En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17426/a/214613

Pressmeddelande
15 april 2013
Finansdepartementet

Skatteförslag inför budgetpropositionen för 2014 på remiss

För att möjliggöra en samlad behandling av olika skatteförslag som kan bli aktuella att presenteras i budgetpropositionen för 2014 skickar Finansdepartementet i dag ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss.

Liksom de senaste åren remitterar Finansdepartementet ett antal skatteförslag i en samlad promemoria samtidigt som 2013 års ekonomiska vårproposition överlämnas till riksdagen.

Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen inför budgetåret 2014, beror på bedömningar av det ekonomiska läget, budgetutrymmet och finansieringsbehoven samt de prioriteringar som regeringen gör i det slutliga arbetet med budgetpropositionen för 2014. Förslaget om inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden är också beroende av utfallet av trepartssamtalen.

Förslag som behandlas i promemorian är följande:

Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden
För att stärka arbetstagares anställningsbarhet och arbetsmarknadens omställningsförmåga, föreslås
- dels att den inskränkta skattskyldigheten för vissa stiftelser utvidgas så att den också omfattar ändamålen att bl.a. ge ekonomiskt stöd vid utbildning,
- dels att bestämmelsen om skattefri förmån i form av utbildning eller annan åtgärd vid personalavveckling utvidgas så att fler utbildningar och andra åtgärder kommer att omfattas av skattefriheten samt att bestämmelsen i övrigt förtydligas

Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna för enskilda näringsidkare
Företag och dess ägare ska ha goda villkor och skatter ska tas ut på ett effektivt och rättvist sätt. Utformningen av 3:12-reglerna har inneburit en mycket låg beskattning för vissa delägare i stora fåmansföretag med många delägare och med många anställda. Detta har i vissa fall överutnyttjats genom att anställda med mycket litet delägarskap kunnat omvandla högt beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade utdelningsinkomster. Detta undergräver 3:12-reglernas legitimitet, varför det finns behov av att skärpa kraven. Därutöver finns det behov av att begränsa löneunderlagsregeln. Samtidigt finns det skäl att i högre grad än i dag stimulera de mindre företagen och förstärka deras incitament att anställa. För att de föreslagna ändringarna inte ska leda till att balansen i beskattningen av delägare i fåmansföretag och enskilda näringsidkare förskjuts föreslås även en höjning av räntenivån för positiv räntefördelning för enskilda näringsidkare.

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade förmånsbilar
Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år till och med den 31 december 2016.

Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler
För att förenkla för de företag som hyr ut verksamhetslokaler, ska fastighetsägaren inte längre behöva ge in en ansökan till Skatteverket för att ta ut mervärdesskatt på hyran för en verksamhetslokal. Fastighetsägaren behöver inte heller anmäla till Skatteverket om uthyrningen upphör eller om fastigheten säljs.

Ett förslag lämnas också om obligatorisk skattskyldighet till mervärdesskatt vid uthyrning till mobiloperatör av en plats på en telemast. Dessutom föreslås en möjlighet till retroaktivt avdrag för den som blir frivilligt skattskyldig under den tid en byggnad uppförs. Förslaget berör fastighetsägare och andra som hyr ut verksamhetslokaler till hyresgäster som är skattskyldiga eller har rätt till återbetalning av mervärdesskatt.

Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin
Energiskatten för blyfri flygbensin som används för privat ändamål sänks. Syftet med sänkningen av energiskatten på blyfri flygbensin är att bidra till att färre människor exponeras för bly. Skattesänkningen föreslås till samma nivå som för bensin som uppfyller krav för miljöklass 2, dvs. 3 kronor och 16 öre per liter. Flygbensin används i flygplan som drivs med kolvmotorer, vilket främst är mindre flygplan inom det lättare, icke kommersiella flyget. Ungefär 16 procent av Sveriges utsläpp av bly till luft kommer från flygbensin. En minskad användning av bly bidrar också till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

Promemorian är på remiss till den 7 maj 2013. Därefter bereds förslagen vidare bl.a. genom att en del av dem remitteras till Lagrådet.

Kontakt:
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden
Fredrik Opander
08-405 15 48

Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna för enskilda näringsidkare
Marianne Kilnes
08-405 21 66

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade förmånsbilar
Fredrik Opander
08-405 15 48

Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler
Lars Mattisson
08-405 25 81

Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin
Anna Wallentin
08-405 25 90
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Promemoria: Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014 (http://www.regeringen.se/sb/d/16888/a/214373)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg