En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag är uppsagd och kommer få ett avgångsvederlag på ca 600.000:-. Kan man skjuta upp en del till nästa år så att man slipper statlig och värnskatt?

Tack på förhand!!

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jun 11, 2009

  Det är en förhandlingsfråga mellan dig och arbetsgivaren när vederlaget ska betalas ut.

  Du kan också eventuellt använda dig av reglerna för ackumulerad inkomst och därmed få fördela vederlaget över minst 3 år.

  Från Skatteverkets broschyr SKV 330:

  Ackumulerad inkomst

  Om du under 2008 fått en inkomst som hör till minst
  två år (ackumulerad inkomst), har du möjlighet att i
  vissa fall få lindring av den statliga inkomstskatten genom
  en särskild skatteberäkning.
  Fysiska personer kan få särskild skatteberäkning för
  ackumulerad inkomst. Även dödsbon kan komma i
  fråga för särskild skatteberäkning. Dödsbon kan dock
  bara få särskild skatteberäkning för dödsfallsåret och
  de därpå följande tre åren.
  Som förutsättning för den särskilda skatteberäkningen
  gäller att den ackumulerade inkomsten minskad med
  avdragsgilla utgifter uppgår till minst 50 000 kr. Dess-
  utom
  ska den beskattningsbara förvärvsinkomsten
  överstiga skiktgränsen för statlig inkomstskatt
  (328 800 kr) med minst 50 000 kr, dvs. uppgå till minst
  378 800 kr.
  Reglerna för att få särskild skatteberäkning gäller i
  princip alla ackumulerade tjänsteinkomster.
  För inkomster av kapital är skatten proportionell, vilket
  innebär att särskild skatteberäkning inte skulle leda till
  lägre skatt. Särskild skatteberäkning för inkomster av
  kapital kan därför inte ske.
  I inkomstslaget tjänst kan alltså bl.a. retroaktiv pension,
  avgångsvederlag, utbetalningar från vinstandelsstiftelse
  och ackordsöverskott komma ifråga under
  förutsättning att ersättningen och inkomsten hänför sig
  till minst två beskattningsår och är tillräckligt stor.
  Däremot medför inte vissa engångsbelopp för framtida
  inkomstbortfall pga. personskada rätt till särskild
  skatteberäkning.
  Till grund för den särskilda skatteberäkningen ska
  ligga den ackumulerade inkomsten minskad med
  avdragsgilla utgifter för dess förvärvande eller, om den
  sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten är
  lägre, denna inkomst.
  Vid särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst
  ska inkomsten anses ha åtnjutits med lika belopp
  under de år till vilka den hänför sig, dock högst tio.
  Kan det inte utredas hur många år inkomsten hänför
  sig till, ska inkomsten anses hänföra sig till tre år.
  Engångsbelopp, som erhållits som ersättning för årlig
  pension ska i allmänhet anses hänföra sig till tio år.
  Den särskilda skatteberäkningen innebär följande.
  Trots att den ackumulerade inkomsten i sin helhet
  ingår i årets taxerade inkomst, ska den vid beräkning
  av den statliga inkomstskatten antas ha åtnjutits med
  lika belopp under de år till vilka den hänför sig. Skatten
  för varje sådant årsbelopp är den skatt som skulle ha
  påförts om beloppet lagts till den genomsnittliga
  beskattningsbara förvärvsinkomsten för taxeringsåret
  och så många av de närmast föregående taxeringsåren
  som är ifråga.
  Om inkomsten ska fördelas på tio år sker genomsnittsberäkningen
  för inkomsterna för de tio senaste åren.
  Detta gäller oavsett vilka år den ackumulerade inkomsten
  egentligen hänför sig till. Även om det
  exempelvis gäller en ersättning för framtida pension
  ska fördelningen alltid ske på ett genomsnitt av det
  aktuella taxeringsårets och de närmaste föregående
  taxeringsårens inkomster.
  Vid genomsnittsberäkningen ska du inte ta med den
  ackumulerade inkomsten.
  Det finns regler om justering för förändring av skiktgränsen,
  dvs. den gräns där statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster
  börjar tas ut. Dessa regler innebär att
  du ska öka genomsnittsinkomsten med ett belopp motsvarande
  förändringen av skiktgränsen.
  För årets taxering gäller följande. Om inkomsten ska
  fördelas på tre eller fyra år bakåt, ska du öka genomsnittsinkomsten
  med skillnaden mellan skiktgränsen
  för 2008 års taxering 316 700 kr och skiktgränsen för
  årets taxering 328 800 kr, dvs. med 12 100 kr. Om
  inkomsten ska fördelas på fem eller sex år bakåt, ska
  du öka genomsnittsinkomsten med skillnaden mellan
  skiktgränsen för 2007 års taxering 306 000 kr och
  skiktgränsen för årets taxering, dvs. med 22 800 kr.
  Om inkomsten ska fördelas på sju eller åtta år bakåt,
  ska du öka genomsnittsinkomsten med skillnaden
  mellan skiktgränsen för 2006 års taxering 298 600 kr
  och skiktgränsen för årets taxering, dvs. med 30 200 kr.
  Om inkomsten ska fördelas på nio eller tio år bakåt,
  ska du öka genomsnittsinkomsten med skillnaden
  mellan skiktgränsen för 2005 års taxering 291 800 kr
  och skiktgränsen för årets taxering, dvs. med 37 000 kr.
  Om fördelningen däremot ska ske på två år bakåt eller
  på tid framåt ska du inte göra någon justering.
  Om skatten enligt den vanliga skatteberäkningen blir
  lägre, ska det lägre skattebeloppet betalas. Skattekontoren
  gör hela beräkningen och svarar på frågor
  rörande tillämpningen av reglerna om ackumulerad
  inkomst.
  Om du fått en ackumulerad inkomst under 2008 ska
  hela denna deklareras efter vanliga regler i inkomstdeklarationen.
  Vill du vid skatteberäkningen få inkomsten
  fördelad på flera år ska du ansöka om det i
  inkomstdeklarationen. Du kan även göra ansökan hos
  Skatteverket inom fem år från taxeringsåret. Finns förutsättningar
  för särskild skatteberäkning först efter
  beslut av Skatteverket eller förvaltningsdomstol (t.ex.
  länsrätt) får du göra ansökan inom ett år efter beslutet,
  även om femårsfristen gått ut.

 1. anon
  peejay
  jun 11, 2009

  En fråga till. Jag är erbjuden antingen få lön under uppsägningstiden och sen avgångsvederlaget eller få allt på en gång. Vad finns det för för- alt nackdelar med detta?

  Vad jag ser så om jag tar allt på en gång då slipper jag oroa mig om företaget går i konkurs men jag mister Pension och försäkringar under denna tid.

 1. anon
  Clas Ramert
  jul 10, 2009

  Hej Peejay!

  Din analys verkar vara riktig! Om Du å andra sidan kommer överens med arbetsgivaren om att sprida ut avgångsvederlaget över flera år kanske skatten blir lägre. En sådan överenskommelse måste dock ha ingåtts innan avgångsvederlaget blivit tillgängligt för lyftning!!! Det sista är oerhört viktigt!

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB