En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Frågan har uppkommit hur utdelning från ett AB till ägaren som är en skattebefriad allmännyttig ideell förening ska beskattas.

AB utför betalda serviceuppgifter inom den ideella föreningens verksamhetsområde men på ett yrkesmässigt sätt. Den vinst som uppkommer är tänkt att överföras till föreningen via utdelning och eventuellt koncernbidrag.

Vad jag förstått av inkomstskattelagen så gör man undantag från skattefrihet för utdelningar av ett AB när ägaren är en skattebefriad ideell förening.

Är det någon som känner till regelverket och kan sprida lite ljus?

6 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  okt 21, 2011

  Hej Ulf Bjarne!

  En allmännyttig ideell förening är inte skattskyldig för löpande kapitalavkastning, t.ex. aktieutdelning, om föreningen uppfyller villkoren för inskränkt skattskyldighet.

  Dessa villkor är ändamålskravet, verksamhetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet.

  Ändamålskravet innebär att föreningen måste som huvusakligt syfte att främja  allmännyttiga ändamål.

  Verksamhetskravet innebär at föreningen i sin bedrivna verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande ska tillgodose sådana ändamål.

  Fullföljdfskravet innebär att föreningen, sett över en period av flera år, ska bedriva en verksamhet som skäligen motsvafar avkastningen av föreningens tillgångar. Kravet innebär att föreningen ska använda minst 80 procent av av kastningen för det allmännyttiga ändamålet.

  Öppenhetskravet innebär i princip att alla som vill ska kunna bli medlemmar i föreningen.

   Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 21, 2011

  Tack för ditt svar Ove. Det ger en ny infallsvinkel och underlättar ställningstagandet inför bildandet av ett AB ditt den externa service/rörelseverksamheten förläggs.

  Kan man säga att innebörden av 7 § i 7 kap IL är att en allmännyttig ideell förening alltid är skattebefriad för kapitalvinster även från ett dotterbolag som ägs till 100 % och som bedriver föreningens näringsverksamhet?

  "Skattskyldighet

  7 § En ideell förening är skattskyldig bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §, om föreningen uppfyller- ändamålskravet i 8 §,
  - verksamhetskravet i 9 §,
  - fullföljdskravet i 10-12 §§, och
  - öppenhetskravet i 13 §.

  En förening som uppfyller kraven i första stycket är dock inte skattskyldig för
  1. kapitalvinster och kapitalförluster"

  Är då paragraferna 13-17 i 24 kapitlet om den generella skattefrihet som gäller utdelningar på näringsbetingande andelar med undantag för skattebefriade allmännyttiga föreningar helt ovidkommande i detta fall?

  "Näringsbetingad andel

  13 § Med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, om den uppfyller villkoren i 14 § och ägs av en sådan juridisk person (ägarföretaget) som är
  1. ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentföretag,
  2. en svensk stiftelse eller svensk ideell förening och som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap.

  Utdelning på en näringsbetingad andel

  17 § Utdelning på en näringsbetingad andel ska inte tas upp i annat fall än som anges i 18-20 §§. Lag (2007:1419)."

 1. anon
  Ove Grip
  okt 21, 2011

  Hej igen!

  Jag har hämtat mitt svar från Skatteverkets handledning för stiftelser, ideella föreningar m.m. Där står under punkten 8.6 Kaåitalinkomster att allmännyttigs ideella föreningar är inte skattskyldiga för löpande kapitalavkastning och kapitalvinster om föreningen uppfyller villkoren  för inskränkt skattskyldighet.

  Jag kan inte hitta någon begränsning av denna skattefrihet under följande punkt 8.7 Rörelseinkomster beträffande utdelning från ett dotterbolag som ägs till 100 % och som bedriver föreningens näringsverksamhet.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 23, 2011

  Återigen tack för ditt svar Ove!

