En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Montesquieu och den svenska inkomstbeskattningen (samt därav föranledda funderingar angående förhållandet mellan intern ...

Montesquieu och den svenska inkomstbeskattningen (samt därav föranledda funderingar angående förhållandet mellan intern skatterätt och våra skatteavtal)

av

Peter Sundgren

Normhierarki och regelkonkurrens mellan intern skatterätt och skatteavtal

Normhierarki och regelkonkurrens mellan intern skatterätt och skatteavtal.

av Peter Sundgren

-----------------------------------------------------------

Den internationella skattedebatten i Sverige har under de senaste två åren i stor utsträckning varit fokuserad på Regeringsrättens beryktade dom meddelad den 3 april 2008 - tre år efter Skatterättsnämndens förhandsbesked(!) - RÅ 2008 ref.24, det s.k. OMX-fallet, där domstolen enhälligt (Karin Almgren, Annika Brickmann, Nils Dexe och Peter Kindlund) förklarade att bestämmelser i svensk intern skatterätt som utvidgar en persons skattskyldighet i Sverige har företräde framför den bestämmelse i de (införlivande)lagar om dubbelbeskattningsavtal, som regel 2 §, enligt vilken ”avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga” Detta, menar Regeringsrätten ” innebär bara att avtalet inte kan utvidga de skatteanspråk som följer av lag. Bestämmelsen hindrar alltså inte i sig att Sverige i en senare tillkommen lag utvidgar sina skatteanspråk med de folkrättsliga verkningar det kan få. Om två lagar skulle visa sig vara sinsemellan oförenliga får frågan om vilken lag som har företräde lösas med utgångspunkt i de principer som som tillämpas vid regelkonkurrens.”

De principer som Regeringsrätten här syftar på är de som uttrycks i maximerna ”lex posterior” enligt vilken en senare meddelad lag har företräde framför en tidigare samt ”lex specialis” enligt vilken en lag som till sitt innehåll är mer specifik har företräde framför en lag som till sin utformning och karaktär är mer generell ”lex generalis”. När regelkonkurrensen löses på detta sätt är det således enligt Regeringsrätten irrelevant ”vad en tillämpning av bestämmelserna i avtalet kan ge för resultat. Någon analys av avtalet behöver därför inte göras”.

Begreppet "utländsk juridisk person" och skattskyldighet för utländska (pensions) stiftelser

Jag var nyligen på ett intressant skatteseminarium för vilket Vinges Advokatbyrå i Stockholm stod värd - tack för den efterföljande supén! - och som innehållsmässigt arrangerats av IFA (International Fiscal Association) Sverige.

Ämnet för seminariet handlade om källskatter på utdelning i ett EU-rättsligt perspektiv och fokuserade specifikt på frågan huruvida vår kupongskatt är förenlig med EG-rätten vad gäller utdelningar från svenska bolag till bl. a. utländska pensionsstiftelser.

Presentationen av detta spörsmål gjordes av Linda Broström-Cabrera på ÖhrlingsPriceWaterhouse i Stockholm med utgångspunkt från vissa mål anhängiga i förvaltningrätten i Falun, framför allt en dom den 3 februari 2010, mål nr 2927-09.

Problemställningen, kortfattat, handlar om huruvida utländska pensionsstiftelser kan anses jämförbara med svenska motsvarigheter och huruvida, i så fall, det föreligger en diskriminerande skillnad i beskattningsreglerna i förhållande till beskattningen av svenska pensionsstiftelser. Om en sådan diskriminering föreligger uppkommer vidare frågan om det kan finnas några godtagbara grunder för att Sverige skall kunna rättfärdiga denna diskriminerande behandling.

Skatteupplägg med utländska brevlådeföretag underkänns

Skatteupplägg med utländska brevlådeföretag underkänns.
Av Peter Sundgren
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skatteverket har i några nyligen avgjorda mål (i underinstanser) haft framgång när det gäller att stoppa den omfattande kapitalflykt som sker genom underprisöverlåtelser och vinstutflyttningar till utländska brevlådeföretag.

Det ena fallet avser ett förhandsbesked i skatterättsnämnden avseende de konstruktioner som använts för kringgående av den s.k tioårsregeln varigenom svenska bolagsägare efter utflyttning till länder med vilka vi har avtal för undvikande av dubbelbeskattning kan ta hem aktievinster på sina svenska aktiebolag utan att betala vare sig kapitalskatt eller, vilket är vanligt i dessa situationer, inkomstskatt enligt 3:12-reglerna i Sverige.

Det andra upplägget är det som förekommit i det skatteavtal vi haft med Peru och där svenska fåmansbolagsägare inte ens behövt flytta utomlands för att skattefritt (eller så gott som skattefritt) kunna tillgodogöra sig vinsterna i sina svenska bolag.

Det är ironiskt - och stötande för den allmänna rättskänslan - hur våra särskilda bilaterala skatteavtal med andra stater, vilka ju träffats i syfte att undvika dubbel beskattning, i stället exploateras som instrument för att helt undgå beskattning! Oförsvarligt är vidare, vad gäller uppläggen med tioårsregeln, att den öppenhet som eftersträvas om fri etablering inom den gemensamma marknaden också kan utnyttjas för icke avsedda skatteflyktstransaktioner.

Försäljning av aktier efter utflyttning, del 2.

Försäljning av aktier efter utflyttning, del 2
av Peter Sundgren

Frågan om beskattning av värdestegring av aktier i svenska bolag som undviks genom att aktieägaren flyttar till utlandet före avyttringen av bolaget har under ett drygt kvartssekel vållat den svenske lagstiftaren stort huvudbry. I flera förhandsbesked under 2009 bl.a den s.k Thailands-domen har frågan komplicerats ytterligare av Regeringsrättens s.k. treaty override-dom RÅ 2008 ref. 24. En analys av denne författare av såväl regeringsrättsdomen som Thailandsmålet finns på denna webbsite under http://www.skatter.se/index.php?q=node/2533 resp. http://www.skatter.se/index.php?q=node/2625 .
I flera larmrapporter från Skatteverket har påpekats att den kapitalflykt som orsakas av dessa skatteupplägg ger upphov till skattebortfall i mångmiljardklassen. Skatteverket rekommenderar därför, i likhet med vad som skett i ett flertal medlemsstater inom EU med likartade problem, ett införande av en s.k. exitbeskattning för underprisöverlåtelser till utländska holdingbolag men med uppskov med betalning av skatten till dess det sistnämnda bolaget avyttras. Frågan har under förra året tagits upp till behandling i den s.k. incitamentsutredningen (SOU 2009:33) som dock ansett att någon beskattning av nämnt slag inte bör införas. Denna artikel granskar och kommenterar utredningens arbete och synpunkter.

----------------------------------------------------------

Försäljning av aktier efter utflyttning. Del 1 (Thailandsmålet)

Rubriken ovan är exakt den som Skatteverkets riskanalysgrupp i Malmö använde för en rapport på 35 sidor som publicerades i november 2007. Däri beskrevs skattekonsekvenserna av denna företeelse såsom utgörande ett mycket allvarligt samhällsekonomiskt problem. Försiktigt beräknat uppgavs skattebortfallet uppgå till mellan 1 och 2 miljarder kronor per år på vad som kan definieras som aktievinstutflyttningar av skatteflyktskaraktär. [1] I Skatteverkets Rapport 2008:1 ”Skattefelskarta för Sverige” bekräftas också omfattningen av den aktuella skatteflykten vad gäller försäljning av aktier efter utflyttning. Om det totala internationella ”skattefelet” på 46 miljarder fördelas på alla Sveriges medborgare skulle var och en ha ett utländsktbankkonto på drygt 50 000 kr. En uppgift som dock visar att en sådan fördelning av kapitalet är orealistisk återfinns vidare i en artikel i tidningen Axess [2] av historieprofessorn vid UCLA Peter Baldwin, som bl a jämför förmögenhetskoncentrationen mellan USA och Sverige. Där konstateras att en procent av amerikanarna ägde omkring 21 procent av alla tillgångar år 2000. I Sverige var motsvarande siffra, ”trots detta lands jämlikhetsrykte”, exakt densamma som i Amerika dvs också 21 procent. Men, fortsätter författaren ”om vi tar hänsyn till den massiva förflyttning av rikedomar utanför landets och bokföringens gränser som svenska skattemyndigheter tillåter, så är den rikaste procentenheten av svenskar dubbelt så välbeställd som sina amerikanska motsvarigheter.” I princip är det mera korrekt att i internationella sammanhang, såsom professor Gustaf Lindencrona gjorde i sin doktorsavhandling 1972, att tala om kapitalflykt i stället för skatteflykt. På så sätt illustreras att både skatten och kapitalet försvinner ur landet.

