En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Högsta förvaltningsdomstolen

Målnummer: 4345-10 Avdelning:
Avgörandedatum: 2011-05-24

Rubrik: När rätt till utdelning på kvalificerade andelar lämnats i gåva skulle gåvomottagaren beskattas för utdelningen i inkomstslaget tjänst enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum: 57 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: RÅ 2009 ref. 68

REFERAT

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde A, B och C bl.a. följande. A äger samtliga aktier i X AB. Aktierna är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. A avser att under några år ge bort sin rätt till utdelning på aktierna till sina två myndiga barn, B och C. Tanken är att han varje år ska ta ställning till om han genom gåvobrev ska skänka bort utdelningen till barnen innan bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Han har även för avsikt att, om bolagets ekonomi tillåter det, på en senare extra bolagsstämma ta ut ytterligare utdelning motsvarande schablonbeloppet enligt fåmansbolagsreglerna med ca 127 000 kr per år som ska tillfalla honom. Sökandena ställde följande frågor till nämnden. - Fråga 1 - Hur ska beskattning ske av fadern respektive barnen? - Fråga 2 - Vad händer med årets gränsbelopp (vem får tillgodogöra sig detta gåvotagaren eller gåvogivaren eller båda)? - Fråga 3 - Hur blir gåvotagaren beskattad (i kapital med 20 procent, 25 procent eller 30 procent effektiv skatt eller såsom tjänsteinkomst)? - Fråga 4 - Är lagen mot skatteflykt tillämplig på förfarandet?

Skatterättsnämnden (2010-07-01, André, ordförande, Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) yttrade: Förhandsbesked - Frågorna 1 och 3 - A, B och C ska för den utdelning de mottar från X AB beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL. - Fråga 2 - Årets gränsbelopp tillgodoräknas A. - Beslut - Fråga 4 avvisas. - Motivering - Frågorna 1 och 3 - Enligt 42 kap. 12 § IL ska utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. Härav följer enligt praxis att en aktieägare inte kan beskattas med stöd av bestämmelsen när det vid det tillfälle utdelningen kan disponeras står klart att aktieägaren har gett bort sin rätt till den. Det gäller såväl utdelning på aktier i börsnoterade företag som i fåmansföretag och oavsett om gåvogivarens aktier, på vilka utdelningen grundas, är kvalificerade andelar eller inte (RÅ 2006 ref. 45 och RÅ 2009 ref. 68). - A ska i enlighet härmed inte beskattas för utdelning som beslutas på ordinarie bolagsstämma i X AB när han har gett bort sin rätt till utdelning till sina barn B och C. Utdelningen ska i stället tas upp av barnen. - Nästa fråga är hur utdelningen ska beskattas. - I 42 kap. IL regleras vad som ska tas upp och dras av i inkomstslaget kapital. Enligt 15 a § första stycket ska utdelning och kapitalvinst på bl.a. vissa aktier i svenska aktiebolag tas upp till fem sjättedelar. I andra stycket anges att första stycket inte tillämpas om andelarna är kvalificerade. - Bestämmelser om utdelningar på tillgångar och förpliktelser i eller avseende fåmansföretag finns i 57 kap. IL. Utdelning på kvalificerade andelar hos fysiska personer ska enligt 2 § i den omfattning som anges i 20-22 §§ tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. - A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar. Utdelning på aktierna ska därför beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL. - Det innebär att även B och C ska beskattas enligt nämnda bestämmelser för den utdelning från bolaget som de ska ta upp. Bedömningen påverkas inte av att de inte äger aktierna. - Fråga 2 - Frågan gäller vem, eller vilka, som får tillgodoräkna sig årets gränsbelopp. - Utdelning på en kvalificerad andel ska enligt 57 kap. 20 § IL tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet medan utdelning upp till gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital. - Gränsbeloppet, som enligt 57 kap. 10 § IL beräknas för kvalificerade andelar, är summan av årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procentenheter. - Av 57 kap. 11 § IL tredje stycket framgår att årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid denna tidpunkt. - A äger samtliga andelar i X AB, ett förhållande som enligt förutsättningarna ska bestå. Det betyder att han ska tillgodoräknas årets gränsbelopp. - Den utdelning som B och C ska ta upp till beskattning beskattas därför, i sin helhet, i inkomstslaget tjänst. - Beslutet - För att skatteflyktslagen ska anses tillämplig krävs det bl.a. att förfarandet medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige (2 § 1). Handlingarna i ärendet innehåller inte något underlag för en sådan bedömning. - Med hänsyn härtill finner Skatterättsnämnden att frågan inte kan besvaras och att den därför avvisas.

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Sökandena avstod från att yttra sig.

Högsta förvaltningsdomstolen (2011-05-24, Melin, Sandström, Almgren, Brickman, Saldén Enérus) yttrade: Skälen för avgörandet.

Högsta förvaltningsdomstolen, som utgår från att utdelningen liksom i RÅ 2009 ref. 68 betalas ut mot överlämnande av utdelningskupong, gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2011-01-12, föredragande Hanson, målnummer 4345-10

Sökord: Förhandsbesked, skatter, inkomstskatt; Fåmansföretag; Inkomst av tjänst

Litteratur: