En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

I "Handledning för internationell beskattning 2008" utgiven av Skatteverket" (Vilhelm Andersson) kan man läsa i slutet av avsnittet 2.1.2.2 (sid 36-37) följande rörande "stadigvarande vistelse":

Ett avbrott kan enligt Skatteverkets mening i övrigt ses som 

tillfälligt om 

-avbrottet är kortare eller lika långt som tidigare vistelse i 

Sverige, 

-avbrottet är kortare eller lika långt som den efterföljande 

vistelsen i Sverige. 

Undantagsvis kan det i enskilda fall bli aktuellt för Skatte- 

verket att frångå ovanstående riktlinjer. 

 

Detta betyder så vitt jag förstår att om du har bosatt dig i t.ex. Kroatien kan du inte vara i Sverige längre period än både din tidigare vistelse i Kroatien eller din efterföljande vistelse i Kroatien.

 

Ett exempel: Du bor i Kroatien från 1 jan till 31 apr. Därefter befinner du dig i Sverige från 1 maj till 25 aug. Du åker tillbaka till Kroatien 26 Aug. Nu dör din åldriga mor 26 sep. Du åker tillbaka till Sverige under en vecka för att ombesörja begravning et.c.. Därefter åker du åter tillbaka till Kroatien och tillbringar resten av året där.

Med utgångspunkt från Skatteverkets anvisningar skulle man nu kunna dra följande slutsatser:

Eftersom du endast tillbringade 1 månad i Kroatien räknas inte denna månad som avbrott i vistelsen utan du anses fortfarande vistas i Sverige. Detta betyder att du nu anses ha tillbringat mer tid i Sverige än du tidigare under året tillbringat i Kroatien.

Eftersom du nu inte anses ha följt Skatteverkets anvisningar har du kvalificerat dig för att anses stadigvarande ha bott i Sverige under 12-månadersperioden och följaktligen skall anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

Detta oaktat att du har tillbringat 1 jan - 31apr, 26 aug - 26 sep, 4 okt -31 dec, d.v.s 7 månader och 3 veckor i Kroatien jämfört med 4 månader och en vecka i Sverige, således nästan dubbelt så lång tid i Kroatien jämfört med Sverige.

Ännu mera absurda exempel går att konstruera.

Är denna typ av utfall Skatteverkets avsikt?

Ska reglerna verkligen tolkas på detta sätt?

Det många tror; att man enbart behöver se till att man är flera dagar i exempelvis Kroatien än i Sverige under en 12-månadersperiod kan mot denna bakgrund knappast vara korrekt.

Vad är det som egentligen gäller?

Är det så att man om man inte plötsligen ska anses vara ha stadigvarande vistelse i Sverige och därmed obegränsad skattskyldighet i Sverige ska behöva lägga ett komplicerat vistelsepussel där det inte någonsin kan inträffa en oförutsedd händelse?

Ovanstående exempel ger ett absurt utfall men det är svårt att tro att någon svensk skattemyndighet låter sig påverkas av sådant om det finns anvisningar från Skatteverket som ger sagda myndighet möjlighet att hantera frågan på ovanstående sätt.

Tacksam för svar!

Guy Fardell 

 

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  nov 18, 2008

  Hej!

  Du kan gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se och där i sökrutan upp till höger skriva in 92654-05/111. Under punkt 2 på sidan som då kommer upp hittar Du en mycket  detaljrik genomgång av hur Skatteverket ser på denna fråga.  Jag vill inte tro annat än att de tar hänsyn till sådana omständigheter Du har angett och som man inte kan råda över själv. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se 

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Swedeguy
  nov 19, 2008

  Bäste Hans,

  Tackar för tipset! Läste igenom detta som i stort bekräftar det jag ursprungligen skrivit. I det absolut sista stycket i denna genomgång skriver skatteverket dock följande:

  "Det kan finnas skäl att frångå det som sägs under I och II ovan även i situationer då en vistelse i Sverige är mycket kort i förhållande till det föregående eller efterföljande avbrottet. När ett enstaka besök i Sverige är kort, sett i förhållande till avbrottet för vistelse i utlandet, anser Skatteverket att avbrottet är mer än tillfälligt. Detta gäller således oavsett vad som sagts under I och II ovan. Det är inte avgörande om det korta besöket i Sverige är förlagt före, under eller efter avbrottet för vistelse i utlandet. Skatteverket anser att det i dessa fall inte finns en tillräcklig grad av kontinuitet. Ett exempel på en sådan situation där detta kan vara aktuellt är det fall då en vistelse i Sverige inleds med ett kort enstaka besök här i landet. Därefter följer en längre vistelse i utlandet för att sedan följas av en vistelse i Sverige. Den andra vistelsen i Sverige är så lång att det föregående avbrottet för vistelse i utlandet skulle bli att anse som tillfälligt jämfört med vad som sagts under II. Avbrottet ska dock betraktas som mer än tillfälligt i detta fall."

  Det är möjligt att detta kan tolkas som om mitt ursprungliga exempel skulle kunna falla under detta stycke men säker känner jag mig inte. Det vore värdefullt om du kunde kommentera hur du ser på tolkningen av detta stycke som på sätt och vis känns som om det är tillkommmet för att undvika absurda utfall vid korta besök i Sverige.

  Frågan är vad som menas med korta?

  Lite längre upp i genomgången medger man att reglerna om vistelselängd utanför Sverige före och efter vistelse i Sverige kan medföra att; trots längre vistelse utanför Sverige i förhållande till vistelse i Sverige kan man ändå anses ha haft stadigvarande vistelse i Sverige.

  Alltså: Det verkar som om man (Skatteverket) gett sig själva möjlighet att tolka begreppet "stadigvarande vistelse" enligt eget skön och därvidlag kunna utöva betydande godtycke eftersom ovanstående sista stycke i genomgången ändå är ganska vagt hållet.

  Är det så man ska tolka det? 

  M V H

  Guy Fardell 

 1. anon
  Hans Larsson
  nov 21, 2008

  Hej Guy!

  Syftet med aktuellt ställningstagande har varit ett försök från Skatteverket att med hjälp av praxis ge sin tolkning av vad som kan bedömas vara tillfälliga avbrott vid stadigvarande vistelse i Sverige.

  En första förutsättning för att stadigvarande vistelse och därmed obegänsad skattskyldighet ska föreligga är att vistelsen varat minst sex månader och att antal övernattningar i Sverige i genomsnitt uppgått till minst tre per vecka. Det är först under dessa förutsättningar det kan bli aktuellt att bedöma om tillfälliga avbrott ska påverka beräkning av vistelsen eller ej.

  I Ditt exempel påbörjas vistelse i Sverige den 1 maj och avslutas den 31 augusti och uppgår inte till sex månader och någon stadigvarande vistelse är inte aktuell även om Du kommer att vara i Sverige en vecka i slutet av september. Det ska inte ske någon beräkning av antal månader under en 12-månadersperiod utan beräkning av tid sker med utgångspunkt från en sexmånaders vistelsetid.

  Jag tror mig förstått det hela men jag håller med Dig om att ställningstagandet kan ge upphov till osäkerhet om hur det ska tolkas av både skattskyldiga och handläggare inom Skatteverket.  

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se