En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

I detta bloginlägg har vi skapat en kortare redogörelse för principiella drag i ämnesområdet "beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser". Vi kommer att skapa redogörelser inom olika skattejuridiska områden med jämna mellanrum inom den närmaste tiden!

Håll till godo!

Allmänt om val av försäljnings- eller förvärvsstruktur

Skattefrågorna har central betydelse vid valet av försäljnings- eller förvärvsstruktur. Vad gäller inkomstskatten är den främsta frågan för säljaren typiskt sett om vinst som uppkommer vid försäljningen ska beskattas. För köparen är det bl.a. viktigt att få en uppfattning om den latenta skatteskuld som kan belasta köpeobjektet. Mervärdesskatten är också ett särskilt komplicerat område med många fallgropar.

Det finns olika typer av strukturval vid försäljningen: En överlåtelse av tillgångarna i verksamheten eller genom överlåtelse av aktier i ett dotterbolag i vilket verksamheten bedrivs. Dessa två typer av överlåtelser kan också skattemässigt diskuteras ur ett säljar- och ett köparperspektiv.

Skattefrågor är naturligtvis inte de enda viktiga frågorna vid en överlåtelse. Det är viktigt att vid ett förvärv göra en noggrann granskning av ett bolag utifrån olika perspektiv.

Särskilda områden man bör ha koll på om man driver en koncern eller ska göra företagsöverlåtelser

Näringsbetingade andelar

När det gäller företagsöverlåtelser är reglerna om s.k. näringsbetingade andelar centrala. Dessa regler gör det möjligt för ett aktiebolag att under vissa förutsättningar ta emot utdelning skattefritt och sälja aktier utan beskattning av kapitalvinsten.

Resultatutjämning

Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda är det möjligt att i en koncern kvitta ett överskott hos ett aktiebolag mot underskott hos ett annat aktiebolag genom koncernbidrag. Ett koncernbidrag är en värdeöverföring som under vissa förutsättningar är avdragsgill för givaren och skattepliktig för mottagaren.

Underprisöverlåtelser

Beskattning grundad på den sålda tillgångens eller tjänstens marknadsvärde brukar kallas ”uttagsbeskattning”. Om vissa villkor är uppfyllda godtas emellertid att tillgångar och tjänster överlåts till underpris utan s.k. uttagsbeskattning. Underprisöverlåtelser används ofta i samband med omstrukturering av en verksamhet inför en försäljning. Detta är den vanligaste metoden vid omstruktureringar i Sverige.

Skattemässiga underskott

Skattemässiga underskott får sparas till följande år och då dras av mot skattepliktiga intäkter. Ett outnyttjat underskott får sparas utan tidsbegränsning. Det finns dock särskilda begränsningsregler här som heter beloppsspärr och koncernbidragsspärr.

Fåmansföretag

Utdelning och kapitalvinst på s.k. kvalificerade andelar beskattas i inkomstslaget tjänst till den del utdelningen eller kapitalvinsten överstiger ett s.k. gränsbelopp. Vid företagsöverlåtelser är det väldigt viktigt att veta om andelarna anses vara kvalificerade och hur beskattningen i så fall ser ut.

Stämpelskatt

Försäljning av aktier eller andelar i ett fastighetsförvaltande aktiebolag eller handelsbolag utlöser inte någon stämpelskatt. Möjligheten att undgå stämpelskatt är en viktig anledning till att kommersiella fastigheter ofta säljs i bolagsform.

Viktiga skattefrågor för säljaren vid en överlåtelse

Första frågan är om en försäljning utlöser bolagsskatt. Om försäljningen medför en förlust är det viktigt att veta om förlusten är avdragsgill. I momshänseende är det viktigt att överlåtelsen inte leder till negativa konsekvenser. Här finns olika regler beroende på sammanhang.

Inkråmsöverlåtelse

En försäljning av en verksamhet genom att samtliga tillgångar i verksamheten överlåts kallas ofta inkråmsöverlåtelse. Beskattningstidpunkten kan vara olika för olika tillgångar i verksamheten. Man kan titta på olika områden, såsom inventarier, lagertillgångar, fastigheter och aktier som inte är näringsbetingade. Vad gäller inkråmsöverlåtelser finns speciella momsregler.

Överlåtelse av aktier i dotterbolag

Försäljning av en verksamhet genom överlåtelse av aktier i ett dotterbolag är ofta att föredra om vinst vid aktieförsäljningen är skattefri. Med undantag för situationer där s.k. skalbolagsbeskattning aktualiseras är kapitalvinst på onoterade näringsbetingade andelar skattefri.

Det ställs dock upp särskilda krav för att skattefriheten vid inkomstbeskattningen för försäljning av näringsbetingade andelar ska gälla om ett bolag avyttras med vinst räknas som ett s.k. skalbolag.

En särskild situation bör beaktas som en del klienter frågar om ibland och det är s.k. ”byggmästarsmitta. Om man har att göra med aktier i ett fastighetsförvaltande bolag är det viktigt att kontrollera om aktierna utgör lagertillgångar, eftersom det får till följd att aktierna inte blir näringsbetingade och att utdelning på aktierna och vinst vid försäljning blir skattepliktig.

Hanteringen av momsfrågorna vid aktieöverlåtelser är en fråga som måste utredas i förhållande till situationen. Momsregler i sådana här sammanhang kan lätt bli komplicerade i en del situationer.

Paketering

Om den verksamhet som ska säljas inte finns i ett dotterbolag utan i det säljande bolaget måste ägandet omstruktureras inför försäljningen om avsikten är att genomföra försäljningen som en skattefri försäljning av näringsbetingade andelar. Det kan även finnas andra skäl till att omstrukturera ägandet. Olika frågor måste emellertid övervägas i detta sammanhang.

Den vanligaste formen av omstrukturering inför en försäljning är s.k. paketering. Vid en paketering bildar säljaren ett dotterbolag eller köper ett s.k. lagerbolag som inte tidigare bedrivit någon verksamhet. Den verksamhet som ska säljas förs över från säljarbolaget eller från ett annat koncernbolag genom en kvalificerad underprisöverlåtelse. Slutligen säljs aktierna i dotterbolaget och försäljningsvinsten blir skattefri enligt reglerna om näringsbetingade andelar. Det s.k. skattemässiga övervärdet undgår dock inte beskattning. Man måste emellertid ha koll på praxis i detta sammanhang, för det finns fallgropar och särskilda regler måste vara uppfyllda.

Momsfrågorna kan likaså här vara av komplicerad natur.

Viktiga frågor för köparen vid ett förvärv

Det finns främst två frågor vad gäller inkomstbeskattningen som är huvudfrågorna för köparen. För det första finns ett behov att säkerställa att kostnader för finansieringen av ett förvärv kan dras av mot intäkterna i den förvärvade verksamheten eller mot andra intäkter köparen kan ha. För det andra är det viktigt för köparen att avgöra vilket skattemässigt värde tillgångarna i verksamheten har och hur detta kan påverka det framtida skattemässiga resultatet för köparen.

För momsfrågan är den huvudsakliga frågan om moms som debiteras i samband med förvärvet är avdragsgill. Vissa huvudregler finns, men när det gäller i synnerhet den som bedriver s.k. blandad verksamheten är momsfrågan särskilt komplicerad.

Köparens finansiering av förvärvet

I samtliga fall vid lånefinansiering aktualiseras frågan om köparen får avdrag för sina ränteutgifter på skulder som är hänförliga till finansieringen av förvärvet. I den mån köparen kan få avdrag för sina ränteutgifter uppkommer också frågan om sådana kostnader kan kvittas mot intäkter i den förvärvade verksamheten eller mot andra intäkter hos köparen.

Inkråmsförvärv

Om inkråmsöverlåtelsen skett till marknadspris, kommer köparens skattemässiga värde för tillgångarna vid förvärvstidpunkten att motsvara deras marknadsvärde. Det finns särskilda principer man ska följa i detta sammanhang.

Observera att om ersättningen vid en inkråmsöverlåtelse överstiger marknadsvärdet av de identifierbara tillgångar som ingår i verksamheten hänförs den överskjutande delen av ersättningen till en restpost benämnd ”goodwill”.

Särskilda regler gäller vid förvärv av fastigheter, övertagande av ”pensionsutfästelse” och möjlighet till kvittning av finansieringskostnader mot intäkter i den förvärvade verksamheten kan erhållas. Vidare måste momsreglerna kontrolleras noggrant vid köparens förvärv av inkråm och tillgångar.

Förvärv av aktier i dotterbolag

Skattereglerna här är särskilt komplicerade både vad gäller inkomstskatt och moms. Precis som i övriga frågor gällande det som har redovisats ovan bör man alltid konsultera en skattejurist som är insatt i kraven för att regler ska kunna appliceras, vilket alternativ man bör välja är ofta beroende på situation och praxis.

Frågor som säljaren bör ställa sig vid en företagsöverlåtelse

- Finns skattemässiga övervärden i den verksamhet som ska överlåtas som innebär att en skattepliktig vinst skulle utlösas vid en försäljning av tillgångarna i verksamheten?

- Finns outnyttjade underskott som kan kvittas mot vinst vid en försäljning av tillgångarna i verksamheten?

- Överstiger det skattemässiga värdet av tillgångarna i verksamheten deras marknadsvärde, så att försäljning skulle medföra en förlust?

- Innefattar verksamheten någon fastighet eller tomträtt, så att överlåtelse av tillgångarna i verksamheten skulle utlösa stämpelskatt?

- Finns den verksamhet som ska överlåtas i ett dotterbolag, så att en försäljning av verksamheten kan ske genom försäljning av dotterbolagsaktier?

- Är förutsättningarna för kvalificerad underprisöverlåtelse uppfyllda så att tillgångarna i verksamheten kan överlåtas till ett dotterbolag genom en kvalificerad underprisöverlåtelse och därigenom möjliggöra försäljning av verksamheten i bolagsform?

Det finns många andra frågor som bör säljas i förhållande till säljaren.

Frågor som köparen bör ställa sig vid förvärv av ett företag

- Finns något skattemässigt övervärde i verksamheten, så att ett förvärv av verksamheten i bolagsform skulle innebära att köparen tar över en latent skatteskuld?

- Vad är nuvärdet av de framtida skattebetalningar som kan förväntas till följd av övertagandet av den latenta skatteskulden?

- Om förvärvet sker i bolagsform, finns några outnyttjade underskott hos målbolaget? - Finansieras förvärvet med lånade medel?

- Om förvärvet sker i bolagsform, kan överskott i målbolaget kvittas mot avdragsgilla ränteutgifter genom koncernbidrag?

Många andra frågor bör ställas till köparen. Längre checklistor i dessa sammanhang bör diskuteras med köparen.