Treaty override

Treaty override

Skattenytts redaktör Mattias Dahlberg har (i nr 7-8) framfört berättigad kritik mot Regeringsrättens beslut i det s.k. OMX-fallet där det förklaras, vad gäller förhållandet mellan Sveriges s.k. CFC-regler och skatteavtal, att skatteanspråk enligt våra interna rättsregler under vissa omständigheter har företräde framför våra skatteavtal. Beslutet innebär att domstolen gör sig skyldig till vad som populärt brukar betecknas som (tax) treaty override. Domen är av sådan natur att den har betydelse för all tillämpning av skatteavtal. Denne författare delar Dahlbergs uppfattning om att domen innebär treaty override men däremot inte de bevekelsegrunder därför som åberopas. Dessa berör fundamentala och generella principer för förhållandet mellan intern rätt och avtal. I det följande diskuteras dessa förhållanden samt lämnas förslag på åtgärder för att avvärja konsekvenserna av den aktuella domen, något som är ytterst angeläget och brådskande. Redogörelsen innehåller också en närmare analys av regeringsrättsdomen och en fördjupad diskussion om förhållandet mellan just CFC-regler och skatteavtal.

Bakgrund

Den 3 april i år (och nästan fyra år (!)efter det ansökan ingavs 1)
meddelade Regeringsrätten enhälligt (Karin Almgren, Annika Brickmann, Nils Dexe och Peter Kindlund) ett beslut i ett förhandsbeskedsärende (mål nr 2655-05) som har sänt chockvågor genom det internationella skatteetablissemanget i Sverige.

Legalitetsprincipen och skatteavtal

Legalitetsprincipen och skatteavtal.

av Peter Sundgren

Legalitetsprincipen, när den diskuteras i skattesammanhang, brukar illustreras med den latinska devisen ”nullum tributum sine lege”, ingen skatt utan lag. Innebörden häri kortfattat är att ett skatteanspråk måste kunna uttolkas i själva lagen och inte får grundas på enbart motivuttalanden.

I vad mån denna princip gör sig gällande även vid tolkning av våra skatteavtal har i IUR-INFORMATION (nr 2/3 2007) under rubriken ”Skatteavtal och rättspraxis” väckts av ingen mindre än en av Sveriges mest framträdande auktoriteter på skatteavtal nämligen f.d. regeringsrådet Stefan Ersson. Stefans främsta merit som specialist på området hänför sig till den del av hans tidigare karriär när han som departementsråd på finansdepartementet under många år var Sveriges chefsförhandlare för våra skatteavtal. Vidare har han därefter haft tillfälle att såsom ordförande i Skatterättsnämnden och som domare i regeringsrätten fatta beslut i ett flertal domar avseende tillämpning och tolkning av skatteavtal.

Frågan om tolkningen av skatteavtal var något jag tog upp redan i slutet av 1980-talet i vad som fortfarande utgör den till omfånget främsta behandling denna fråga har fått i svensk doktrin nämligen en 64 sidor lång rapport i IURs meddelandeserie nr 10 och 11 1988. Däri berörde jag också frågan om legalitetsprincipens betydelse för avtalstolkning. Denna rapport som har rönt mycket liten uppmärksamhet bland författare som sedermera ägnat sig åt skatteavtalstolkning har med stor sannolikhet också undgått Stefans observans. Annars hade han säkert haft anledning att ifrågasätta vad jag därvid framförde i denna fråga. Därmed är avslöjat att jag alltså har en i stora delar motsatt uppfattning avseende legalitetsprincipens betydelse för tolkning av skatteavtal än den som förespråkas av Stefan.

Innehåll:

KONCERNBIDRAG TILL UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG – ÄR DET NÅGOT ATT FÖRFASA SIG ÖVER?

Regeringsrätten avgjorde den 11 mars 2009 en rad mål rörande rätten till avdrag för koncernbidrag till utländska koncernbolag. Domarna var mycket efterlängtade av marknaden, eftersom en betydande osäkerhet om skattevillkoren för internationellt verksamma företag därmed kunde skingras. Det basuneras ut i media att domen i Regeringsrätten gör att statskassan kan gå miste om miljarder i skatteintäkter från stora svenska bolag. Finansminster Anders Borg blev enligt uppgifter i pressen mycket upprörd och ser rött och anser att sista ordet ännu inte är sagt.

Controlled Foreign Corporation (CFC) taxation in Sweden and new "business purpose" test.

Controlled Foreign Corporation (CFC) taxation in Sweden and new “business purpose” test.

 

by Peter Sundgren

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Taxation in Sweden of cross-border interest payments of corporations.

