En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag tolkar att yrkesmässig värdepappershandel inte betraktas som näringsverksamhet om det bedrivs i enskild firma oavsett verksamhetens omfattning (antal transaktioner, omsättningens storlek samt omsättningshastiheten). Stämmer det?

Om värdepappershandeln (-rörelsen) bedrivs "på uppdrag" av ett kommanditbolag eller ett aktiebolag kan det då anses föreligga värdepappersrörelse? Har det då någon betydelse om det är på uppdrag eller vad ska föreligga för att vinster/förluster ska kunna "slussas" vidare till uppdragsgivaren alternativt anses som näringsverksamhet?

Har det någon betydelse att skatteverket registrerat den enskilda firman med värdepappershandel som verksamhet innan själva värdepappershandeln startade? Har skatteverket därmed indirekt godkänt att enskild firma kan bedriva värdepappersrörelse?

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  maj 08, 2012

  Diskussionsunderlag från Skatteverkets handledning kap 7:

  Ej värdepappershandel
  För fysiska personer (eller handelsbolag med fysiska personer
  som delägare) och dödsbon är praxis den att värdepappershandel
  endast anses föreligga då den skattskyldige handlar för andras
  räkning. Jfr RÅ 1981 1:4, där Regeringsrätten beträffande ett
  handelsbolag ägt av fysiska personer krävde, för att
  värdepappershandel skulle föreligga, att aktiehanteringen skulle
  vara inriktad på att tillhandagå allmänheten eller särskilda
  investerare som skulle kunna betraktas som kunder med direkt
  efterfrågade investeringsobjekt.
  Att den skattskyldige i stor omfattning handlar med värdepapper
  för egen räkning och är inriktad på kortsiktiga spekulationsvinster
  utgör inte skäl att betrakta verksamheten som värdepappershandel
  i skatterättslig mening.
  För att få tillstånd av Finansinspektionen till sådan verksamhet som
  innebär handel med värdepapper för annans räkning krävs numera
  att aktiebolagsformen används, se definitionen av värdepappersbolag,
  lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 1 kap. 2 §.
  Näringsbetingade andelar i kooperativa föreningar räknas till
  inkomstslaget näringsverksamhet för fysiska personer. Detsamma
  gäller för fordringar på sådana kooperativa föreningar. Både löpande
  avkastning och vinst vid försäljning ska tas upp i näringsverksamheten.
  Avdrag för kapitalförlust på näringsbetingad andel i
  kooperativ förening ska också göras i fysikers näringsverksamhet.
  Löpande avkastning beskattas enligt bokföringsmässiga grunder.
  Vinst eller förlust vid avyttring beräknas enligt kapitalvinstreglerna
  trots att beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet.
  Det innebär att avdrag för orealiserad värdenedgång ej kan
  medges under innehavstiden.
  Andra värdepapper än näringsbetingade andelar i kooperativa
  föreningar beskattas för fysiska personer i inkomstslaget kapital
  även om innehavet är näringsbetingat, jfr prop. 1989/90:110 s.
  457. Detta gäller såväl löpande avkastning som vinst vid försäljning.
  Det gäller även för derivat avsedda att säkra värden eller
  betalningsflöden inom näringsverksamheten, se RÅ 1997 ref. 5 I.
  Rättsfallet avsåg ett bolag men får anses vägledande även för vad
  som ska hänföras till kapital för fysiska personer.
  Likvida medel Ränta på banktillgodohavanden som hör till näringsverksamhet
  och på kundfordringar utgör intäkt av näringsverksamhet. Dit hör
  också utdelning som uppburits från aktiebolag eller ekonomiska
  föreningar i förhållande till gjorda inköp (rabatt) eller försäljningar
  (pristillägg)