En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Förslag om beskattning av säkerhetsreserv och automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton till Lagrådet idag

Regeringen har i dag överlämnat två lagrådsremisser. Den första lagrådsremissen innehåller förslag för att genomföra det multilaterala avtalet om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och ändringsdirektivet med samma syfte. Förslaget syftar till att minska skatteundandragande och skattefusk. Den andra lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för säkerhetsreserv. Även med detta förslag minskar risken för skatteundandragande. Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.

Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Regeringen undertecknade den 29 oktober 2014 ett multilateralt avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Avtalet följer den globala standarden för sådant utbyte som tagits fram inom OECD. Den 9 december 2014 antog EU ett direktiv om ändring av direktivet om administrativt samarbete. Direktivändringen innebar att den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton togs in i EU-rätten. Standarden bygger på modellen för bilaterala s.k. FATCA-avtal med USA. Standarden innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har hemvist. Den mycket breda internationella uppslutningen kring den globala standarden innebär ett globalt genombrott för automatiskt informationsutbyte i skatteärendet, och därmed för arbetet mot skatteundandragande och skattefusk.

Beskattning av säkerhetsreserv
Skadeförsäkringsföretag kan göra avsättningar till säkerhetsreserv för att täcka förluster i försäkringsrörelsen som beror på slumpmässiga eller i övrigt svårbedömbara faktorer. I dag saknas det uttryckliga regler om i vilka fall hela säkerhetsreserven ska tas upp till beskattning. I lagrådsremissen föreslås att det införs uttryckliga regler om när hela säkerhetsreserven i skadeförsäkringsföretag ska tas upp till beskattning. Syftet med förslaget är att klargöra i vilka situationer beskattning ska ske. Förslaget motverkar också risken för att säkerhetsreserven används i syfte att minska företagens skatteinbetalningar.

Lagrådsremiss: En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Lagrådsremiss: Beskattning av säkerhetsreserv

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Ellinor Eriksson
Säkerhetsreserv
Telefon 08-405 13 91

Linda Bolund Thornell
Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Telefon 08-405 37 16

Marcus Sjögren
Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Telefon 08-405 32 26

Publicerad 27 augusti 2015 · Uppdaterad 27 augusti 2015