En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Min familj ska byta bostadsrätt med en annan familj inom samma bostadsrättsförening. Vår familj (A) köpte bostaden 2006 för 645 000kr och  den andra familjen (B) köpte sin bostadsrätt 2005 för 545 000. 

Nuvarande marknadsvärde på båda bostadsrätterna ligger runt 1 200 000 kr.

Vi vill nu byta bostadsrätter med varandra rakt av utan någon köpeskilling emellan. Är det någon som har något tips på hur vi kan genomföra detta byte på enklast/bästa möjliga sätt ut skattemässig synpunkt?

En fundering är också inför framtiden, den dagen vi vill sälja den bostadsrätt vi bor i? Hur görs beskattningen då?

 

Vore väldigt tacksam för hjälp,

 

Mvh Jennie

5 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 28, 2011

  Hej jennie!

  Alla avyttringar utanför näringsverksamhet ska kapitalvinstbeskattas. Med avyttring avses försäljning, byte eller liknande överlåtelse av egendom, s.k. onerösa fång.

  Vid byte anses marknadsvärdet på den erhållna egendomen som avyttringspris för den överlåtna. På motsvarande sätt är marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anskaffningsvärde för den erhållna (den korsvisa principen). Dessa värden behöver inte överensstämma.

  Om ni två familjer byter bostadsrätter med varandra och båda bostadsrätterna har ett marknadsvärde på 1 200 000 kr så ska resp. familj anses ha avyttrat sin bostadsrätt för 1 200 000 kr och ska den skattepliktiga kapitalvinsten beräknas till skillnaden mellan 1 200 000 kr och omkostnadsbeloppet (inköpspris, förbättringutgifter m.m.).

  Vid en framtida försäljning av bostadsrätterna ska dessa anses förvärvade fär 1 200 000 kr.

  Jag kan inte komma på något "bättre sätt" att genomföra detta byte på. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  jennnie
  mar 28, 2011

  Tack för svaret Ove.

   Det vi viill åstadkomma är att undå kapitalvinstbeskattning vid det här bytet. Vi har därför funderat på att istället "sälja" våra bostadsrätter till varandra för ett pris som understiger marknadsvärdet (och även taxeringsvärdet?), förslagsvis till våra respektive inköpspris av våra bostadsrätter.

  Vi vill alltså skjuta upp beskattningen till den dag då resp. familj vill sälja den bostadsrätt som den bytt till sig.

  Jag har läst på en annan sida att om man säljer till under taxeringsvärdet så räknas det hela som en gåva:

  "Om överlåtelsen behandlas som gåva:
  Gåva är inte en avyttring enligt IL (se 44 kap. 3 § IL) och medför ingen kapitalvinstbeskattning av givaren. För överlåtaren medför gåva följaktligen inga skattemässiga konsekvenser. För förvärvaren gäller 44 kap. 21 § IL. Denna bestämmelse innebär att förvärvaren inträder i överlåtarens skattemässiga situation. Det betyder att förvärvaren, vid en framtida avyttring av fastigheten, får tillgodogöra sig överlåtarens omkostnadsbelopp vid beräkningen av eventuell kapitalvinst eller förlust. På så vis skjuts beskattningen upp till dess att förvärvaren avyttrar fastigheten."

  (Källa: http://lawline.se/answers/10535)

   Stämmer detta och tror du detta går att genomföra för vår del? Vi känner den andra familjen väl sedan vi var små och är goda vänner. Uppfyller det då gåvorekvisiten?

  Vad tror du om detta?

   

  Mvh Jennie

   

 1. anon
  Ove Grip
  mar 28, 2011

  Hej igen Jennie!

  En bostadsrätt har inget taxeringsvärde. Om man säljer en bostadsrätt till ett pris som understiger marknadsvärdet anses man ha sålt en del av bostadsrätten och gett bort en del som gåva. Läs gärna min blogg den 11 december 2010 om köp eller gåva.

  Det är alltså inte säkert att ni undgår skatt på kapitalvinst om ni säljer bostadsrätten för ett pris som understiíger marknadsvärdet.

  En försäljning under marknadsvärdet kán också ställa till problem för er vid en eventuell framtida försäljning.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  jennnie
  mar 29, 2011

  Tack igen för svaret.

  Om vi säljer vår bostadsrätt till samma pris som vi köpte den för, dvs 645'. Då blir det ju varken en vinst eller förlust. Kan vi göra så här? Det bör då inte bli någon kapitalvinst att skatta för (och inte heller någon förlust att göra avdrag för). Marknadsvärdet för bostadsrätten ligger runt 1,2 miljoner kr. 

  Jag ska även köpa en ny bostadsrätt för 545'.

  Kan det här få några skattemässiga konsekvenser nu eller vid en framtida försäljning?

  Tänker vi helt galet?

   

  Hälsningar

  Jennie

 1. anon
  Ove Grip
  mar 30, 2011

  Hej Jennie!

  Du har uppenbarligen inte läst min blogg. Här kommer den del av bloggen som handlar om lös egendom.

  För bostadsrätter och annan lös egendom än byggnad på ofri grund tillämpas andra principer än för fastigheter, nämligen den s.k. delningsprincipen. Till den del vederlaget motsvarar marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anses denna del ha sålts och i övriga delar ha givits i gåva.

  Exempel

  A överlåter en bostadsrätt till sin son B för 500 000 kr. Marknadsvärdet på bostadsrätten är vid överlåtelsetillfället en miljon kr. Vid inkomstbeskattningen anses A ha sålt hälften av bostadsrätten för 500 000 kr och den andra hälften av bostadsrätten anses B ha erhållit i gåva.

  Det saknar betydelse hur parterna själva betecknar överlåtelseavtalet.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB