En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, har en fråga om avskrivningar.

En verkstadsföretag har visat ett år en förlust på 1,5 milj kr efter avskrivningar enligt plan på 1,6 milj kr. För att undvika förlusten och få redovisat resultat med 0 kr vill ledningen minska avskrivningarna till bara 100 000 kr. De motiverar med att maskinerna har inte minskat i värde under året och styrker det med ett värdeintyg utfärdat av en auktoriserad värderingsman.

Kan revisor godkänna en avskrivnig på endast 100 000 kr?

Skulle behöva en förklaring hur löser man detta.

 

Mvh

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 30, 2010

  Er revisor får ta ställning till om kraven är uppfyllda i ert fall. Att tänka på att ingen vinstutdelning får ske de 3 närmaste åren efter beslutet.

  Lagtexten finns årsredovisningslagen SFS 1995:1554 4 kap:

  Uppskrivning av anläggningstillgångar

  6 § Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första-tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.
  I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt.
  Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp skall efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. Lag (2004:1173).
  Ändrad 1999-12-15 gm SFS 1999:1112
  Ändrad 2004-12-15 gm SFS 2004:1173, ikraft 2005-01-01, överg. best.

  7 § Ett aktiebolag får ta uppskrivningsfonden i anspråk för
  1. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission,
  2. täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital.

  Ett beslut att ta uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter revisorernas hörande. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har blivit täckt med uppskrivningsbelopp. I fråga om Bolagsverkets eller domstolens tillstånd gäller 20 kap. 25-29 §§ aktiebolagslagen (2005:551) i tillämpliga delar. Lag (2005:918).
  Ändrad 1999-12-15 gm SFS 1999:1112
  Ändrad 2005-12-09 gm SFS 2005:918, ikraft 2006-01-01

  8 § Vid avskrivning enligt 4 § eller nedskrivning enligt 5 § eller vid avyttring eller utrangering av tillgången skall uppskrivningsfonden minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av uppskrivningsfonden som svarar mot tillgången.
  Minskningen av uppskrivningsfonden i fall som avses i första stycket får göras enbart genom att
  1. fonden tas i anspråk enligt 7 §,
  2. den del av uppskrivningsfonden som motsvarar avskrivning eller nedskrivning överförs till fritt eget kapital, eller
  3. den del av uppskrivningsfonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs till fritt eget kapital.

  Även Redovisningsrådet behandlar detta i ett uttalande nr 12.

 1. anon
  Max_Lucas
  mar 14, 2013

  Hej!

  Vi har under ett förlustår (2009) skrivit upp värdet på en tillgång med 400tkr (i konto 2085) för att klara aktiekapital kravet.

  När vi nu säljer den tillgången 2 år senare för 240tkr så vill revisorn bokföra de 400tkr som en vinst vid avyttring av inventarie. Kan detta stämma? 

  De har bokfört detta så här:

  2085 Uppskrivningsfond 400tkr (debet)

  3973 Vinst avyttring maskiner/inv 400tkr (kredit)

  Det egentliga värdet på tillgången, om man följt normal avskrivning är 160tkr, dvs en vinst på 80tkr. Men som det nu är bokfört blir vinsten 400tkr vilket inte känns korrekt. De extra 400tkr har ju aldrig realiserats.

  Borde det inte bokas mot 2091 Balanserad vinst/förlust (kredit).