En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar ska normalt inte tas upp (vissa undantag finns). Med näringsbetingad andel avses (om vissa villkor är uppfyllda) bl.a. andel i aktiebolag som ägs av svenskt aktiebolag. Med uttrycket ”aktiebolag” i lagtexten avses, om inget annat anges, inte bara svenskt aktiebolag utan även motsvarande utländsk företeelse. Hur nära den utländska företeelsen måste överensstämma med den svenska framgår inte. I förarbetena anges att det inte krävs absolut identitet.
En rysk association som uppvisade olikheter jämfört med svenskt aktiebolag, men som var ett skattesubjekt i Ryssland, ansågs i ett fall motsvara ett svenskt aktiebolag (RÅ 2009 ref. 100). I förhandsbesked har bolag i bl.a. Gibraltar, Nederländska Antillerna, Panama och Singapore ansetts motsvara svenskt aktiebolag. Konsekvensen av det är att utdelning och kapitalvinst är skattefri på samma villkor som gäller för andel i en svensk juridisk person (observera dock cfc-reglerna).
I ett förhandsbesked den 26 juni 2015 ansågs ett amerikanskt LLC motsvara ett svenskt aktiebolag när bolaget var ett eget skattesubjekt i USA. Ett LLC har inget aktiekapital utan en ägares insats bokas på ett kapitalkonto på liknande vis som i ett handelsbolag eller i en enskild näringsverksamhet i Sverige.
LLC:s skatterättsliga status är beroende av hur bolaget låter registrera sig hos den amerikanska skattemyndigheten. Det kan välja mellan att registrera sig som ett skattesubjekt eller som ett subjekt vars resultat beskattas hos delägarna. En ändring av skattestatusen räknas som byte av företagsform.
Skatterättsnämnden ansåg att om LLC registrerats som ett eget skattesubjekt motsvarar det ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.
I ett annat förhandsbesked den 30 juni 2015 ansågs andelarna i ett bolag i delstaten Delaware inte motsvara ett svenskt aktiebolag. Det handlade om ett corporation som låtit registrera sig som s.k. DISC-bolag. Det innebar att delägarna beskattades för en beslutad eller antagen utdelning. Enligt Skatterättsnämnden visade regelverket att beskattningen av ett DISC-bolags inkomster skedde hos delägarna som en följd av skattefrihet på bolagsnivå. Då bolagets inkomst delägarbeskattades kunde andelarna inte vara näringsbetingade. Beskattning i Sverige aktualiserades därför enligt reglerna för andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person.
Praxis beträffande skattefria näringsandelar i utländska bolag torde kunna sammanfattas med att rätt stora civilrättsliga avvikelser från svenska regler tolereras utan att jämförbarheten med svenskt aktiebolag går förlorad. Vidare att det är nödvändigt att bolaget är ett eget skattesubjekt i sin hemmajurisdiktion.