant i Din verksamhet.

Material som har karaktär av förslag tas sällan med. "Förslag blir sällan lag"!

Dubbelbestraffningsförbudet

HFD avslår ansökan om resning i skattemål 

Lagakraftvunnen dom i skattemål undanröjs inte om skattetillägg påförts innan åtal för skattebrott väckts

HFD avslår ansökan om resning i skattemål 

Apnéskena inte dentalteknisk produkt som medför undantag från skatteplikt för moms

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked

Skattetillägg för oredovisade inkomster

HFD avslår ansökan om resning i skattemål 

Ett aktiebolag beskattas för ersättning som betalas vid överlåtelse av sjukgymnastverksamhet

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande försäljning av företag där ägaren överlåter rätten till ersättning som kan komma ifråga för anslutning till ersättningssystem.

Fastighet avyttrad under sådana förhållanden att det måste anses som en tvångsavyttring

Skatterättsnämnden anser att förutsättningarna för avsättning till ersättningsfond är uppfyllda

Tillräcklig utredning saknas för bedömning av utländsk trust

HFD undanröjer och avvisar ansökan om förhandsbesked rörande utbetalning från utländsk rättsbildning

Inget besked om uttagsbeskattning vid byte av skatterättslig hemvist då fusionerat bolag inte längre är ett rättssubjekt

HFD har avvisat ett förhandsbesked då ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe.

Ingen väsentlig anknytning vid innehav av fritidsbostäder samt styrelseuppdrag

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Sjukgymnasts tillhandahållande av gruppträning utgör omsättning enligt huvudregeln i mervärdesskattelagen (25 procents moms) medan samma tillhandahållande till egna patienter utgör ej skattepliktigt tillhandahållande enligt samma lag.

HFD har fastställt delar av skatterättsnämndens förhandsbesked, och ändrat hur gruppträningen beskattas enligt mervärdesskattelagen

Överlåtelse av fastighetsandelar som utgör lagertillgångar i ett bolag till annat bolag som ägs till 50 procent av närstående anses som gåva när vederlaget understiger taxeringsvärdet.

HFD har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked

Gåva av fastighet till aktiebolag

HFD återförvisar en del av skatterättsnämndens förhandsbesked och fastställer en del, den återförvisade delen gäller fruns köp av andelar i det gåvomottagande aktiebolaget. I övrigt menar HFD överlåtelsen uppvisar gåvomomenten för att skattemässigt ses som gåva.

HFD anser att förutsättningar för gåva är uppfyllda ur ett skattemässigt perspektiv

HFD fastställer skatterättsnämndens förhandsbesked att en fastighetsöverföring ska anses som gåva när vederlaget understiger taxeringsvärdet och att överföringen innehåller i övrigt tillräckliga gåvomoment

Inte väsentlig anknytning som medför obegränsad skattskyldighet för delägare av skogsfastighet

Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked

Företrädaransvar för person registrerad som styrelseledamot utan att vara verksam

HFD anser att företrädaransvar inte kan undgås med lätthet.

Tandtekniker och mervärdesskattelagen

Skatterättsnämnden har, i ett ej överklagat förhandsbesked, meddelat hur de ser på begreppet tandtekniker i förhållande till momslagen.

Inte tillfälligt tillhandahållande av logi enligt momslagen att hyra ut till företag med längre avtalstid, som sedan nyttjar hyresobjektet med olika kortvariga vistelser

Uthyrning av s.k. företagsbostäder inte anses som skattepliktig rumsuthyrning, under här givna förutsättningar enligt Skatterättsnämnden.

Omstrukturering, underprisöverlåtelse och uttagsbeskattning

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked, överklagat av Skatteverket, meddelat att de anser att ingen uttags- eller utdelningsbeskattning ska ske för fysiker i egenskap av ägare till omstrukturerande företag. Ett kommanditbolag i fysikernas ägo har dock, i koncernstrukturen, ansetts ska uttagsbeskattas vid överlåtelse till underpris av fastighet till annat koncernbolag.

Ingen skattebefrielse för bidrag till enskilda skogsägares skogsröjning

Skatterättsnämnden har i, ett av Skatteverket överklagat, förhandsbesked meddelat att ändamålskravet inte anses uppfyllt såsom allmännyttigt.

