En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Uppdrag till Försäkringskassan om bättre kontroll av A1-intyg

Publicerad 17 februari 2022

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med att kontrollera A1-intyg, som används för att visa i vilket land inom EU/EES som en person är socialförsäkrad. Uppdraget är en del i regeringens satsning för att motverka arbetskriminalitet och arbetet med att ta tillbaka kontrollen inom välfärden.

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Publicerad 17 februari 2022

Regeringen har i dag överlämnat ett förslag om ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar till Lagrådet. Syftet med förslaget är att regelverket ska bli mer förutsägbart och enklare att tillämpa, samtidigt som miljöstyrningen koncentreras till bilar med låga utsläpp. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2022.

Stödpaket till lantbruksföretag i vårändringsbudgeten för 2022

Publicerad 14 februari 2022

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader på insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen ett stödpaket på 1 miljard kronor till lantbrukare och växthusföretag.

Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel

Publicerad 14 februari 2022

Regeringen avser att inom kort lämna in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt statsstödsgodkännande för att skattebefria höginblandade flytande biodrivmedel i 10 år.

En enklare och tydligare kemikalieskatt

Publicerad 08 februari 2022

Finansdepartementet har remitterat en promemoria som innehåller flera förslag för att göra skatten på kemikalier i viss elektronik enklare och tydligare.

Skatten på kemikalier i viss elektronik har funnits sedan 2017. Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö och på så vis skydda människors hälsa. Skatteverket och Kemikalieinspektionen har nyligen genomfört en omfattande utvärdering av skatten och dess effekter.

Tredje extra ändringsbudget till riksdagen med bland annat förslag om elpriskompensation och slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Publicerad 03 februari 2022

Regeringen lämnade den 3 februari en tredje extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller åtgärder som regeringen i de flesta fall aviserat sedan tidigare, bland annat kompensation för hushåll med hög elförbrukning, förslag om tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, en förlängning av anståndstid för skatteanstånd och förstärkt evenemangsstöd. De pandemirelaterade åtgärderna bedöms viktiga för att fortsatt stötta och skapa trygghet för berörda sektorer även när restriktioner avvecklas.

Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Publicerad 01 februari 2022

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 att miljöstyrningen i bonus–malus-systemet skulle skärpas. Nu lämnar regeringen en proposition med förslaget till riksdagen.

Förslag om ytterligare förlängd anståndstid och avbetalningsplan

Publicerad 27 januari 2022

Regeringen avser att inom kort överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om en möjlighet att förlänga anståndstiden för skatteanstånd som beviljats under pandemin med ytterligare som längst 24 månader. Företagen ska samtidigt följa en individuell avbetalningsplan. Den maximala anståndstiden blir efter ändringen fyra år.

Förslag om skattelättnad för avgift till a-kassan

Publicerad 27 januari 2022

Regeringen föreslår en sänkning av kostnaden för att vara medlem i en a-kassa. Förslaget innebär mer pengar i plånboken för låg- och medelinkomsttagare och är samtidigt en uppmuntran att ansluta sig till en a-kassa.

Proposition om sänkt energiskatt på bensin och diesel lämnas till riksdagen

Publicerad 27 januari 2022

Regeringen föreslår efter ett tillkännagivande från riksdagen att skatten på bensin och diesel sänks så att priset vid pump blir 50 öre lägre per liter inklusive mervärdesskatt.

Riksdagen har beslutat att regeringen ska ta fram förslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter den 1 maj 2022. Regeringen lämnar nu en proposition till riksdagen där tillkännagivandet behandlas.

Regeringen lämnar skatteförslag till riksdagen

Publicerad 27 januari 2022

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 att flera skatter behövde förändras och går nu vidare med två av dessa förslag i propositioner till riksdagen. Det gäller sänkta arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2022 och begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2022

Förslag om höjda skatter på alkohol och tobak remitteras

Publicerad 20 januari 2022

I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på alkohol och tobak ska höjas. Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter.

Skattehöjningarna föreslås genomföras i två steg och träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. De nu föreslagna höjningarna motsvarar aviseringarna i budgetpropositionerna för 2021 och 2022.

Regeringen lämnar extra ändringsbudget med förslag om skatteanstånd och förlängd skattefrihet för förmån av fri parkering

Publicerad 20 januari 2022

Regeringen lämnar i dag årets andra extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller förslag om skatteanstånd och fortsatt tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering. Åtgärderna har presenterats tidigare.

Mikael Damberg till Bryssel för möte i Ekofinrådet

Publicerad 17 januari 2022

Tisdag den 18 januari deltar finansminister Mikael Damberg i ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Bryssel tillsammans med sina kollegor i EU. Det blir hans första rådsmöte som finansminister.

BNP-indexering av två skatter på remiss

Publicerad 21 december 2021

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning årligen ska räknas om med ett schabloniserat tillägg på två procentenheter utöver den så kallade KPI-omräkningen. Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslaget.

Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december

Publicerad 17 december 2021

Smittskyddsåtgärderna som infördes i förra veckan har påverkat möjligheten för många företag att bedriva sin verksamhet, bland annat till följd av beteendeförändringar i samhället. Regeringen ger idag nya besked om den plan för återinförda företagsstöd som presenterades på en pressträff den 7 december.

Finansdepartementet remitterar förslag om sänkt skatt på bensin och diesel

Publicerad 10 december 2021

Finansdepartementet skickar i dag en promemoria på remiss med förslag om att sänka skatten på bensin och diesel från 1 maj 2022. Förslaget följer ett tillkännagivande från riksdagen.

Förlängd skattefrihet för parkering på jobbet skickas på remiss

Publicerad 10 december 2021

Vid en pressträff i tisdags meddelade regeringen att skattefriheten för förmån av fri parkering på arbetsplatsen ska förlängas till och med 31 mars 2022. En promemoria med förslaget skickas nu på remiss av Finansdepartementet.

Ny regel ska stoppa handel med underskottsföretag

Publicerad 09 december 2021

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att införa en särskild begränsningsregel för att stoppa handel med så kallade underskottsföretag i skatteplaneringssyfte.

EU-kommissionen godkänner riskskatten för kreditinstitut

Publicerad 26 november 2021

Sveriges statsstödsanmälan om att införa en ny riskskatt för större banker och andra kreditinstitut har godkänts av EU-kommissionen.

Förslaget om att införa en ny riskskatt aviserades första gången i budgetpropositionen för 2020 och skatten är en del av inkomstberäkningen i budgeten för 2022. I slutet av oktober 2021 överlämnade regeringen därför en proposition med förslag om en riskskatt för kreditinstitut till riksdagen. Regeringen anmälde även förslaget till EU-kommissionen för granskning.

Förslaget om riskskatt för kreditinstitut lämnas till riksdagen

Publicerad 28 oktober 2021

Kriser i det finansiella systemet leder ofta till stora kostnader för samhället. Regeringen vill därför införa en ny skatt för större banker och andra kreditinstitut som ska stärka de offentliga finanserna och skapa utrymme för att täcka de indirekta kostnader som en finanskris riskerar att föra med sig. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020 och beräknas öka statens skatteintäkter med 6 miljarder kronor på sikt.

Ny och enklare subvention av arbetsresor

Publicerad 22 oktober 2021

Det nuvarande reseavdraget föreslås ersättas med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. En promemoria med förslaget går i dag ut på remiss. Med förslaget får fler pendlare skattelättnad jämfört med i dag, och reglerna blir enklare att tillämpa. Förslaget innebär en omfördelning av resurser från personer som bor i storstadsområden till personer som bor i övriga delar av landet.

Förslag om avskaffad reklamskatt till riksdagen

Publicerad 12 oktober 2021

Regeringen överlämnar nu en proposition till riksdagen med förslag om att avskaffa reklamskatten från och med nästa år. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Förslaget aviserades i regeringens budget för 2022.

Omkring 3 000 organisationer och företag betalar i dag reklamskatt, däribland omkring 1 600 idrottsföreningar som betalar ungefär 45 miljoner kronor i reklamskatt per år.

Förslag till riksdagen om enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort

Publicerad 05 oktober 2021

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen om att förenkla skattereglerna för personal som har tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. I och med regeländringen ska exempelvis tillfälligt inhyrd personal som hjälper till vid en skogsbrand inte behöva betala skatt på ersättningar för mat och boende under uppdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2022.

Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

Publicerad 09 september 2021

I budgetpropositionen föreslår regeringen stora satsningar på välfärden. För 2022 föreslås bland annat generella tillskott till kommuner och regioner, ett flertal satsningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och satsningar på digital infrastruktur. Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.

Sidor