En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Målnummer: 3296-16
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2017-03-31

Rubrik: Kapitalvinst vid ett dotterbolags avyttring av teckningsoptioner utgivna av moderbolaget, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, är skattepliktig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum: 48 kap. 6 a § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

Catella AB, som är ett publikt aktiebolag och moderbolag i en koncern, äger indirekt samtliga aktier i Aveca AB. Aktierna i Catella AB är upptagna till handel på First North Premier som inte är en reglerad marknad.

Inom koncernen finns ett incitamentsprogram som ger deltagarna möjlighet att förvärva teckningsoptioner avseende aktier i Catella AB. Anställda nyckelpersoner och framtida sådana får delta i programmet. Som ett led i detta program emitterade Catella AB teckningsoptioner år 2014. Dessa förvärvades av Aveca AB utan ersättning i syfte att de senare skulle överlåtas i enlighet med villkoren i incitamentsprogrammet.

Kapitalvinst som uppkommer då ett publikt aktiebolag - vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad - avyttrar egna aktier ska, enligt 48 kap. 6 a § inkomstskattelagen (1999:1229), inte tas upp till beskattning. Detsamma gäller för vinst då bolaget utfärdar eller avyttrar derivatinstrument vars underliggande tillgångar består av aktier i bolaget. Bestämmelsen tillämpas även på kapitalvinster som uppkommer då ett helägt dotterbolag utfärdar eller avyttrar derivatinstrument avseende aktier i sitt moderbolag.

Aveca AB ville i ansökan om förhandsbesked få klarlagt om bolaget ska ta upp kapitalvinst vid avyttring av teckningsoptionerna.

Skatterättsnämnden fann att kapitalvinst vid Aveca AB:s avyttring av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet inte är skattefri för bolaget. Detta då aktierna i Catella AB inte är upptagna till handel på en reglerad marknad och det inte heller i övrigt finns grund för skattefrihet.

Yrkanden m.m.

Aveca AB yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, förklarar att kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av teckningsoptionerna är skattefri samt anför bl.a. följande. Det är en allmän princip att anskaffning av eget kapital inte utgör en skattepliktig transaktion. Skattefrihet för transaktioner som utgör ett led i ett bolags anskaffande av eget kapital begränsas inte av de specifika situationer som regleras i 48 kap. 6 a § inkomstskattelagen. Frågan kan inte avgöras genom en motsatsvis tolkning av denna bestämmelse.

Skatteverket anser att förhandsbeskedet ska fastställas.

Skälen för avgörandet

Rättslig reglering m.m.

Av 19 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att ett publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, under vissa förutsättningar och i viss omfattning, får förvärva egna aktier.

Enligt 48 kap. 6 a § inkomstskattelagen ska kapitalvinst som uppkommer då ett publikt aktiebolag avyttrar egna aktier inte tas upp om 19 kap. 13 § aktiebolagslagen gäller för bolaget. Detsamma gäller för vinst då bolaget utfärdar eller avyttrar optioner, terminer eller liknande instrument vars underliggande tillgångar består av sådana aktier.

Bestämmelsen i 48 kap. 6 a § inkomstskattelagen har även tillämpats på kapitalvinster som uppkommer då ett helägt dotterbolag utfärdar eller avyttrar derivatinstrument avseende aktier i sitt moderbolag under förutsättning att 19 kap. 13 § aktiebolagslagen gäller för moderbolaget (RÅ 2001 ref. 55 och RÅ 2003 ref. 16).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Aktier i Catella AB är inte upptagna till handel på en reglerad marknad. En kapitalvinst vid avyttring av i målet aktuella teckningsoptioner är därför inte undantagen från skatteplikt. I likhet med Skatterättsnämnden finner Högsta förvaltningsdomstolen att Aveca AB ska beskattas för kapitalvinst vid avyttring av optionerna. Förhandsbeskedet ska således fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

I avgörandet deltog justitieråden Jermsten, Silfverberg, Askersjö, Baran och Gäverth. Föredragande var justitiesekreteraren Maria Sundberg.

______________________________

Skatterättsnämnden (2016-05-18, André, ordförande, Pettersson, Dahlberg, Eng, Jönsson, Påhlsson och Werkell):

Förhandsbesked

Kapitalvinst vid Aveca AB:s avyttring av teckningsoptioner inom ramen för det aktuella incitamentsprogrammet är inte skattefri för bolaget.

Motivering

Enligt ordalydelsen i 48 kap. 6 a § inkomstskattelagen förutsätter skattefrihet för kapitalvinst vid avyttring av aktiebolags egna aktier, eller instrument vars underliggande tillgångar består av sådana aktier, att aktiebolaget är ett sådant bolag som avses i 19 kap. 13 § aktiebolagslagen. Härav följer att publika bolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde.

Aveca AB avser att avyttra teckningsoptioner som Catella AB gett ut avseende egna aktier. Catella AB är ett publikt aktiebolag men inte av det slag som avses i 19 kap. 13 § aktiebolagslagen eftersom dess aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.

De rättsfall som Aveca AB hänvisar till i sin argumentering ger inte något stöd för att villkoret inte skulle tillämpas enligt sin ordalydelse.

Med hänsyn till det anförda är den kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av teckningsoptionerna inte skattefri enligt 48 kap. 6 a §. Då det enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte heller i övrigt finns grund för skattefrihet ska en vinst vid avyttring av teckningsoptionerna tas upp till beskattning. 

Sökord: Kapitalvinst

Litteratur: