En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

<p>Jag har sålt en bostadsrättslägenhet i Polen. Inkomsten är beskattningsbar i Polen , och skatten är 19%. Skattesatsen är dock 0% om man säljer fastigheten efter 5 år från året av dess anskaffande, och denna regel gäller min affär &ndash; jag sålde lägenheten efter 8 år, och är alltså befriad från att betala skaten. (Detta är ett sett att kompensera säljaren för att denne på detta sätt frusit in sitt kapital och gjorde det oanvändbart, och värdet av denna karenstid omräknat till pengar är alltså 19% av inkomsten i fråga. ). Nu ska jag deklarera denna inkomst i Sverige. Den svenska skatten uppgår till 22 %. Hade jag sålt min lägenhet inom 5 år från dagen av dess anskaffade skulle jag betala 19% skatt i Polen, och hade då rätten att deklarera bara skillnaden mellan den svenska och den polska skaten: 22% - 19% = 3 % Men nu är jag befriad från att betala den polska skatten, och kan inte göra något avdrag i den svenska deklarationen. Betyder det att jag ska betala hela 22% skatt ? Men jag har ändå betalt skatten i Polen i form av den femårige karenstiden, värde 19% av inkomsten från försäljningen, och borde ha rätten till det sedvanliga avdraget i den svenska deklarationen. Kan ni bedöma vad som gäller i detta specifika fall?</p>

11 Kommentarer
 1. anon
  matgus3
  mar 25, 2019

  Den första frågan är om du är obegränsat skatteskyldig i Sverige eller ej. År du det, så vill SE skatta 22 procent av vinsten - inte försäljningsbeloppet. Kostnader som uppstått iom försäljning såväl som förbättringskostnader och sjlvfallet inköpspris är avdragsgillt vid beräkning av vinst. 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  mar 25, 2019

  Hej!

  Tyvärr kommer du att få betala full svensk skatt dvs 22 procent. Då ingen utländsk skatt är betald så medges ingen avräkning.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Thor
  mar 26, 2019

  Har du bott lägenheten i Polen eller i Sverige hela tiden? Det kanske åtminstone går att få uppskov med skatten på samma sätt som när man sålt sin stadigvarande bostad i Sverige.

  <p>Thor</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 27, 2019

  Glad to see you here again Thor. Du har en hel del intressanta inlägg

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Thor
  mar 27, 2019

  Tack för det ;)

  <p>Thor</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 30, 2019

  Du bär också kolla vad som sägs om reavinst vid bostadsförsäljning i Polen  i dubbelbeskattningsavtalet som du kan finna på SKVs hemsida.I ett fåtal fall är det nämligen så att det endast är det land som bostaden är belägen i som får skatta.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 30, 2019

  Kollade avtalet. Tyvärr tror jag att SE kan, enligt artikel 13, beskatta om du är obegränsat skatteskyldig där.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 30, 2019

  Notera dock denna punkt i avtalet, artikel 13. 

  5. Vinst, på grund av avyttring av tillgång, som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får - utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 - beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten om överlåtelsen av tillgången inträffar vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter den tidpunkt då personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten. Hr du bott i SE i mera än 10 år ? Är du Polsk medborgare ? Om i SE i mindre än 10 år och Polsk medborgare så kanske du INTE är skatteskyldig för en reavinst på tex brf försäljning i Polen. Vad säger du Daniel? Om stora belopp så tror jag det kan vara värt att låta Daniel kolla upp detta. Lycka till.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  mar 31, 2019

  Hej!

  Tyvärr kan man inte tillämpa denna del av artikeln då den inte avser fastigheter. Artikel 4 som den hänvisar till omfattar bara tillgångar som inte finns uppräknade i p 1-3. Då bostäder redan finns uppräknad i p 1 så fungerar inte denna punkt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  medicinex
  okt 12, 2020

  Hej!

  Jag tillåter mig återkomma till min ursprungliga fråga, med utgångspunkten i ärendets aktuella läge.

  Ett kort historik: skatteverket avslog min begäran om avräkning av den skatt jag erlagt i Polen, ett beslut som jag överklagade till förvaltningsrätten som avslog mitt överklagande. Detta avslag överklagade jag till kammarrätten med liknande beslut som följd: avslag, grundad på samma bedömning som förvaltningsrättens.

  Argumenteringen i dessa fall fick följande utformning:

  Till Skatteverket:

  Enligt den polska skattelagstiftningen (då gällande, numera ändrad) är inkomsten från försäljningen av en ärvd fastighet beskattad med 19 % av inkomsten. Man kan dock välja en alternativ form av beskattning - en karenstid om min. 5 år under vilken man avstår från försäljningen av fastigheten, vilket betyder ett val: att betala skatten antingen i form av karenstiden eller betala med pengar. Värdet av denna karenstid är alltså 19% av inkomsten i fråga.”

  Man ger alltså skattebetalaren ett skattealternativ: att sälja fastigheten när det passar honom och direkt betala 19% av inkomsten i skatt, eller acceptera indirekt beskattning i form av 5 års karenstid – värd 19 % i skattepengar.

  Denna karensregel blev tillämpbar vid försäljningen av min ärvda lägenhet. Jag betalade skatten i form av karenstiden, och inte med pengar.  Av denna anledning yrkade jag på en avräkning om 19%  - motsvarande värdet av karenstiden, från den skatt jag annars skulle betala i Sverige (22%).

