En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Lagrådet avstyrkte igår ett genomförande av förslaget från Regeringen om ändringar i 3:12. Lagrådet använde ovanligt skarpa formuleringar. Här är några av dem:

"Sedda för sig är de olika delförslagen av relativt enkel beskaffenhet och till synes lätta att förstå. När man emellertid ser till helheten är det mycket svårt för att inte säga närmast omöjligt
att överblicka konsekvenserna av förslagen. Anledningen till detta är bl.a. att förändringar av olika parametrar i regelsystemet synes få verkningar som slår i olika riktningar. Liknande svårigheter föreligger när det gäller att överblicka verkningarna av de justeringar av vissa parametrar som gjorts i det föreliggande förslaget jämfört med det som var föremål för remissbehandling."

"Sammanfattningsvis framstår det för Lagrådet som tveksamt om de framlagda förslagen är utformade så att de kan antas tillgodose de i remissen angivna syftena, liksom om de är så utformade att probleminte uppstår vid tillämpningen"

"Tillsammans med de tveksamheter som redovisats i det föregående föranleder detta att Lagrådet inte kan tillstyrka att de föreliggande förslagen läggs till grund för lagstiftning."

Se Lagrådets hela yttrande (som även omfattar en del andra föreslagna lagändringar)!
Finansminister Anders Borg har idag lämnat en skriftlig kommentar som ger intryck av att förslaget kommer att arbetas om ytterligare en gång.