En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Lagrådsremiss om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel

Publicerad 16 februari 2023

Regeringen har i dag överlämnat ett förslag om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till Lagrådet. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och aviserades i budgetpropositionen för 2023.

Genomförande av EU-direktiv gällande multinationella företag

Publicerad 09 februari 2023

I en lagråds­remiss föreslår regeringen en ny lag om offentlig­görande av vissa stora företags inkomst­skatte­rapporter. Förslagen genomför ett EU-direktiv och gäller multi­nationella företag och koncerner med årliga intäkter över mot­svarande cirka 8 miljarder kronor.

Lagrådsremiss: Ökad trans­parens för stora företags skatte­betalningar

Extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om intäktstak för vissa elproducenter

Publicerad 09 februari 2023

Regeringen har i dag överlämnat en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Intäktstaket är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och förslaget innebär att vissa elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns.

Extra ändringsbudget till riksdagen imorgon

Publicerad 25 januari 2023

Regeringen avser att överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen imorgon. I budgeten föreslår regeringen pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för företag att skjuta upp skatteinbetalningar samt det hittills största stödpaketet med försvarsmateriel till Ukraina – värt upp till 4,3 miljarder kronor.

Utökat uppdrag att se över 3:12-reglerna för att främja entreprenörskap

Publicerad 23 januari 2023

Regeringen avser att inom kort fatta beslut om tilläggsdirektiv till kommittén som har i uppdrag att lämna förslag på förenklingar av de så kallade 3:12-reglerna. Kommittén ska även föreslå förändrade regler för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna

Lagrådsremiss om intäktstak för vissa elproducenter

Publicerad 19 januari 2023

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Förslaget är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och innebär att vissa elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns.

Regeringen föreslår moderniserad momslag

Publicerad 17 januari 2023

Regeringen överlämnar i dag förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag. Syftet med den nya lagen är att underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt. I propositionen behandlas även frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet.

Utökade möjligheter för företag att få skatteanstånd

Publicerad 29 december 2022

Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv. Syftet är att ge företag ännu större möjligheter att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.

Skatteverket ska få bättre möjligheter att motverka fel och fusk i folkbokföringen

Publicerad 22 december 2022

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag som ska ge Skatteverket bättre möjligheter att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten. Förslaget är en del i regeringens prioriterade arbete för att motverka välfärdsfusk.

Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2026

Publicerad 14 december 2022

Europeiska kommissionen meddelar idag att man har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år.

Därmed kan drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten skattebefrias i Sverige till och med sista december 2026.  

Förlängd utökad skattenedsättning på jordbruksdiesel skickas på remiss

Publicerad 14 december 2022

Den tillfälligt utökade skattenedsättningen på så kallad jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader, enligt en avisering i regeringens budgetproposition för 2023. Förslaget skickas nu på remiss av Finansdepartementet.

– Det innebär en skattelättnad på ca 380 miljoner kronor för de omkring 25 000 svenska företag som berörs av förslaget, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Förslag om svenskt intäktstak för elproducenter på remiss

Publicerad 12 december 2022

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter enligt EU:s förordning 2022/1854. Förslaget innebär att elproducenter tillfälligt ska betala en skatt på intäkter som överstiger en viss gräns. Förslaget skickas på remiss till och med 8 januari 2023.

Förslag om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på remiss

Publicerad 01 december 2022

För att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon vill regeringen införa en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.

Förslag om förstärkt FoU-avdrag på remiss

Publicerad 01 december 2022

Regeringen vill förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.

Bättre tillgång till inkomstuppgifter för brottsbekämpande myndigheter

Publicerad 24 november 2022

Brottsbekämpande myndig­heter ska få bättre tillgång till aktuella inkomst­uppgifter hos Skatte­verket. Syftet är bland annat att effekti­vare kartlägga miss­tänkta personers ekonomi och hitta till­gångar att förverka.

Regeringen har beslutat att Eko­brotts­myndig­heten, Kust­bevak­ningen, Polis­myndig­heten, Säker­hets­polisen, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten ska få tillgång till vissa inkomst­uppgifter i Skatte­verkets beskatt­nings­databas.

Tre skatteförslag som aviserades i budgeten lämnas till riksdagen

Publicerad 15 november 2022

Regeringen har fattat beslut om tre propositioner på skatteområdet och överlämnat dessa till riksdagen. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2023 som presenterades i förra veckan.

Förslagen som regeringen nu har fattat beslut om är:

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller
Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor
Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Budgetpropositionen för 2023: Reformer för att stärka Sverige i en utmanande tid

Publicerad 08 november 2022

I dag överlämnas budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Sammantaget föreslås reformer för att bland annat stötta svenska hushåll och företag, stärka välfärden, öka tryggheten och rusta försvaret. Budgeten omfattar även åtgärder för mer fossilfri elproduktion, minskade utsläpp och renare miljö. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Förslag om tillfälligt sänkt drivmedelsskatt samt slopad koldioxidskatt för kraftvärmeverk

Publicerad 27 oktober 2022

Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om att tillfälligt sänka skatten på bensin och diesel med motsvarande en krona per liter vid pump. I promemorian föreslås också att koldioxidskatten slopas på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem.

Priset på drivmedel har ökat under senare år, bland annat till följd av ett högre oljepris på världsmarknaden och en försvagad kronkurs.

Förslag om att behålla och förstärka reseavdraget på remiss

Publicerad 20 oktober 2022

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt ska det befintliga avdraget stärkas genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil. Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med utgångspunkt i denna överenskommelse.

Förslag om förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Publicerad 20 oktober 2022

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag om att höja skattereduktionen för installation av solceller från 15 procent till 20 procent.

Skatteförslag på remiss med anledning av EU:s nödåtgärder för att sänka elpriserna

Publicerad 07 oktober 2022

EU:s energiministrar antog förra fredagen ett energipaket med ett antal tillfälliga åtgärder för att hantera de höga elpriserna. En av åtgärderna är att medlemsländerna ska införa en tillfällig skatt på extraordinära vinster i sektorn för fossila bränslen, ett så kallat solidaritetsbidrag. Finansdepartementet remitterar idag ett förslag om att införa motsvarande regler i Sverige.

Skatteåtgärder med anledning av effektsituationen

Publicerad 06 september 2022

Rysslands energikrig har kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden. Svenska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. Finansdepartementet arbetar med att så snabbt som möjligt ta fram två skatterelaterade förslag som på sikt ska öka elproduktionen i kraftvärmeverk samt leda till energieffektivisering i datorhallar.

Slopad skatt på avfallsförbränning

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023

Publicerad 05 september 2022

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 52 500 kronor respektive 53 500 kronor för år 2023. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen höjs med drygt 850 kronor per månad för ogifta. Även taken i bland annat sjuk- och föräldrapenning höjs, liksom studiemedlen från CSN.

Åtgärder för att förbättra Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Publicerad 02 september 2022

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria där det föreslås att Skatteverket ska delta i ett förenklat informationsutbyte med andra brottsbekämpande myndigheter inom EU. Syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva en effektiv brottsbekämpande verksamhet.

Lantmäteriet får i uppdrag att bidra till brottsbekämpningen

Publicerad 25 augusti 2022

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att redogöra för hur myndigheten, utifrån nuvarande tekniska och juridiska förutsättningar, kan bidra till att förebygga och motverka brottslighet som kan hänföras till fastigheter, exempelvis brott mot borgenärer, lagfartskapningar, penningtvätt eller organiserad brottslighet.

Dessutom ska myndigheten utreda och redovisa vilka åtgärder myndigheten skulle kunna vidta med ändrade tekniska och juridiska förutsättningar, samt lämna nödvändiga författningsförslag.

Sidor