  Att en sådan skattekonstruktion saknar sin motsvarighet i Sverige  får inte tolkas som att principen om dubbelbeskattning inte blir tillämpbar. Skatten har varit betalt - karenstiden har sitt  värde i pengar bestämt av motsvarande skattesats, och avräkningen av den skatt jag betalt i Polen följer alltså logiskt ur detta faktiska sammanhang.

  Jag begärde avräkning av den skatt jag hade betalt i Polen.

  Skatteverket svarade med följande bedömning:

  Skatteverket bedömer att kapitalvinsten inte har blivit beskattat i Polen. Omständigheten att du har väntat fem år med att sälja fastigheten för att kapitalvinsten ska bli skattefri i Polen kan inte ses som att Polen har beskattat kapitalvinsten. Det har därför inte uppkommit en dubbelbeskattning och avräkning av utländsk skatt kan därmed inte medges.

  Och förtydligar denna bedömning i sitt omprövningsbeslut:

  Skatteverket anser inte att du har betalt någon skatt i Polen eftersom du har valt att tillämpa karenstiden istället far att betala skatt. Redan av detta skäl har någon dubbelbeskattning inte uppstått och förutsättningar gör att medge avräkning av utländsk skatt saknas därmed. Emellertid kan tilläggas att avräkning inte häller kan medges enligt avräkningslagen eftersom en förutsättning för avräkning enligt nämnda lag är att utländsk skatt har betalats.

  Hos Förvaltningsrätten:

  Avslag med följande motivering:

  Av vad som anförs i målet framgår det att XX inte har betalt någon skatt vid bostadsförsäljning i Polen, utan att han istället har beaktat en karenstid. För att avräkning av utländsk skatt aktualiseras krävs att den skatteskyldige har betalt skatt. Förvaltningsrätten anser att beaktandet av karenstiden inte kan jämställas med att betala skatt eller omvärderas till ett relevant värde. Skatteverket har således haft fog för sitt beslut.

  Hos Kammarrätten:

  Jag överklagade förvaltningsrättens beslut och använt följande argument:

  1. Ang. skatteavtalet mellan Polen och Sverige

  Avtalet berör inte frågan om sättet att betala skatt i de länder som slutit detta avtal - Sverige och Polen, och denna fråga är alltså utan betydelse och påverkar inte avtalets tillämpning. Skatten måste betalas, och på den punkten inte finns några begränsningar eller särskilda villkor ställda av den svenska sidan när det gäller på vilket sätt skatten måste betalas i Polen för att skatteavtalet skulle gälla, vilket också innebär att de sätt som man betalar skatt i Polen har ingen effekt på tillämpningen av avtalet, även om det polska sättet att betala skatt inte hittar sin motsvarighet i det svenska skattesystemet. Skatten ska betalas, men formen/sättet bestämmer varje land för sig.

  Jag hade betalat skatten i Polen på det sätt som det polska skattesystemet tillåter – i form av en karenstid, vars värdet är 19 % , enligt den skattesats som används vid direkta beskattningen.

  2. Ang. Förvaltningsrättens motivering.

  ” …. att beaktandet av karenstiden inte kan jämställas med att betala skatt eller omvärderas till ett relevant värde.”

  saknar laglig underbyggnad, det finns ingenting i skatteavtalet mellan Sverige och Polen som skulle stödja denna formulering.

  Samtidigt kan man konstatera att det sätt att betala skatt som det polska skattesystemet tillåter har hittills inte uppmärksammats i någon offentlig utredning eller rättsligt prejudikat i Sverige, och dess förhållande till de svenska skattebestämmelserna kan alltså upplevas som oklart.  

  Följaktligen är det så att denna omständighet skapar, i det här aktuella fallet, grund för att tillämpa oklarhetsregeln. Som innebär att den lagliga oklarheten i fråga borde tolkas till nackdel till den part som tillämpar och tolkar lagen - dvs. Skatteverket, och inte till nackdel till den part som lagen riktas mot, dvs. mig som en skattebetalare.  Vilket borde ses som en faktor som stärker mitt överklagande av förvaltningsrättens dom.

  Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog mitt överklagande.

  ______________________________________

  Det som i detta läge återstår är att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen och jag tänker söka prövningstillstånd.

  Mina argument är det samma som jag använt i mitt överklagande till Kammarrätten:

  - Att skatteavtalet Polen -Sverige inte uteslutet något av sätten att betala skatt

  - att man i Sverige inte prövat, varken i någon offentlig utredning eller rättsligt prejudikat, karenstiden som alternativa sättet att betala skatt, och Högsta förvaltningsdomstolen bör avgöra denna fråga och skapa ett prejudikat.

  Vad tycker ni jag bör argumentera i min ansökan om prövningstillstånd?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 1. anon
  D Andersson
  okt 12, 2020

  Hej!

  Då ingen faktisk skatt (pengar) har betalats så ser jag det som svårt att få avräkning då avräkningslagen skriver att skatt måste ha betalats dvs man tar ingen hänsyn till att pengarna är fastlåsta i en fastighet.

  Eventuellt skulle man kanske kunna hävda någon form av kostnad för att kapitalet är fastlåst i fem år men jag har aldrig sett någon sådan prövning. Jag skulle råda dig till att kontanta en advokat som du kan gå igenom hela ärendet med, då detta kräver en djupare undersökning i förarbeten mm för att se om det går att vinna framgång i en domstol.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB