En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Omsättning med virtuell valuta i s.k. virtuell värld

På internet finns "virtuella världar" där man säljer saker till varandra med en egen valuta, som bara gäller i den virtuella världen. Det som köps och säljs kan naturligtvis vara vad som helst i princip men är nog ofta bara en virtuell vara eller tjänst som bara har fantasikaraktär.

I en del virtuella världar kan dock den egna virtuella valutan omvandlas, växlas, till vanlig valuta, t.ex. svenska kronor. I sådana fall menar skatteverket att deltagarna i denna - vad jag kan förstå - vanligtvis tämligen oskyldiga lek, ska betraktas som s.k. beskattningsbara personer.

Blog om: 

Skatteverket kräver de facto att HB och KB ska behålla sitt räkenskapsmaterial för evigt!

Kammarrätten i Göteborg har nyligen meddelat en dom som med Skatteverkets tolkning av den får förfärliga konsekvenser för handels- och kommanditbolag.

X hade sålt sin andel i ett handelsbolag. Vid beräkning av kapitalvinsten ska försäljningssumman minskas med den "justerade anskaffningsutgiften". Den justerade anskaffningsutgiften ska i huvudsak beräknas på följande sätt:

"Anskaffningsutgiften ska ökas med

- den skattskyldiges tillskott till bolaget,

- belopp som tagits upp som den skattskyldiges andel av bolagets inkomster,

Blog om: 

Lagrådet avstyrker införande av föreslagna ändringar i 3:12. Anders Borg kommenterar

Lagrådet avstyrkte igår ett genomförande av förslaget från Regeringen om ändringar i 3:12. Lagrådet använde ovanligt skarpa formuleringar. Här är några av dem:

Blog om: 

En bomb har briserat i det svenska skattesystemet!

Högsta domstolen har i ett beslut meddelat 2013-06-11 satt ned foten och förkunnat att den som fått skattetillägg inte dessutom kan dömas för skattebrott.

Detta beslut kommer att få följder som nu inte fullt kan överblickas. En bomb har briserat i det svenska skattesystemet! Ny lagstiftning kan förväntas på rekordtid. Hösta domstolens beslut bygger till stor del på ny praxis. Anmärkningsvärt är följande ur beslutet (sista meningen i punkt 58):

Blog om: 

Väsentlig anknytning

En i utlandet bosatt persons innehav av en villafastighet för användning vid tillfälliga vistelser i Sverige har i visst fall inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit.

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) är en person som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här obegränsat skattskyldig här. För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas ett antal anknytningsfaktorer bl.a. om personen har en bostad här inrättad för åretruntbruk.

Blog om: 

Vinstandelsstiftelse - utbetalning vid utlandsvistelse

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att sexmånaders- och ettårsreglerna inte är tillämpliga på utbetalningar från en vinstandelsstiftelse. För mer info, se domen!

Blog om: 

Länsrätterna blir förvaltningsrätter den 15 februari

Den 15 februari läggs landets 23 länsrätter samma till tolv förvaltningsrätter. Syftet med denna reform är att långsiktigt kunna garantera hög kvalitet i den dömande verksamheten samt att säkerställa att domstolarna drivs effektivt och är attraktiva som arbetsgivare.

I och med organisationsförändringen blir förvaltninsgsrätterna mer lika i storlek än vad länsrätterna varit. Dessa domstolar kunde variera i storlek från tio upp till femhundra medarbetare.

Blog om: 

Husarbete, hushållsarbete och rot-arbete eller rot-avdrag enligt fakturamodellen

Från 1 juli gäller nya regler för s.k. husarbete. Husarbete är ett sammanfattande ord för hushållsarbete och för s.k. rot-arbete. Rot är i sin tur en förkortning för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Nyheten kallas "fakturamodellen"

Blog om: 

Så betalar du minsta möjliga skatt!

Enligt Privata Affärer Så betalar du minsta möjliga skatt! (Publicerades i December, men intressant)

Sidor