En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan någon förklara innebörden av 39:14 st. 1 p. 2? Tom 2:a meningen i denna punkt är jag klar över innebörden. Fr.o.m. den 3:e meningen begriper jag inte poängen med bestämmelsen eftersom ett investmentföretag exkluderas i 24:13 p. 1 IL.

Mvh OM  

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 15, 2006

  Hej OM!

  Först får jag citera hela 14 § i 39 kap. inkomstskattelagen så att alla kan hänga med (jag har strukit under den tredje meningen i punkt 2):

  "14 § För investmentföretag och investeringsfonder gäller, utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag, följande:
  1. Kapitalvinster på delägarrätter skall inte tas upp och kapitalförluster på delägarrätter får inte dras av. Om ett investmentföretag avyttrar en delägarrätt som hade varit näringsbetingad om investmentföretaget i stället hade varit ett sådant ägarföretag som kan inneha en näringsbetingad andel enligt  24 kap. 13 §, skall ersättningen tas upp som kapitalvinst om delägarrätten hänför sig till ett skalbolag som avses i  25 a kap. 9 § eller om det sker ett återköp enligt  25 a kap. 18 §. Vid bedömningen om ersättningen skall tas upp som kapitalvinst tillämpas bestämmelserna i  25 a kap. 10-18 §§.
  2. Ett belopp som för helt år motsvarar 1,5 procent av värdet på delägarrätter vid beskattningsårets ingång skall tas upp. Egna aktier eller optioner, terminer eller liknande instrument vars underliggande tillgångar består av investmentföretagets egna aktier skall inte räknas in i underlaget. I underlaget för investmentföretag skall inte heller räknas in andelar och aktiebaserade delägarrätter om en kapitalvinst inte skulle ha tagits upp enligt bestämmelsen i  25 a kap. 5 § om andelen eller den aktiebaserade delägarrätten hade avyttrats vid beskattningsårets början och investmentföretaget i stället hade varit ett sådant ägarföretag som kan inneha en näringsbetingad andel enligt  24 kap. 13 §. Vid bedömningen om en kapitalvinst inte skulle ha tagits upp skall bortses från bestämmelsen om skalbolagsbeskattning i  25 a kap. 9 §.
  3. Utdelning som företaget eller fonden lämnar skall dras av. Sådan utdelning av andelar i ett dotterbolag som avses i  42 kap. 16 § skall dock inte dras av. Investeringsfonder får dra av utdelning till annan än andelsägare i fonden med högst ett belopp som motsvarar 2 procent av fondens värde vid utgången av beskattningsåret.
  Den utdelning som skall dras av enligt första stycket 3 skall dras av som kostnad det beskattningsår som beslutet om utdelning avser."

  Tankegången bakom dessa regler är bl.a. att investmentföretagen skall ta upp 1,5 % av sina aktieinnehav i stället för att betala skatt på kapitalvinster (reavinster). Med hänsyn till det syftet finns det ingen anledning att ta med aktier som inte skulle ha kunnat kapitalvinstbeskattas om de ägts av ett "vanligt" bolag. Det rör sig alltså om s.k. näringsbetingade aktier (t.ex. ett "vanligt" aktiebolag som äger aktier i ett "vanligt" dotterbolag).

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB