En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Här kommer många "korta" skattenyheter. Detta är skrivet för Dig som är jäktad och ändå vill hålla Dig ajour men bara med sådant som är intressant i Din verksamhet.

Material som har karaktär av förslag tas sällan med. "Förslag blir sällan lag"!

Fondförsäkring behandlas som kapitalförsäkring (livförsäkring)

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked

Utomståenderegeln inte tillämplig då förutsättningarna för utdelning inte är uppfyllda

Utdelning kan inte lämnas i handelsbolag, HFD ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked

En banks provisionsersättning för kontaktförmedling till försäkringsbolag undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen

HFD ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Begreppet delägare vid uttagsbeskattning omfattar även indirekt ägande genom handelsbolag

HFD ändrar Kammarrättens dom. Vissa delar av målet har återförvisats till Förvaltningsrätten.

Apnéskena anses inte vara sådan dentalteknisk produkt som omfattas av undantaget från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked

Resning beviljas inte i mål om skattetillägg i relation till dubbelbestraffningsförbudet

HFD menar att eftersom åtal väckts först efter det att Skatteverket beslutat om skattetillägg utgjorde åtalet inte hinder för fortsatt skatteprocess.

Byggnation av garage som, när uthyrning av platser startar, blir skattepliktig verksamhet medför avdrag för ingående mervärdesskatt

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked och menar att kostnaderna har ett direkt och omedelbart samband med skattepliktig verksamhet.

Boende för ensamkommande flyktingbarn anses som stadigvarande bostad och faller därför under reglerna för avdragsförbud i mervärdesskattelagen

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked, där dock två var skiljaktiga och menade att majoritetens beslut är en otillåten utvidgning av förbudet.

Mottagare av utdelning i form av aktier i ett dotterbolag ska inte ta upp dem till beskattning med stöd av Lex-Asea reglerna

Skatterättsnämnden anser att utdelningen av aktierna i dotterbolaget uppfyller kraven och att bedömningen ska ske med utgångspunkt i förhållandena vid utdelningstillfället.

Det nordiska skatteavtalets artikel 24 förhindrar beskattning av den del av arv som beskattats i Danmark

Ett dödsbo i Danmark har beskattats för kapitalvinst, vilket gör att den delen inte ska beskattas hos den svenska delägaren enligt Svenska kontinuitetsprincipen, även om en framtida kapitalvinst vid försäljning blir större.

Företrädaransvar

Skulder som uppkommit före en företagsrekonstruktion men förfallit efter beslut ses inte som grovt oaktsamt, men när rekonstruktionen avslutats och åtgärder inte vidtagits har grov oaktsamhet uppkommit anser HFD

Skatteflyktslagen inte tillämplig när olika transaktioner genomförs och vinstmedel överförs till ett indirekt ägt företag

En andelsägare i fåmansföretag har gjort olika transaktioner och fortsatt verksamheten utan att bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet blir tillämpliga. Skatteverket har överklagat Skatterättsnämndens förhandsbesked och menar att skatteflyktslagen är tillämplig.

Uttagsbeskattning när en filial i Norge bolagiseras

HFD ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked på så sätt att uttagsbeskattning inte kan ske vid ett senare tillfälle än avyttringstillfället.

Beskattning av personaloptioner enligt svensk rätt förhindras genom artikel 45 i EUF-fördraget

HFD menar att beskattning i Sverige av en persons, i Frankrike intjänade, personaloptioner innebär en sådan negativ särbehandling som enligt artikel 45 i EUF-fördraget är förbjuden.

Beskattning av personaloptioner enligt svensk rätt förhindras genom artikel 45 i EUF-fördraget

HFD menar att beskattning i Sverige av en persons, i Japan intjänade, personaloptioner innebär en sådan negativ särbehandling som enligt artikel 45 i EUF-fördraget är förbjuden.

Inte sammansatt tillhandahållande när ett företag hyr ut en doseringsutrustning kopplat till ett läkemedel som lämnas ut av apotek

Skatterättsnämnden har i ett, ej överklagat, förhandsbesked meddelat att transaktionernas utformning endast kan bortses ifrån i en missbrukssituation.

En fastighetsägares avsikt med lokaluthyrning avgörande för frivillig skattskyldighet

HFD menar att uthyrning på korttidskontrakt till pop-up butiker inte är avgörande för avsikten på lång sikt. När fastighetsägaren avser att hyra ut kontinuerligt på detta sätt är villkoret för stadigvarande användning uppfyllt.

Inget unionsinternt förvärv när ett Svenskt företag säljer produkter via webshop som levereras av företag etablerade i andra EU-länder.

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked och menar att skattskyldigheten för det svenska företaget inträder när slutkunden beställer varorna i webshopen och att ägarövergången, utifrån avtalsvillkor, sker samtidigt.

Indragning av aktier i ett fåmansaktiebolag medför ingen beskattning för ägaren

Skatterättsnämnden har meddelat i förhandsbesked att indragning av aktier inte ska beskattas hos ägaren, men det, på indragna aktier, sparade utdelningsutrymmet går förlorat. Inte heller återbetalning motsvarande omkostnadsbeloppet på aktuella aktier utlöser beskattning. 

Köp av fritidsfastighet skapar inte väsentlig anknytning till Sverige

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked meddelat att anknytningsfaktorerna inte är tillräckligt starka för att väsentlig anknytning ska bli aktuell.

Tillämpning av 85 procentsregeln för djur i jordbruk förutsätter att de i bokföringen är upptagna som omsättningstillgångar

HFD menar att de djur som är upptagna som anläggningstillgångar inte omfattas av regeln och skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde inte föranleder att en lagerreserv uppstår. HFD ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Förvärvade andelar innan flytt till Sverige

Omstrukturering, av tidigare i Danmark förvärvade andelar, medan obegränsad skattskyldighet i Sverige är aktuell, medför att försäljning inom 10 år ska tas upp till beskattning i Sverige.