En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i två propositioner den 1 oktober föreslagit att riksdagen ska godkänna avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba och Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter. Regeringen föreslår att riksdagen ska anta lagar om dessa avtal.

Aruba och Nederländska Antillerna är delar av Nederländerna som är belägna i Karibien och som har en viss form av egen jurisdiktion.

Avtalen om utbyte av upplysningar avseende skatter utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalen ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjligheter för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredningar. Avtalen utgör därför viktiga medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalen är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD (Organisation for Economic Cooperation and Devolopment) om just ökad tranparens och utbyte av information i skatteärenden. Liknande avtal har Sverige tidigare ingått med Isle of Man, Jersey och Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna.

Alla avtal har i princip samma innehåll men de är inte identiska.

Avtalens syfte är att parterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som är relevanta vid tillämpningen eller verkställigheten av parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av avtalen. Sådana upplysningar ska inbegripa uppgifter som är relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgårder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden.

För Sveriges del ska avtalen tillämpas på den statliga inkomstskatten, kupongsskatten, den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta, den särkilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister, den kommunala inkomstskatten och avkastningsskatten på pensionsmedel.

Enligt avtalen ska den anmodade parten (staten eller jurisdiktionen) på begäran av den anmodande parten lämna upplysningar som den senare parten behöver för fastställande, taxering och uppbörd m.m. av sina skatter. Det kan vara fråga om upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av handlingar, upplysningar som innehas av banker och andra finansiella institut, upplysningar om ägarförhållanden i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser och andra personer.

Upplysningar kan enligt vissa av avtalen även lämnas spontant. De avtalsslutande parterna får nämligen enligt de avtalen, utan tidigare begäran, lämna upplysningar som de har kännedom om.

På begäran av Sverige kan t.ex. Nederländerna tillåta representanter, t.ex. revisorer, för Sverige att närvara i Aruba för att höra fysiska personer och granska handlingar samt att närvara vid skatteutredningar, t.ex. revisioner, i Aruba.

I vissa fall kan en begäran om upplysningar avslås, nämligen a) om begäran inte har gjorts i överensstämmelse med avtalet, b) lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmän hänsyn och c) den anmodade parten inte kan inhämta upplysningarna eller enligt sin interna lagstiftning inte får inhämta upplysningarna.

Upplysningar som enligt avtalen tas emot av en part ska hållas hemliga och får endast yppas för personer och myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den partens jurisdiktion som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som omfattas av avtalen eller handlägger åtal eller överklaganden i fråga om dessa skatter. 

Avtalen bör medföra att Skatteverket får mycket bättre möjligheter att utreda skatteärenden som på olika sätt har samband med de berörda jurisdiktionerna. Sverige har visserligen redan skatteavtal med både Nederländerna och Storbritannien med artiklar som ger möjlighet till utbyte av upplysningar. Men avtalet med Nederländerna omfattar dock bara den del av Nederländerna som är belägen i Europa och avtalet med Storbritannien omfattar inte de Normandiska öarna (Jersey och Guernsey) och inte heller Isle of Man. Avtalet med Isle of Man har antagits som lag av riksdagen redan 2008. Lagen har trätt i kraft den 31 december samma år. Med de andra jurisdiktionerna Jersey, Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna har Sverige inte tidigare haft några skatteavtal.

Ove Grip                                                                                                                    Skattekonsult

www.skattepunkten.se