En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan!

Jag undrar hur det blir för mig -- jag skall bedriva samtalsterapi på konsultuppdrag

genom en kollega som har avtal på avtal med landstinget.

Frågan är : Är jag då momsbefriad när jag tar detta uppdrag. Övriga uppdrag som jag har är ej åt momsbefriade uppdrag?

 

Tacksam för svar!

 

Vänligen

 

Gunillamo

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 09, 2010

  Hej Gunillamo!

  Det verkar vid en hastig bedömning vara momsfritt men läs noga följande som jag har hämtat från Skatteverkets handledning för mervärdesskatt:

  " Samtalsterapi
  Av ett förhandsbeskedsärende som gällde samtalsterapi framgår att Regeringsrätten anslöt sig till Skatterättsnämnden uppfattning att sådan behandling som betalades med kommunala medel som ett led i kommunernas socialtjänst omfattas av undantaget från skatteplikt. När det gällde de tjänster som överklagandet avsåg, dvs. sådana som inte bekostades av kommunen, konstaterade Regeringsrätten att någon offentligrättslig prövning av terapibehovet inte förekommit i det aktuella fallet. Därefter gjorde Regeringsrätten en prövning av ML mot unionsrätten. Beträffande frågan om vilka typer av organ som kan omfattas av undantagsbestämmelserna avseende social omsorg i direktivet (artikel 132.1 g mervärdesskattedirektivet) hänvisade Regeringsrätten bl.a. till C-141/00, Kügler. Sammanfattningsvis konstaterade Regeringsrätten att den ekonomiska föreningen inte var en välgörenhetsorganisation i direktivets mening, att skatteneutralitet inte kunde åberopas eftersom någon annan ekonomisk aktör inte var befriad från skatt för motsvarande verksamhet (jfr C-216/97, Gregg) och att undantaget från skatteplikt därför inte var tillämpligt på föreningens verksamhet (RÅ 2003 ref. 21).
  I ovannämnda förhandsbeskedsärende, som fastställdes av Regeringsrätten till den del det överklagades, prövade Skatterättsnämnden om samtalsterapi som skulle utföras av en ekonomisk förening kunde anses utgöra skattefri sjukvård eller social omsorg. Skatterättsnämnden ansåg att fråga inte var om sjukvård enligt ML:s bestämmelser. I frågan om undantaget för social omsorg anförde nämnden (majoriteten) följande:
  "I avsaknad av en närmare definition av begreppet 'annan jämförlig social omsorg' i 3 kap. 7 § ML får innebörden av detta avgöras med ledning främst av de ovan redovisade uttalandena i förarbetena. Av dessa framgår att det avgörande vid bedömningen är tjänstens natur och att därvid förekomsten av individuell behovsprövning i samband med tjänstens tillhandahållande är ett betydelsefullt moment som talar för att fråga är om social omsorg (jfr RÅ 1995 ref. 9). Av handlingarna framgår att de sociala myndigheterna i aktuell kommun i betydande omfattning betalar kostnaderna för den aktuella behandlingen. Så är fallet såväl när vederbörande socialkontor efter egen utredning remitterar den behövande för behandling som i merparten av de fall där remiss har skett av landstinget. I sistnämnda fall använder socialkontoret remissen från landstinget som beslutsunderlag. Samtliga beslut om att kommunen skall stå för behandlingskostnaderna får förutsättas vara fattade mot bakgrund av det ansvar som kommunen har enligt 3 § socialtjänstlagen. I dessa fall får den tilltänkta föreningens verksamhet därför anses utgöra social omsorg i ML:s mening medan bedömningen blir den motsatta i de fall kommunen inte står för kostnaderna."

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB