En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag (och min fru) planerar att köpa en bostadsrätt i en svensk skidort. Då vi bara kommer kunna nyttja den ett fåtal veckor under skidsäsongen funderar vi på att låta en förmedling hyra ut den (30% i provision) under större delen av säsongen.

Nu över till frågorna!

1. Vi har ett handelsbolag som vi funderar på att låta köpa bostadsrätten och hyra ut den. Finns det några fördelar (ekonomiska/skattetekniska) att vinna på att göra på detta sätt. Eller är den bara onödigt komplicerat?

2. Är det normalt/lagligt/tillåtet att låta delägarna inspektera/underhålla bolagets bostadsrätt ett fåtal gånger under året? Och dessutom låta bolaget betala resekostnader för delägarna?

3. MÅSTE bolaget betala ränta till delägarna (på deras insatser) eller är det valfritt att välja tex att amortera så mycket som möjligt? Jag tror dock att ev. ränteutbetalning är en kostnad för bolaget, som minskar dess vinst (och därmed delägarnas skatter) medan amortering kan ske från bolagets återstående medel efter årsbokslut?

4. Känner någon till om avgifter till bostadsrättsföreningar inkluderar moms?

5. Kan bolaget dra av för moms på inköpta varor/tjänster om uthyrningen ej inkluderar moms, dvs få tillbaka moms från staten? Bolaget är ännu ej registrerat för moms!

6. Om vi beslutar oss för att INTE köpa böstadsrätten via bolaget, finns det några möjligheter för oss (som privatpersoner) att dra av för tex provision, inventarier, inspektionsresor etc?

 

Tack!

 Mats

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jan 11, 2006

  Hej Mats!

  Det var många och omfattnade frågor. Eftersom detta är en gratistjänst får jag begränsa svaret.

  Handelsbolag är komplicerade att arbeta med och dessutom blir sådan här verksamhet automatiskt näringsverksamhet pga. av handelsbolaget.

  Vore det inte bättre och enklare att hyra ut själv och skatta i inkomstslaget kapital? Det bör gå om bostadsrätten är en privatbostad (inkomstskattelagen 8 § 2 st):

  "Med privatbostad avses också en bostad som innehas av en delägare i ett privatbostadsföretag och som till övervägande del används eller är avsedd att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad. Med privatbostadsföretag likställs vid tillämpning av detta stycke en motsvarande utländsk juridisk person. "

  Reglerna om uthyring finner Du i inkomstskattelagen 42 kap. 30-32 §§:

  "Uthyrning
  30 § Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras skall tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med hyresrätt upplåts.
  Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället skall avdrag göras med 4 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser upplåtelse, skall ytterligare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 31 §. Avdraget får inte i något fall vara högre än intäkten.
  31 § När en privatbostadsfastighet upplåts, skall ett belopp som motsvarar 20 procent av intäkten av upplåtelsen dras av.
  När en bostad som innehas med hyresrätt upplåts, skall den del av upplåtarens hyra som avser den upplåtna delen dras av.
  När en bostad som innehas med bostadsrätt eller liknande besittningsrätt upplåts, skall den del av innehavarens avgift eller hyra som avser den upplåtna delen dras av. I avgiften skall inte räknas in kapitaltillskott som innehavaren gjort till företaget eller bolaget. Andra inbetalningar skall räknas in i avgiften bara till den del de överstiger sådan utdelning som innehavaren har fått på annat sätt än i förhållande till sina andelar i företaget.
  32 § Bestämmelserna i 30 § andra stycket och 31 § gäller inte i fråga om upplåtelser som sker till
  1. ett svenskt handelsbolag av en delägare i handelsbolaget eller av en närstående till delägaren,
  2. den skattskyldiges arbetsgivare eller en arbetsgivare till någon som är närstående till den skattskyldige, eller
  3. någon som kan anses ingå i samma intressegemenskap som en sådan arbetsgivare som avses i 2.
  Vid sådana upplåtelser som avses i första stycket skall skäligt avdrag göras för den skattskyldiges utgifter för upplåtelsen."

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB