En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 03 februari 2022

Regeringen lämnade den 3 februari en tredje extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller åtgärder som regeringen i de flesta fall aviserat sedan tidigare, bland annat kompensation för hushåll med hög elförbrukning, förslag om tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, en förlängning av anståndstid för skatteanstånd och förstärkt evenemangsstöd. De pandemirelaterade åtgärderna bedöms viktiga för att fortsatt stötta och skapa trygghet för berörda sektorer även när restriktioner avvecklas.

Regeringen presenterade den 20 januari 2022 förslag på en kompensation till hushåll med hög elförbrukning med anledning av de höga elpriserna i Sverige. Stödet innebär att hushåll som har en elförbrukning som överstiger 700 kWh per månad ges ersättning utifrån en trappa med lägst 100 kronor per månad och högst 2 000 kronor per månad för perioden december 2021–februari 2022 och når cirka två miljoner hushåll i hela Sverige. I den tredje extra ändringsbudgeten för 2022 avsätts mer än sju miljarder för kompensationen.

Tillfälligt ändrade regler om karenstid för stöd vid korttidsarbete

En stor andel av de arbetsgivare som påverkats av restriktioner med anledning av pandemin har fått stöd vid korttidsarbete tidigare under pandemin. Dessa arbetsgivare befinner sig därför i karens och kan enligt nuvarande regler om stöd vid korttidsarbete inte beviljas nytt stöd. För att göra det möjligt för arbetsgivare att på nytt kunna ansöka om ordinarie korttidsstöd föreslår regeringen att karenstiden tillfälligt slopas.

Ansökningar om korttidsstöd med hänvisning till den slopade karenstiden föreslås gälla för tiden december 2021 och framåt och prövas av Skatteverket från och med den 1 april.

Evenemangsstöd

Regeringen har tidigare aviserat att stödet till arrangörer av evenemang och underleverantörer till sådana arrangörer, förlängs med perioden januari till mars 2022 samt att stödet förstärks genom att både stödandelen och maxbeloppet för stödet höjs. För att aktörerna fortsatt ska våga planera för evenemang förlängs nu stödperioden till och med juni. Med anledning av förstärkningarna av stödet, förlängningen av stödperioden samt den osäkerhet som råder vad gäller antalet och omfattningen av planerade evenemang avsätts ytterligare 1,75 miljarder för evenemangsstödet.

Förlängd anståndstid för skatteanstånd

Regeringen föreslår också att ge företag en möjlighet att förlänga anståndstiden för skatteanstånd som beviljats under pandemin med ytterligare som längst 24 månader. Företagen ska samtidigt följa en individuell avbetalningsplan. Den maximala anståndstiden blir efter ändringen fyra år. Regeringen har återkallat ett tidigare förslag som har lämnats till riksdagen som bland annat innebar en möjlighet till förlängning av anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader.

Tillfälligt ökat stöd till regionala flygplatser

För att mildra effekterna av pandemin föreslår regeringen ett tillfälligt utökat stöd på 100 miljoner under 2022 till de regionala flygplatserna. Regeringen föreslår också en utökning av de statliga lån som infördes 2020 på 26,5 miljoner kronor till att säkerställa att flygtrafikledningen kan fortsätta levereras på regionala ickestatliga flygplatser.

Stöd till idrotten, civilsamhället och till barn och unga

För att mildra effekterna av pandemin föreslår regeringen i extra ändringsbudget att idrotten tillförs ytterligare 300 miljoner. Tillskottet är främst till för aktiva insatser riktade mot barn och unga som lämnat idrotten under pandemin.

Regeringen föreslår även att ett tillfälligt stöd på 50 miljoner riktas till civilsamhällets barn- och ungdomsorganisationer.

Särskilda insatser på 80 miljoner föreslås också till organisationer i civilsamhället som arbetar med särskilt utsatta grupper.

Enligt riksdagens preliminära planering kommer budgeten att beslutas den 24 februari.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg