En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Målnummer: 554-13


Avdelning: 


Avgörandedatum: 2013-07-01


Rubrik: Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med Skatteverket omfattas inte av den s.k. skattesekretessen.


Lagrum: 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)


Rättsfall:


•  RÅ 1982 Ab 209


•  RÅ 1987 not. 790


REFERAT


C-E.H. begärde hos Skatteverket att få ta del av handlingar med uppgifter om vilka av de bolag vars ärenden handläggs av Storföretagsskattekontoret i Göteborg som fram till den 19 oktober 2012 träffat avsiktsförklaring om s.k. fördjupad samverkan med Skatteverket. Skatteverket beslutade den 22 oktober 2012 att lämna ut de begärda handlingarna med undantag för uppgifter om identiteten på de enskilda personer som avgett avsiktsförklaringarna. Verket motiverade detta med att uppgifterna omfattades av sekretess enligt 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Därvid framhölls att arbetssättet fördjupad samverkan avsåg att säkerställa att underlag för skatter och avgifter blir rätt från början och att beskattningsbeslut fattas på korrekt grund.


C-E.H. överklagade Skatteverkets beslut hos kammarrätten och yrkade att de begärda handlingarna skulle lämnas ut i sin helhet. Han anförde bl.a. följande. Skattekontroll som utförs utanför ramen för ett taxeringsärende, ärenden om kompensation för eller återbetalning av skatt eller om anstånd med erläggande av skatt hör inte till verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m. (se prop. 1979/80:2 del A s. 258). Det bör finnas någon form av koppling mellan den aktuella verksamheten och ett visst taxeringsärende för att verksamheten ska avse bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt. Vad gäller fördjupad samverkan kan konstateras att samarbetet inte är kopplat till något specifikt taxeringsärende. Det är i stället ett samarbete på ett övergripande plan, som ska löpa under flera år, och som endast indirekt kan komma att påverka en taxering. Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas om fördjupad samverkan verkligen är en sådan verksamhet där sekretess föreligger enligt 27 kap. 1 § OSL. Som exempel på fall är verksamheten har ansetts falla utanför bestämmelsen kan nämnas RÅ 1996 ref. 82.


Kammarrätten i Stockholm (2012-12-13, Bjernelius Lundahl, Dahlman, Eriksson, referent) yttrade: Vad C-E.H. anfört och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den som Skatteverket har gjort. Överklagandet ska därför avslås. Kammarrätten avslår överklagandet.


C-E.H. överklagade kammarrättens dom och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av domen och Skatteverkets beslut, skulle förordna att Skatteverket skulle lämna ut de begärda uppgifterna. Han anförde i huvudsak följande. Arbetssättet fördjupad samverkan är ett samarbete mellan Skatteverket och en koncern på ett övergripande plan som ska främja öppenheten mellan parterna och löpa under flera år. Förfarandet ska inte innebära att beskattning eller lagtillämpning skiljer sig från det som gäller för övriga skattskyldiga. Arbetssättet är närmast att jämställa med sådan rådgivningsverksamhet som enligt förarbetena inte ryms under bestämmelsen i 27 kap. 1 § OSL. Fördjupad samverkan har inte heller en sådan tydlig anknytning till ett taxeringsärende att det kan anses vara en sådan verksamhet som avses i lagrummet. Detta gäller i synnerhet för de uppgifter som i aktuellt fall har begärts ut från Skatteverket. De avser endast en viljeförklaring från den skattskyldige och Skatteverket om att vara delaktiga i ett oreglerat samarbete. - Även om arbetssättet fördjupad samverkan skulle anses vara en sådan verksamhet som faller inom tillämpningsområdet för 27 kap. 1 § OSL kan sekretess inte gälla för uppgifterna, eftersom det som begärts ut inte innehåller information om företagen i sig, om deras affärsverksamhet eller om deras beskattning. Uppgifterna innehåller inte heller information om företagens ombud eller kontaktpersoner eller korrespondens mellan företaget och Skatteverket.


Högsta förvaltningsdomstolen (2013-07-01, Jermsten, Nord, Ståhl, Saldén Enérus, Bull) yttrade:


Skälen för avgörandet


Frågan i målet är om sekretess föreligger för uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om s.k. fördjupad samverkan med Skatteverket.


Enligt 27 kap. 1 § första stycket OSL gäller sekretess i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som avser fastighetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessen är absolut.


Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatt finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Fördjupad samverkan är inte en sådan verksamhet som regleras i den lagen eller i någon annan författning med anknytning till skatteförfarandet. Annat har inte framkommit än att den verksamhet som bedrivs genom fördjupad samverkan är att se som en form av kontinuerlig rådgivning. Den kan därför inte anses ha med bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt att göra. Vad Skatteverket anfört om att rådgivningen ytterst syftar till att underlag och skattebeslut blir korrekta ändrar inte den bedömningen. Därmed får verksamheten anses falla utanför det område som omfattas av sekretess enligt 27 kap. 1 § OSL. Överklagandet ska således bifallas.


Högsta förvaltningsdomstolens avgörande


Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet och beslutar att Skatteverket ska lämna ut de begärda handlingarna i omaskerat skick till C-E.H.


Mål nr 554-13, föredragande Byström


Sökord:


Allmän handling, sekretess eller inte


Litteratur: Prop. 1979/80:2 s. 84 och 258