En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Målnummer: 2571-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-18


Rubrik: Ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier i ett dotterbolag till ett annat aktiebolag, ägt av VD i dotterbolaget. Fråga vid tillämpning av bestämmelserna om underprisöverlåtelser om värdet av VD:s framtida arbetsinsatser i dotterbolaget ska betraktas som s.k. sidovederlag och om aktieägare i det överlåtande bolaget ska beskattas för utdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.


Lagrum:


•  23 kap. 2 §, 3 § och 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)


•  Lagen (1995:575) mot skatteflykt


Rättsfall:


•  RÅ 2008 ref. 52


•  HFD 2011 ref. 19


REFERAT


I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde A och B bl.a. följande. A har under sin anställning som verkställande direktör i Z AB erhållit marknadsmässig lön. B äger femtio procent av aktierna i Y AB. Övriga aktier i detta bolag ägs av närstående till B. A är inte närstående till Y AB:s ägare. B:s aktier i Y AB är kvalificerade enligt bestämmelserna i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Y AB köpte aktierna i Z AB i april 2010 för 39 miljoner kr. Y AB överväger att ge A tillfälle att förvärva totalt nio procent av aktierna i Z AB under en period av cirka fem år (1-2 procent per år). Anledningen är att knyta A närmare till bolaget. A:s förvärv av aktierna i Z AB planeras ske på så sätt att ett av A nybildat bolag, X AB, får köpa aktierna av Y AB till ett pris understigande marknadsvärdet. Marknadsvärdet på aktierna beräknas till 3 510 000 kr (9 % x 39 Mkr). Köpeskillingen kommer således att understiga detta värde. Någon form av sidovederlag är uteslutet. Eftersom A är verksam som verkställande direktör i Z AB kommer hans aktier i X AB att efter överlåtelsen utgöra kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. Sökandena önskade nämndens svar på följande frågor.


1. Medför de planerade åtgärderna att A ska beskattas i inkomstslaget tjänst för ett belopp motsvarande skillnaden mellan köpeskillingen och marknadsvärdet på aktierna i Z AB vid tidpunkten för Y AB:s överlåtelse av aktier till X AB?


2. Medför de planerade åtgärderna att B ska utdelningsbeskattas?


3. Är skatteflyktslagen tillämplig på förfarandet?


Skatterättsnämnden (2012-04-24, André, ordförande, Bengtsson, Dahlberg, Gäverth, Jönson, Lundström, Werkell) yttrade: Förhandsbesked - Fråga 1 - A ska beskattas i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan det pris X AB betalar för förvärv av aktier i Z AB och marknadsvärdet för dem. - Fråga 2 - B ska inte utdelningsbeskattas. - Fråga 3 - Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig. - Motivering - Skatterättsnämndens bedömning - Fråga 1 - De tilltänkta överlåtelserna av aktier i Z AB från Y AB till X AB avser näringsbetingade andelar och ska ske till pris som understiger aktiernas marknadsvärde. Av 23 kap. 2 § andra stycket IL följer att kapitlets bestämmelser om underprisöverlåtelser då i princip inte är tillämpliga. - Undantagsbestämmelserna i kapitlets 11 § kan dock tillämpas. En förutsättning för detta är att överlåtelsen i fråga är en underprisöverlåtelse enligt definitionen i 3 §. Det är fallet när överlåtelse sker av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. - En tillämpning av 11 § innebär, såvitt är aktuellt i ärendet, att överlåtelsen inte medför att skillnaden ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst av den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget. - Enligt förutsättningarna kommer A:s aktier i X AB att bli kvalificerade andelar till följd av bolagets förvärv av aktier i Z AB. En bedömning måste därför göras enligt 3 § av om aktieförvärven sker genom underprisöverlåtelser eller om underpriset för aktierna kan anses motsvaras av en arbetsinsats eller annat sidovederlag från A:s sida såsom ägare av förvärvande bolag (jfr RÅ 2008 ref. 52 och HFD 2011 ref. 19). - De uppgifter som lämnats av sökandena om bakgrunden till förfarandet, att binda A till Z AB, tyder enligt Skatterättenämndens mening på att den huvudsakliga avsikten med underpriset på aktierna i Z AB är att tillförsäkra sig om hans fortsatta arbete i bolaget. Underpriset kan därför betraktas som en ersättning för dessa arbetsinsatser. Det är därmed inte fråga om underprisöverlåtelser i den mening som avses i 23 kap. vilket innebär att bestämmelsen om underlåten beskattning i kapitlets 11 § inte är tillämplig. - A ska därför beskattas i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan marknadsvärdet och köpeskillingen på de aktier i Z AB som det av honom ägda X AB förvärvar från Y AB. - Fråga 2 - Av praxis framgår att en förmögenhetsöverföring mellan aktiebolag, som inte omfattas av reglerna om underprisöverlåtelse i 23 kap., innebär att ett sådant förfogande över det överförda värdet att det ska behandlas som utdelning till aktieägare i det överlåtande bolaget (jfr RÅ 2004 ref. 1). - X AB:s förvärv av aktier i Z AB från Y AB till underpris får enligt svaret på fråga 1 anses innebära en ersättning till A för hans fortsatta arbetsinsatser i Z AB. Det kan då inte vara fråga om någon förmögenhetsöverföring mellan Y AB och X AB. Härav följer att B, såsom en av ägarna till Y AB, inte ska utdelningsbeskattas med anledning av förfarandet. - Fråga 3 - Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet.


Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.


A och B ansåg att samtliga frågor borde besvaras nekande.


Högsta förvaltningsdomstolen (2012-12-18, Melin, Sandström, Almgren, Stenman, Nymansson) yttrade:


Skälen för avgörandet


Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.


Högsta förvaltningsdomstolens avgörande


Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.


Föredraget 2012-11-28, föredragande Finander, målnummer 2571-12


Sökord: Förhandsbesked, skatter, inkomstskatt; Inkomst av tjänst; Inkomst av kapital; Skatteflyktslagen


Litteratur: Prop. 2001/02:46 s. 51 ff.