Andelar i bostadsrättsförening ses som näringsbetingade andelar

Skatterättsnämnden har, i ett återförvisat mål från HFD, överklagat av Skatteverket, meddelat i ett förhandsbesked en bedömning av näringsbetingade andelar.

Andelar i luxemburgbaserad fond är specialfond men ingen avräkning för betald skatt

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att andelar i en luxemburgbaserad fond anses utgöra andelar i specialfond. Någon avräkning av skatten som betalats utifrån en schablonintäkt medges dock inte.

Amerikanskt dotterbolag och näringsbetingade andelar

Dotterbolag till svenskt aktiebolag som har associationsformen limited liability company, när bolaget är ett eget skattesubjekt, har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.

Näringsbetingade andelar i utlandet, delägarbeskattad juridisk person, CFC-beskattning

Aktier i ett dotterbolag klassificerat som Domestic International Sales Corporation, registrerat i Delaware, anses inte som näringsbetingade andelar. Dotterbolaget anses som en i utlandet delägarbeskattad juridisk person och CFC-beskattning har inte aktualiserats. Skatterättsnämndens förhandsbesked är överklagat av såväl sökanden som Skatteverket.

Flissilor och luftningsbassäng inte industritillbehör till fastighet

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked, överklagat av sökande, meddelat att flissilor och luftningsbasänger ska beaktas vid beräkning av taxeringsvärdet för fastigheten.

Avdragsgill kostnad för FoU

I ett, av Skatteverket överklagat, förhandsbesked från Skatterättsnämnden anses avdrag för ett bidrag till forskning och utveckling vara avdragsgill.

Samma eller likartad verksamhet med lagen om skatteflykt

Andelar som inte längre är kvalificerade beskattas ändå enligt dessa regler då lagen om skatteflykt anses tillämplig.

Inget företrädaransvar när skulder satts ned genom offentligt ackord och betalats av

Företrädaransvaret inte krävas för skuld som inte längre finns enligt HFD.

Filial som ingår i en mervärdesskattegrupp anses köpt tjänster från huvudkontoret

Filialen till huvudkontoret ingår i en momsgrupp där huvudkontoret inte ingår. Tjänster som huvudkontoret tillhandahållit till filialen anses därför medföra skattskyldighet för moms i momsgruppen.

Reglerna om blankning inte tillämpliga utan tydligt syfte att avyttra

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande aktieutlåning där låntagaren har möjlighet att avyttra aktierna men när inget syfte att aktierna ska avyttras har varit tydligt, reglerna för blankning är då inte tillämpliga enligt HFD.

Kapitalvinst beskattas i Sverige för inlösen av kvalificerade andelar

Inlösen av andelar i ett bolag hemmahörande i Luxemburg för person med hemvist i Schweiz utan väsentlig anknytning till Sverige beskattas i Sverige för avyttring av kvalificerade andelar. Skatterättsnämnden har i förhandsbeskedet inte ansett att skatteavtalet med Schweiz begränsar Sveriges beskattningsrätt. HFD har nu fastställt förhandsbeskedet.  

Avdragsrätt för förluster och beskattning av vinster vid pokerspel

Ingen kvittningsrätt för förluster på en spelsite mot vinster på en annan spelsite. HFD ändrar Kammarrättens dom till att respektive överskott ska beskattas som vinst och att förluster i andra företag inte får dras av eller kvittas mot vinster hos ett annat företag, inte heller någon nedsättning av ursprungligt skattetillägg görs.

Regeringen vill kunna hänvisa till skatteflyktslagen vid kupongskatt

Regeringen vill begränsa skattefrihet och föreslår nya regler som syftar till att motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning, dels att företag och fysiska personer kringgår skyldigheten att betala kupongskatt. Dock endast förslag, men är föranlett av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU).

Resning beviljades inte i mål om ändring av taxering

Den sökande vill att dennes taxering ska sättas ner på grund av ytterligare krav om skadestånd som motsvarar brottsliga uttag i bolaget. HFD ser inte kopplingen till tidigare mål och beviljar inte resningsansökan.