  Jag blir fortfarande fundersam när jag läser, i slutet under punkt 8.1 i handledningen, att skattefriheten inte gäller för kapitalinkomster som är hänförliga till egentlig näringsverksamhet.

  Kärnfrågan är nu om avkastningen från det egna aktiebolaget, som utför näringsverksamhet, hänförs till kategorin kapitalavkastning som är hänförliga till "egentlig näringsverksamhet".

  Inkomster från handelsbolag som bedriver näringsverksamhet tycks undantas från skattefriheten enligt punkt 8.6

  8.1 Skattskyldighetens omfattning
  Av lagtexten i 7 kap. 7–13 §§ IL framgår att ideella föreningar
  är skattskyldiga endast för inkomst av näringsverksamhet som
  avses i 13 kap. 1 § IL, under förutsättning att föreningen
  uppfyller i lagen uppställda krav,
  − ändamålskravet i 8 §,
  − verksamhetskravet i 9 §,
  − fullföljdskravet i 10−12 §§ och
  − öppenhetskravet i 13 §.
  Samtliga dessa villkor måste vara uppfyllda för att föreningen
  ska bli inskränkt skattskyldig.
  En ideell förening som uppfyller kraven ovan är inte skattskyldig
  för
  − löpande kapitalinkomster och kapitalutgifter som inte är
  hänförliga till egentlig näringsverksamhet,
  − kapitalvinster och kapitalförluster,

  8.6 Kapitalinkomster

  Allmännyttiga ideella föreningar är inte skattskyldiga för
  löpande kapitalavkastning och kapitalvinster om föreningen
  uppfyller villkoren för inskränkt skattskyldighet.
  Enligt Skatteverkets uppfattning är stiftelser, ideella föreningar
  m.fl. som omfattas av 7 kap. 3, 7, 14, och 15 §§ IL inte skattskyldiga
  för inkomst från handelsbolag som är hänförlig till
  kapitalförvaltning. Bedömningen av om skattskyldighet föreligger
  ska således göras utifrån den verksamhet som bedrivs i
  handelsbolaget. Beskattning sker endast i den mån handelsbolaget
  bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap.
  1 § IL och inte när fråga endast är om kapitalförvaltning
  hänförlig till 13 kap. 2 § IL, se Skatteverkets skrivelse 2005-
  03-23, dnr 130 168826-05/111.

 1. anon
  Ove Grip
  okt 23, 2011

  Hej igen!

  Om en allmännyttig ideell förening, som uppfyller alla krav för inskränkt skattskyldighet, skulle äga aktier i t.ex. Volvo så skulle man med ditt resonemang kunna hävda att utdelningen på dessa aktier skulle vara hänförlig till egentlig näringsverksamhet. Men ingen skulle väl ifrågasätta skattefriheten för den utdelningen? 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 25, 2011

  Du har så rätt Ove!

  Hittade belägg för att skattefriheten för kapitalvinster inte äventyras av egen bedriven rörelseverksamhet.

  Klipp från SOU 2009:65

  "Moderniserade skatteregler för ideell sektor

  När det gäller kapitalvinster ingår dessa i det skattefria området när de kan klassificeras som kapitalinkomster.
  Men det skattefria området har utsträckts genom att det i den nuvarande lagtexten i 7 kap. 7 § andra stycket
  inkomstskattelagen anges att skattefrihet generellt gäller för kapitalvinster och kapitalförluster. Innebörden av
  denna bestämmelse är att även kapitalvinster inom en av den ideella föreningen bedriven näringsverksamhet är
  skattefri. På motsvarande sätt saknas avdragsrätt för kapitalförluster.

  Utredningen finner i övrigt övervägande skäl föreligga att inte nu lämna något förslag om att kapitalvinster helt
  eller delvis ska beskattas hos en ideell förening. Detta gäller oavsett om kapital‐vinsten ingår i föreningens
  kapitalförvaltning eller om den anses tillhöra någon av föreningen bedriven näringsverksamhet."