Last September 11 the Swedish IFA (International Fiscal Association) Branch arranged a meeting to discuss the draft national reports for the 2008 IFA Congress in Brussels. This type of meeting is held every year shortly before the deadline for submission of the reports with the purpose of giving the reporters an opportunity to discuss their work and to obtain comments and further input from other members of the Swedish branch.

 

One of the main subjects (number II) deals with the international tax aspects of interest payments under the title “New tendencies in tax treatment of cross-border interest of corporations”. The two national reporters for Sweden are Lars Jonsson senior tax partner of Linklaters, Stockholm and Peter Melz, professor of Fiscal Law at the University of Stockholm.

Öppet brev till finansministern ang. Sveriges internationella skattesystem

Every citizen has a duty to be a                                          
nuisance to his government”

(Thomas Jefferson)

 

 

 

 

Till Finansdepartementet.

 

 

 

Angående Sveriges internationella skattesystem.

 

Interpretation of tax treaties authenticated in two or more languages- a case study.

 

Interpretation of tax treaties authenticated in two or more languages – a case study. [1]

 

 

 

 

In 2004 the Supreme Administrative Court of Sweden (SAC), delivered an advance ruling, RÅ 2004 not 59, regarding the interpretation of the Sweden – Peru tax treaty that was signed 17 September 1966.

 

The case focuses on the problems of  treaty interpretation caused by a divergence of language in the two texts of the treaty,  but it highlights also a number of additional interpretation issues.

 

Hem/bostad i Sverige vid utflyttning - skatterättsliga konsekvenser

Det följande utgörs av två artiklar som tidigare publicerats i Skattenytt 2007 nummer 4-5 angående de skatterättsliga problem som uppkommer i samband med en utflyttning från Sverige när man bibehåller ett hem eller en bostad här i riket.

Peter Sundgren

 

The Sweden-Austria tax treaty scandal

The Sweden-Austria tax treaty scandal.
by Peter Sundgren

 

At a meeting in February 2007 arranged by the Swedish IFA branch and hosted  by Deloitte, Stockholm, representatives from the international office of the Swedish Finance Department, Mrs. Ingela Willfors and Mr. Claes Hammarstedt, had been invited to give information about the present situation regarding Sweden’s tax treaty network and other related international tax matters.

 

When the discussion turned to the Sweden-Austria treaty and the recent  developments thereof  I  probably spoiled the agreeable atmosphere of the meeting by  venting my serious grievances regarding the Finance Department’s deplorable mismanagement of this treaty.

New capital gains tax rules on shares sold by emigrating Swedish residents

New capital gains tax rules on shares sold by emigrating Swedish residents.

 

Peter Sundgren                                                                                                                                                     

 

Taxation of foreign "experts" according to the Expert Tax Law and tax roll-overs.

Appraisal of the Tax Law for Foreign Experts (the “Expert Tax Law”, ETL) (and further considerations regarding tax roll-overs).

 

by Peter Sundgren

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In Sweden there are two tax payer categories that are granted special exemptions from State Tributes (skattefrälsen) – lingonberry pickers and foreign experts.

 

The tax breaks in a nut shell regarding this latter mentioned category under the ETL (chapter 11 paragraphs 22-23 of the Income Tax Law) are afforded only to foreign nationals employed by Swedish employers or foreign employers with permanent establishments in Sweden for a period of maximum three years who, after approval by the so called Scientist’s Tax Board (Forskarskattenämnden), are classified as experts/key personnel/company managers or scientists. The (normal) Swedish income tax in these cases and social security charges in these cases are based on only 75% of the gross income of the employee. Certain fringe benefits are tax free altogether. The total reduction of taxes and social security charges over a three year period, see below, amounts to about one and a quarter million SEK, the tax free benefits not included.

Maria Borelius' (internationella) skatteaffärer

Maria Borelius’ (internationella) skatteaffärer.

av Peter Sundgren

När en person med så hög offentlig profil att hon t o m ingår i den svenska regeringen, tillika ansvarig för Sveriges internationella handelsförbindelser, blir inblandad i vad som antyds vara dubiösa och svindlande skatteaffärer med med lågskattebolag i ökända skatteparadis och detta föranleder statsministern att anlita en av landets främsta affärsrättsadvokater för att klarlägga hennes ekonomiska situation vilket därefter synes ha medfört att hon avgår som minister är det klart att detta hos en gammal internationell skatteanalytiker som undertecknad väcker intresse för de underliggande omständigheterna och vad som skatterättsligt faktiskt kan gälla i denna uppmärksammade affär.

 

New protocol to the Sweden-Austria tax treaty on capital gains taxation.

More on the Sweden-Austria tax treaty

(by Peter Sundgren)

 

The Sweden-Austria tax treaty which was signed originally in1959 is the oldest bilateral tax  treaty in force as far as both countries are concerned. At its latest revision in 1991, it was agreed that the treaty was outdated in several respects and that one should negotiate a new treaty “as soon as possible”. Talks were subsequently started and resulted in an initialed draft in 1995. Since then, however, nothing has happened. When inquiring about the treaty the answer, over the last eleven years, has been that an “exchange of letters is in progress”.

Why? Why do we tax business income?

Nedanstående är Niclas Virins anförande vid ett seminarium arrangerat av Skatterättsligt Forum vid Handelshögskolan i Stockholm den 24 april 2006. Övriga föredragshållare var professor Göran Normann och Erki Uustalu, rådgivare till den estniska regeringen. Seminariet leddes av Leif Mutén.

“In every respect the burthen is hard on those who attack an almost universal
opinion. They must be very fortunate as well as unusually capable if they
obtain a hearing at all. They have more difficulty in obtaining a trial, than
any other litigants have in getting a verdict. If they do extort a hearing,
they are subjected to a set of logical requirements totally different from
those exacted from other people”.
 (John Stuart Mill)

International Tax Consequences of Non-Taxation of Swedish Companies

I. Introduction

Niclas Virin is one of Sweden’s most
prominent experts on business taxation. He has participated in numerous
government business tax investigations and he still serves as a judge on the
very respected Tax Advance Rulings Board. In government service for many years
he rose to head of the business tax department of the National Tax Board and,
over the last 20 years or so, has worked for Svenska Handelsbanken as their
Chief Executive Tax Officer. He has authored innumerable articles and
publications on business taxation matters, last but not least the Swedish
national report to next year’s IFA congress (in Sydney) on the subject: “Trends
in company/shareholder taxation: single or double taxation?”1

The Sweden-Austria tax treaty

 
 
At a recent tax seminar arranged by the Swedish branch of the International Fiscal Association (and hosted by Delphi Advokatbyrå) in Stockholm invited representatives of the international tax department of the Swedish Treasury provided information on Sweden’s tax treaty network and current matters relating thereto.
 
With  regard to the Sweden-Austria treaty,  which - it was noted - is frequently (ab)used for eliminating capital gains taxation on the sale of shares (the technique for which shall be explained below) it was reported that a draft for a new treaty was initialled (parafé) on 2 March 1995 and that “an exchange of letters was in progress”. This correspondence between the two countries has thus been going on now for 11 (eleven) years!

Participation exemption and CFC taxation in Sweden – new instruments for international tax planning

Participation
exemption and Controlled Foreign Corporation (CFC) taxation in Sweden – new
instruments for international  tax
planning.

Sweden has
a classical system of corporate taxation subjecting company profits to
(economic) double taxation, first at the company level at a rate of, presently,
28% and then a second time at the shareholder level at the appropriate tax rate
of the recipient; 30 percent for individuals, 28 percent for corporations, 30

Double Tax Conventions and Double Non-taxation

 
Webb-journal on international taxation (Sweden) no 2/2005
by Peter Sundgren
September 2005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Double tax conventions and double non-taxation

 
 
I have a friend whose tax situation is so simple that he files his tax return by short message service on his cell phone. But he always complains – which is no surprise as far as Swedish tax payers are concerned - about the amount of taxes that he keeps paying. When I informed him that certain people deriving foreign income legally can avoid taxation altogether by using international treaties for the avoidance of double taxation, his reaction changed from surprise to jealousy and then to sheer indignation. “But it is absurd ” he protested, “that an agreement the very purpose of which is to relieve double, and I repeat, double taxation, winds up doing away with taxation altogether! Something must be very wrong! And, to make matters worse, all this is effected under carefully conducted negotiations between governmental tax experts and then approved by parliaments who in normal cases demonstrate an all too ardent desire to tax us other poor devils!” 

Skatteverket bäddar för (fortsatt) skatteflykt! av Peter Sundgren

På grund av att utländska arbetsgivare varit befriade från att
betala preliminärskatt  för personer anställda i Sverige har många
av dessa under lång tid genom smart utformade anställningsavtal blivit
beskattade bara för sin nettolön. Enkelt uttryckt har de fått
avdrag för sin inkomstskatt.  Sedan riksdagen avskaffat befrielsen
för utländska arbetsgivare att betala preliminärskatt vidhåller likväl
Skatteverket i handledningar och skrivelser att ingenting har hänt!
Nettolönemarknadens aktörer jublar!

 

Sidor