En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
22 mars 2011
Finansdepartementet

Finansdepartementet föreslår att vissa regler om utdelningsbeskattning slopas

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria som bland annat innehåller förslaget att de så kallade Lundinreglerna ska avskaffas. Syftet är att anpassa lagstiftningen inom detta område till den utveckling som skett av skattelagstiftningen. I promemorian föreslås även vissa andra förändringar på företagsbeskattningens område.

Finansdepartementet föreslår att de så kallade Lundinreglerna slopas. Lundinreglerna har funnits sedan 1960-talet och de syftade ursprungligen till att motverka skatteplanering. Reglerna innebär i korthet att ett företag som köper ett skalbolag i vissa fall ska ta upp utdelningar från detta. Men behovet av Lundinreglerna har minskat. Detta eftersom det inte längre finns någon skillnad i beskattning mellan olika förvärvskällor på det sätt som en gång motiverade skatteplaneringen. Lundinreglerna tillämpas därför i princip inte längre.

För att förhindra att det uppstår andra problem när Lundinreglerna avskaffas föreslår departementet en generell regel om att avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara medges om det minskade värdet eller förlusten är verklig. Den nya bestämmelsen motsvarar den som redan finns för kapitaltillgångar.

Några av de andra förslagen i promemorian berör beskattningen av delägare i handels- och kommandit¬bolag. Det är följdändringar till reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2010. I promemorian lämnas också några förslag på ändringar i reglerna om skalbolagsbeskattning.

Promemorian skickas i dag ut på remiss och tiden för att komma in med synpunkter går ut den 6 maj 2011. Därefter ska inkomna synpunkter behandlas och infogas i den lagrådsremiss som regeringen sedan beslutar om. Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 2 januari 2012.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Niklas Lindeberg, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 31 82

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Slopade Lundinregler m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/14249/a/164360)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg