En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Vid överlåtelse av fastighet genom gåva uttas ingen stämpelskatt. Vid överlåtelse av fastighet genom köp eller byte uttas stämpelskatt. För juridisk person är stämpelskatten 4,25 % av egendomens värde.
En överlåtelse kan betecknas om gåva även om ersättning lämnas, t.ex. genom övertagande av skuld.  Stämpelskatt tas då ut om ersättningen uppgår till minst 85 % av egendomens värde. Med egendomens värde avses ersättningen eller taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas om det värdet är högre.
I en dom från Högsta domstolen (2013-10-23, mål nr Ö 5529-12) ansågs ett aktiebolags förvärv av fastighet från en av ägarna inte som en gåva enligt stämpelskattelagen trots att ersättningen var lägre än 85 % av taxeringsvärdet.
Omständigheterna var följande. PF överlät en fastighet till ett aktiebolag som han indirekt ägde till 51,5 %. Övriga aktier ägdes av hans maka och barn. Ersättningen uppgick till 68,8 % av fastighetens taxeringsvärde.
Högsta domstolen konstaterade att för att en gåva ska föreligga krävs i allmänhet en frivillig förmögenhetsöverföring och en gåvoavsikt. Transaktioner som dikteras av affärsmässiga skäl kan inte betraktas som gåvor i stämpelskattelagens mening. Gåvoavsikten ansågs i det aktuella fallet vara riktad mot det förvärvande bolaget och inte mot dess ägare. Eftersom avsikten uppgetts vara att underlätta ett generationsskifte kunde någon gåvoavsikt inte ha förelegat i förhållande till aktiebolaget. Bolagets förvärv ansågs ha skett genom ett tillskott som var skattepliktigt enligt stämpelskattelagen.
Utgången i målet är lite överraskande men förändrar inte på något avgörande sätt förutsättningarna för gynnsamma paketeringar av fastigheter inför externa avyttringar. Det gäller även s.k. "kattrumpor".